Testul 2

Subiectul I

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Teza de demonstrat: 

a. poate să se modifice pe parcursul demonstrației 

b. poate fi cel puțin o propoziție probabilă 

c. poate fi o propoziție neclar formulată 

d. poate să țină loc de fundament al propriei demonstrări 

2. Raționamentul Dacă toți oamenii sunt ființe inteligente, atunci unele ființe inteligente sunt oameni este un exemplu concret de raționament: 

a. inductiv mediat 

b. inductiv imediat 

c. deductiv mediat 

d. deductiv imediat 

3. Un raport logic de identitate se stabilește între termenii: 

a. fotbalist - sportiv 

b. inginer - bărbat 

c. soldat - ostaș 

d. vertebrat - tigru 

4. Subiectul logic al propoziției Unele animale de companie nu sunt prietenoase cu străinii este: 

a. unele animale de companie 

b. unele animale 

c. animale de companie 

d. animale 

5. Una din regulile de corectitudine ale operației de clasificare precizează că, pe aceeași treaptă, între clasele obținute trebuie să existe numai raporturi de: a. ordonare 

b. identitate 

c. concordanță 

d. opoziție 

6. Din punct de vedere intensional, termenul tort de ciocolată este: 

a. absolut, concret, compus, pozitiv 

b. relativ, abstract, compus, pozitiv 

c. abstract, simplu, absolut, negativ 

d. concret, pozitiv, relativ, negativ 

7. Inducţia incompletă este: 

a. o particularizare, pornind de la toate obiectele unei clase 

b. o particularizare, pornind de la o parte din obiectele unei clase 

c. o generalizare, pornind de la toate obiectele unei clase 

d. o generalizare, pornind de la o parte din obiectele unei clase 

8. Inducția completă este o argumentare care presupune: 

a. simpla repetare a unor constatări și absența unui contra-exemplu 

b. o concluzie cu caracter cert 

c. o clasă cu un număr infinit de obiecte 

d. o concluzie probabilă 

9. Extensiunea termenului elev conștiincios este formată din: 

a. însușirea unor elevi de a învăța sistematic 

b. totalitatea elevilor conștiincioși 

c. carnete de elevi cu note mari 

d. participări și premii la olimpiade 

10. Propoziția Unele probleme de matematică sunt interesante este: 

a. universală afirmativă 

b. universală negativă 

c. particulară afirmativă 

d. particulară negativă 

                                                           20 de puncte 

B. Fie termenii A, B, C, D şi E, astfel încât termenul A se află în raport de încrucișare cu termenul B, termenul C este subordonat față de intersecția lui A cu B, iar termenul D este specie a termenului B, fiind în raport de opoziție cu A. Termenul E este subordonat lui A, fiind în raport de încrucișare cu B, dar în raport de opoziție cu C. 

1. Reprezentaţi, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice dintre cei cinci termeni.                       2 puncte 

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F):

 a. Toți A sunt C. 

b. Toţi D sunt B. 

c. Unii C sunt D.

d. Unii A sunt B. 

e. Unii B sunt C. 

f. Niciun A nu este D. 

g. Niciun B nu este E. 

h. Unii C sunt E.                                8 puncte

Rezolvare:

A.

1 – B

2 – D

3 – C

4 – C

5 – D

6 – A

7 – D

8 – B

9 – B

10 – C

B.

  1. ...

Subiectul al II-lea

Se dau următoarele propoziţii:

1. Unele vertebrate nu sunt mamifere. 

2. Toate bijuteriile sunt obiecte scumpe. 

3. Niciun număr impar nu este divizibil cu doi. 

4. Unii pictori sunt români. 

A. Precizaţi formulele logice corespunzătoare propoziţiilor 2 și 4.    2 puncte 

B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, subcontrara propoziției 1, contrara propoziției 2, subalterna propoziției 3 și supraalterna propoziției 4.                  8 puncte 

C. Aplicaţi explicit operaţiile de conversiune şi obversiune, pentru a deriva conversa şi obversa corecte ale fiecăreia dintre propoziţiile 3 şi 4, atât în limbaj formal, cât şi în limbaj natural.                  8 puncte 

D. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, obversa conversei propoziției 3. 4 puncte 

E. Doi elevi, X şi Y, opinează astfel: 

X: Dacă unii oameni curajoși nu sunt prudenți, atunci unii oameni prudenți nu sunt curajoși. 

Y: Dacă toate hotărârile legale sunt corecte, atunci unele hotărâri corecte sunt legale. Pornind de la această situație:

a. scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi; 4 puncte b. precizați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentelor formalizate. 2 puncte c. explicați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentului elevului X. 2 puncte

A.

Propoziția 2: SaP

Propoziția 4: SiP

B.

Subcontrara propoziției 1: SiP – Unele vertebrate sunt mamifere.

Contrara propoziție 2: ...

Subiectul al III-lea

A. Fie următoarele două moduri silogistice: eae-1, aii-3. 

1. Scrieţi schema de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date şi construiţi, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de inferenţă.               8 puncte 

2. Verificaţi explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date, precizând totodată decizia la care aţi ajuns.       6 puncte 

B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, un silogism valid, prin care să justificaţi propoziţia “Unele inferențe valide sunt raţionamente deductive mediate”.            6 puncte 

C. Fie următorul silogism: 

Daca unele știri false sunt acțiuni de dezinformare, atunci unele știri false sunt manipulări ale opiniei publice, având în vedere că toate acțiunile de dezinformare sunt manipulări ale opiniei publice. 

Pornind de la silogismul dat, stabiliţi care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F): 

1. Termenul major nu este distribuit în premisa majoră. 

2. Termenul mediu al silogismului este reprezentat de termenul „acțiuni de dezinformare”. 

3. Premisa minoră a silogismului este o propoziție particulară afirmativă. 

4. Subiectul logic al concluziei este distribuit în premisa minoră. 4 puncte 

D. Fie următoarea definiţie: Delta este o formă de relief. 

a. Menţionaţi o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată. 2 puncte

b. Precizați o altă regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula identificată la punctul a. şi construiţi o definiţie care să o încalce, având ca definit termenul „deltă”.              4 puncte

A.

1. 

Schema de inferență corespunzătoare modului eae-1 (Celarent):

(+) MeP (+)

(+) SaM (-) 

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in