Testul 12

Subiectul I

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. În funcție de sprijinul direct sau indirect pe experiență, demonstrațiile pot fi:

a. directe sau indirecte 

b. intuitive sau formalizate 

c. axiomatizate sau neaxiomatizate 

d. deductive sau inductive 

2. Raționamentul Unele situații de viață sunt neplăcute, întrucât unele situații de viață nu sunt plăcute este: 

a. deductiv imediat, de tip obversiune 

b. inductiv incomplet, de tip inducție științifică 

c. deductiv mediat, de tip silogism 

d. inductiv complet, dar slab 

3. Termenii gândire și memorie, ca specii ale genului proces cognitiv superior, se află în raport de: 

a. ordonare 

b. încrucișare 

c. contrarietate 

d. identitate 

4. În propoziția Păsările sunt vertebrate este subînțeles un cuantor: 

a. particular 

b. universal 

c. existențial 

d. individual 

5. În cazul operației de clasificare, cu privire la termenii vagi, regula raportului de opoziție între clase se aplică: 

a. doar marginii acestora 

b. numai nucleului acestora 

c. atât nucleului, cât și marginii acestora 

d. tuturor extremităților acestora 

6. Este logic vid termenul: 

a. definiție circulară corectă 

b. suspect nevinovat 

c. mașină de teren 

d. infractor vinovat

7. Pentru a crește gradul de probabilitate al concluziei unei inducții incomplete, este necesar ca: 

a. numărul de cazuri studiate să fie maxim trei, iar aceste cazuri să poată fi alese aleatoriu 

b. fiecare element al clasei să poată fi examinat individual, iar această clasă să fie finită și cu un număr mic de elemente 

c. numărul de cazuri studiate să fie cât mai mare, iar aceste cazuri să fie semnificative pentru fenomenul studiat 

d. premisele să devină, prin amplificare, mai generale decât concluzia 

8. Inducția completă: 

a. are la bază observația și experimentul științific 

b. poate produce concluzii false din premise adevărate 

c. are valoare de cunoaștere ridicată 

d. se poate aplica unei clase cu un număr relativ mic de elemente 

9. Știind că F - ființă vie, C - copil, E - copil energic și O - om, alegeți șirul corect ordonat descrescător, din punct de vedere intensional: 

a. F, O, C, E 

b. C, E, O, F 

c. F, O, E, C 

d. E, C, O, F 

10. În enunțul Cei de la Liceul X spun cei de la Liceul Y sunt mai pregătiți pentru examen decât noi, se produce eroarea numită: 

a. echivocație 

b. diviziune 

c. amfibolie 

d. compoziție                                                                                      20 de puncte

B. Fie termenii A, B, C, D şi E, astfel încât termenul A este supraordonat față de termenii B și C, aceștia din urmă fiind în raport de contrarietate; termenii C și E sunt în raport de identitate; termenul D se află în raport de încrucișare, simultan, cu termenii B și A, dar în raport de opoziție cu cei doi termeni aflați în raport de identitate. 

1. Reprezentaţi, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice dintre cei cinci termeni.                                    2 puncte 

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F): 

a. Unii D nu sunt A. 

b. Niciun D nu este B. 

c. Unii A sunt B. 

d. Niciun D nu este C. 

e. Toți B sunt A. 

f. Unii B nu sunt D. 

g. Unii D sunt E. 

h. Toți A sunt E.                                                                                   8 puncte 

Rezolvare:

...

Subiectul al II-lea

Se dau următoarele propoziţii: 

1. Toate perioadele de criză sunt perioade care trebuie privite și ca oportunități.

2. Unele imagini difuzate la televizor sunt cu impact emoțional puternic. 

3. Unii oameni nu sunt sensibili la nevoile celor din jur. 

4. Nicio persoană individualistă nu este apreciată de către colegi. 

A. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, contrara propoziției 1, subcontrara propoziției 2, contradictoria propoziției 3 și subalterna propoziției 4.  8 puncte 

B. Aplicaţi explicit operaţiile de conversiune şi obversiune, pentru a deriva conversa şi obversa corecte ale fiecăreia dintre propoziţiile 1 şi 2, atât în limbaj formal, cât şi în limbaj natural.  8 puncte 

C. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, obversa conversei subcontrarei propoziției 3, respectiv, conversa contrarei propoziției 4.  6 puncte

D. Doi elevi, X şi Y, opinează astfel: 

X: Putem susține că nicio afirmație bine justificată nu este afirmație publică, pe baza faptului că unele afirmații publice nu sunt bine justificate. 

Y: Dacă unii șefi sunt simpatici, atunci unii șefi nu sunt antipatici. 

Pornind de la această situație: 

a. scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi; 4 puncte 

b. precizați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentelor formalizate; 2 puncte 

c. explicați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentului elevului X. 2 puncte

Rezolvare:

...

Subiectul al III-lea

A. Fie următoarele două moduri silogistice: eao-2, oao-4. 

1. Scrieţi schema de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date şi construiţi, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de inferenţă. 8 puncte 

2. Verificaţi explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date, precizând totodată decizia la care aţi ajuns. 6 puncte 

B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, un silogism valid, prin care să justificaţi propoziţia “Nicio concesie nu este compromis”. 6 puncte

C. Fie următorul silogism: 

Unele decizii personale nu sunt ușor de luat. Acest lucru decurge din faptul că toate hotărârile cu privire la carieră sunt decizii personale și din ideea că unele hotărâri cu privire la carieră nu sunt ușor de luat

Pornind de la silogismul dat, stabiliţi care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F): 

1. Termenul mediu este distribuit numai în premisa minoră. 

2. Predicatul logic al concluziei este reprezentat de termenul decizii ușor de luat.

3. Concluzia silogismului este o propoziție particulară negativă. 

4. Termenul minor este distribuit în concluzie, dar nedistribuit în premisă. 4 puncte 

D. Fie următoarea definiţie: Geografia este știința care studiază formele de relief

1. Menţionaţi o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată. 2 puncte

2. Precizați o altă regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula identificată la punctul 1. şi construiţi o definiţie care să o încalce, având ca definit termenul „geografie”. 4 puncte

Rezolvare:

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in