Testul 3

Subiectul I

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Una din regulile de corectitudine a demonstrației, referitoare la teza de demonstrat, precizează că aceasta trebuie:

a. să fie înlocuită pe parcursul demonstrației

b. să conțină termeni cu semnificație dublă

c. să conțină termeni vagi

d. să rămână aceeași pe tot parcursul demonstrației

2. Raționamentul „Dacă toate mamiferele sunt vertebrate, iar unele animale acvatice nu sunt vertebrate, atunci unele animale acvatice nu sunt mamifere“ este:

a. o inducție incompletă

b. un silogism

c. o obversiune

d o conversiune simplă

3. Termenii „pisică“ și „leopard“, ca specii ale genului felină, se află în raport de:

a. încrucișare

b. identitate

c. contrarietate

d. ordonare

4. Predicatul logic al propoziției „Toate infracțiunile sunt fapte condamnabile“ este:

a. fapte condamnabile

b. sunt

c. sunt fapte

d. sunt fapte condamnabile

5. Una din regulile de corectitudine ale operației de clasificare este aceea conform căreia, pe aceeași treaptă a clasificării, între clasele obținute trebuie să existe numai raporturi logice de:

a. identitate

b. opoziție

c. ordonare

d. încrucișare

6. Termenul „clasă de elevi“ este din punct de vedere extensional:

a. nevid, general, colectiv, precis

b. nevid, general, distributiv, imprecis

c. vid, singular, distributiv, imprecis

d. vid, singular, colectiv, precis

7. Inducţia completă:

a. permite examinarea fiecărui element al unei clase

b. are o concluzie probabilă, dacă premisele sunt adevărate

c. se mai numeşte şi inducţie amplificatoare

d. are o concluzie cu un grad redus de generalitate în raport cu premisele

8. Inducţia incompletă se caracterizează prin:

a. valoare de cunoaştere redusă

b. concluzie probabilă

c. concluzie certă

d. aplicarea asupra unei clase cu un număr mic de elemente

9. Dacă termenului „tigru“ i se adaugă proprietatea „siberian“, atunci:

a. intensiunea crește, extensiunea scade

b. intensiunea scade, extensiunea crește

c. intensiunea scade, extensiunea scade

d. intensiunea crește, extensiunea crește

10. Propoziția „Toți oamenii sunt ființe libere“ este:

a. particulară afirmativă

b. particulară negativă

c. universală afirmativă

d. universală negativă

                                                20 de puncte

B. Fie termenii A, B, C, D şi E, astfel încât termenii A şi B sunt în raport de încrucişare, iar termenul C este subordonat intersecţiei dintre termenii A şi B. Termenul D se află în raport de încrucişare cu termenul B, dar în raport de opoziţie cu termenul A. Termenul E este specie a termenului D, fiind în raport de încrucișare cu B.

1. Reprezentaţi, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice dintre cei cinci termeni. 2 puncte

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F):

a. Toţi A sunt C.

b. Toţi B sunt C.

c. Toţi C sunt B.

d. Niciun A nu este C.

e. Unii B nu sunt D.

f. Unii C sunt D.

g. Niciun E nu este C.

h. Unii A sunt E.

                                        8 puncte

Rezolvare:

...

Subiectul al II-lea

Se dau următoarele propoziţii:

1. Unele fenomene climatice sunt imprevizibile.

2. Niciun război de agresiune nu este un act just.

3. Unele acțiuni intenționate nu sunt acte benefice.

4. Toți magistrații sunt responsabili de deciziile lor.

A. Precizaţi formulele logice corespunzătoare propoziţiilor 1 și 4. 2 puncte

B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, subcontrara propoziției 1, contrara propoziției 2, supraalterna propoziției 3 și subalterna propoziției 4. 8 puncte

C. Aplicaţi explicit operaţiile de conversiune şi obversiune, pentru a deriva conversa şi obversa corecte ale fiecăreia dintre propoziţiile 2 şi 4, atât în limbaj formal, cât şi în limbaj natural. 8 puncte

D. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, conversa obversei propoziției 2. 4 puncte

E. Doi elevi, X şi Y, opinează astfel:

X: Dacă unele mamifere nu sunt animale acvatice, atunci unele animale acvatice nu sunt mamifere.

Y: Dacă toate acțiunile bune sunt planificate, atunci nicio acțiune bună nu este neplanificată.

Pornind de la această situație:

a. scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi; 4 puncte

b. precizați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentelor formalizate. 2 puncte

c. explicați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentului elevului X.               2 puncte

Rezolvare:

...

Subiectul al III-lea

A. Fie următoarele două moduri silogistice: oao-3, aai-4.

1. Scrieţi schema de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date şi construiţi, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de inferenţă. 8 puncte

2. Verificaţi explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date, precizând totodată decizia la care aţi ajuns. 6 puncte

B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, un silogism valid, prin care să justificaţi propoziţia “Unele ore de logică sunt experiențe memorabile”. 6 puncte

C. Fie următorul silogism: Toate războaiele sunt acte de agresiune inacceptabile, deoarece toate războaiele sunt evenimente soldate cu pierderi de vieți omenești, iar unele evenimente soldate cu pierderi de vieți omenești sunt acte de agresiune inacceptabile.

Pornind de la silogismul dat, stabiliţi care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F):

1. Termenul mediu este nedistribuit în ambele premise.

2. Subiectul logic al concluziei este reprezentat de termenul „războaie”.

3. Concluzia silogismului este o propoziție universală negativă.

4. Premisa minoră este o propoziție particulară. 4 puncte

D. Fie următoarea definiţie:

Crizantema este o floare colorată.

a. Menţionaţi o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată. 2 puncte

b. Precizați o altă regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula identificată la punctul a. şi construiţi o definiţie care să o încalce, având ca definit termenul „crizantemă”. 4 puncte

Rezolvare:

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in