Testul 7

Subiectul I

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. O regulă cu privire la teza de demonstrat precizează că: 

a. teza de demonstrat trebuie să fie o propoziție adevărată 

b. teza de demonstrat trebuie să fie o propoziție falsă 

c. teza de demonstrat este cel puțin o propoziție adevărată 

d. teza de demonstrat este cel puțin o propoziție probabilă 

2. O inferență deductivă este raționamentul în care: 

a. premisele sunt mai puțin generale decât concluzia 

b. concluzia este mai generală decât premisele 

c. concluzia este la fel de generală sau mai puțin generală decât premisele 

d. concluzia este mai generală decât premisele sau la fel de generală ca acestea 

3. Între termenii avion și vapor, ca specii ale genului mijloc de transport, există un raport de: 

a. ordonare 

b. contrarietate 

c. încrucișare 

d. contradicție 

4. Subiectul logic al propoziției Toate mamiferele terestre sunt vertebrate: 

a. toate mamiferele 

b. toate mamiferele terestre 

c. mamiferele terestre 

d. mamiferele 

5. În structura clasificării regăsim: 

a. elementele clasificării, clasele, relația de clasificare 

b. elementele clasificării, clasele, criteriul clasificării 

c. clasificat, clasificator, relația de clasificare 

d. elementele clasificării, clasificator, relația de definire 

6. Din punct de vedere intensional, termenul urs polar este: 

a. absolut, concret 

b. nevid, precis 

c. abstract, simplu 

d. distributiv, compus 

7. Concluzia raționamentului Dacă unele păsări zboară, atunci toate păsările zboară este: 

a. adevărată 

b. corectă 

c. certă 

d. probabilă

8. Clasa de obiecte la care se referă o inducție completă este: 

a. vagă 

b. finită 

c. infinită 

d. nedefinită 

9. Seria de termeni corect ordonați descrescător din punct de vedere extensional este: 

a. fructe, cireșe, cireșe amare 

b. cireșe amare, cireșe, fructe 

c. fructe, cireșe amare, cireșe 

d. cireșe amare, fructe, cireșe 

10. Propoziției categorice Toate pisicile sunt mamifere îi corespunde formula: 

a. SiP 

b. SeP 

c. SoP 

d. SaP 20                   de puncte 

B. Fie termenii A, B, C, D şi E, astfel încât A și B sunt în raport de contrarietate, C este gen pentru A și B, E este subordonat lui D și în opoziție cu termenii A,B,C, iar D este în raport de încrucișare cu C, fiind în opoziție cu A și B. 

1. Reprezentaţi, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice dintre cei cinci termeni. 2 puncte 

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F): 

a. Toți C sunt A. 

b. Niciun B nu este D. 

c. Niciun C nu este D.

d. Unii A nu sunt B. 

e. Unii A sunt C. 

f. Toți D sunt A. 

g. Unii E sunt A. 

h. Unii B nu sunt E.                    8 puncte

Rezolvare:

...

Subiectul al II-lea

Se dau următoarele propoziții: 

1. Unii magistrați sunt pasionați de logică. 

2. Niciun absolvent de liceu nu este lipsit de cultură generală. 

3. Toate faptele ilegale sunt imorale. 

4. Unii oameni nu sunt preocupați de aspectele materiale ale vieții. 

A. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, supraalterna propoziției 1, contrara propoziției 2, subalterna propoziției 3 și contradictoria propoziției 4.               8 puncte 

B. Aplicaţi explicit operaţiile de conversiune şi obversiune, pentru a deriva conversa şi obversa corecte ale fiecăreia dintre propoziţiile 1 şi 2, atât în limbaj formal, cât şi în limbaj natural.              8 puncte 

C. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, obversa conversei contradictoriei propoziției 4, respectiv, conversa supraalternei propoziției 1. 6 puncte 

D. Doi elevi, X şi Y, opinează astfel: 

X: Dacă unele explicații științifice nu sunt ușor de înțeles, atunci unele explicații științifice sunt greu de înțeles.

Y: Dacă toți fluturii sunt insecte, atunci toate insectele sunt fluturi.

Pornind de la această situație: 

a. scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi; 4 puncte 

b. precizați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentelor formalizate; 2 puncte 

c. explicați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentului elevului Y. 2 puncte

Rezolvare:

...

Subiectul al III-lea

A. Fie următoarele două moduri silogistice: aae-2, eio-4. 

1. Scrieţi schema de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date şi construiţi, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de inferenţă.       8 puncte

2. Verificaţi explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date, precizând totodată decizia la care aţi ajuns.     6 puncte 

B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, un silogism valid, prin care să justificaţi propoziţia “Toți navigatorii sunt oameni curajoși”.    6 puncte 

C. Fie următorul silogism: Unii oameni nu sunt sociabili, având în vedere că unii oameni sunt melancolici, iar niciun melancolic nu este sociabil. Pornind de la silogismul dat, stabiliţi care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F): 

1. Termenul mediu este distribuit în ambele premise. 

2. Temenul major al silogismului este reprezentat de termenul sociabil. 

3. Subiectul logic al concluziei este distribuit în premisa minoră. 

4. Premisa majoră a silogismului este o propoziție particulară afirmativă. 

4 puncte 

D. Fie următoarea definiţie: Ploaia este un fenomen meteorologic. 

a. Menţionaţi o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată. 2 puncte

b. Precizați o altă regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula identificată la punctul a. şi construiţi o definiţie care să o încalce, având ca definit termenul „ploaie”.                   4 puncte

Rezolvare:

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in