Testul 8

Subiectul I

30 de puncte

Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Educația directă, imitarea și identificarea sunt principalele mijloace de socializare a copiilor specifice: 

a. familiei 

b. O.N.G-urilor 

c. Bisericii 

d. grupurilor de referință 

2. Interiorizarea normelor și valorilor sociale, realizată prin mijloace de integrare participativă, personală, subiectivă, este atributul: 

a. Bisericii 

b. școlii-instituție 

c. partidelor 

d. O.N.G-urilor 

3. Informarea publicului larg și explicarea, pentru acesta, a intereselor sociale pe care le promovează este scopul pe care îl are: 

a. un partid care a câștigat alegerile 

b. o organizație nonguvernamentală 

c. statul ca instituție 

d. un partid de opoziție 

4. Familia monoparentală este formată din: 

a. părinți, copil/copii și alte rude în aceeași gospodărie 

b. copil/copii și părinți 

c. copil/copii cu un singur părinte 

d. cuplu fără copil/copii 

5. Condițiile grele de muncă ale angajaților unei întreprinderi miniere, provoacă sentimente de nemulțumire, determinându-i pe aceștia să întrerupă lucrul, fapt generator de: 

a. conflict industrial informal 

b. sancțiuni salariale 

c. conflict socio-profesional 

d. conflict industrial formal 

6. Comportamentul antisocial al unui adolescent poate apărea ca urmare a: 

a. absenței sprijinului moral oferit de adulți 

b. succesului școlar 

c. nivelului optim de protecție oferit de propria familie 

d. respectării regulamentului școlar

7. În societatea contemporană, Biserica este înțeleasă ca fiind: 

a. latură a vieții spirituale 

b. formă necesară a vieții sociale exprimată prin credințe și practici cu privire la lucrurile sacre 

c. fenomen social 

d. o relație de tip special al omului cu divinitatea 

8. Principiul suveranității naționale vizează: 

a. organizarea democratică a unui stat 

b. dreptul statului de a decide liber în probleme sale interne și externe, fără vreo îngrădire din partea niciunei puteri 

c. supremația constituțională 

d. separarea puterilor în stat 

9. ONG-urile acționează în plan social ca organizații: 

a. independente de putere și nonprofit; 

b. independente de politică, dar cu profit; 

c. independente de normele sociale; 

d. independente de guvern, dar cu profit. 

10. Organizaţia care are drept scop cucerirea puterii guvernamentale este: 

a. familia 

b. partidul politic 

c. educaţia 

d. ONG-ul 

Rezolvare

1 – A

2 – B

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

A. În coloana din stânga sunt enumerate aspecte metodologice ale cercetării sociologice, iar în coloana din dreapta sunt numerotate enunţuri adevărate referitoare la acestea. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga şi cifra corespunzătoare din coloana din dreapta. 12 puncte

a. Ipoteza 

 

b. Ancheta sociologica 

 

c. Chestionarul 

 

d. Experimentul 

 

1. Metodă de cercetare ce oferă avantajul obținerii de informații despre o gamă largă de probleme. 

2. Tehnică de cercetare care asigură anonimatul subiecților. 

3. Tip special de anchetă pe bază de chestionar care vizează opiniile subiecților cu privire la probleme care au un caracter public. 

4. Enunț științific cu valoare probabilă, care urmează să devină adevărat sau fals în urma cercetărilor de teren. 

5. Metodă de cercetare care presupune determinarea unei reacții, observarea și măsurarea ei într-un mediu controlat, fără interferențe din exterior. 

 

B. Citiți, cu atenție, textul de mai jos: 

Socializarea se realizează pe baza mecanismelor învățării sociale la nivel individual și de grup, ca socializare a generațiilor tinere, la nivelul copilăriei, dar și la vârstele adulte. Înainte de a exercita un anumit rol, individul parcurge o perioadă de pregătire în care învață comportamentele pretinse de rolul respectiv, drepturile și îndatoririle specifice acestuia. Conținutul socializării diferă, însă, în funcție de diferitele stadii ale ciclului de viață și de obiectivele diverselor instituții și grupuri. 

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe: 

1. Formulați ideea principală a textului. 2 puncte 

2. Explicaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, modul specific în care interacţionează două concepte sociologice la care face referire textul. 10 puncte 

3. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia socializarea continuă este necesară individului pentru a face față permanentelor adaptări și readaptări la schimbările sociale. 3 puncte 

4. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la importanța socializării anticipative în performarea unor roluri sociale. 3 puncte 

Rezolvare

...

B.

...

3.

Un argument în favoarea afirmației date, deci a necesității socializării continue în viața unui individ, este acela că, pe parcursul vieții, dobândim noi statusuri sociale. Statusurile sociale dobândite pot ține de ...

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

Răspundeţi fiecăreia dintre următoarele cerinţe: 

1. Precizaţi înțelesul noţiunii de eșantion. 4 puncte 

2. Menționați două caracteristici ale grupului formal. 6 puncte 

3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii de status şi influență socială, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. 10 puncte 

4. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, modul în care are loc o modificare a coeziunii în cadrul unui grup social informal. 4 puncte 

5. Argumentaţi, în aproximativ zece rânduri, afirmaţia potrivit căreia alături de familie şi stat, biserica a avut un rol deosebit în viaţa oamenilor şi a marcat comportamente şi mentalităţi. 6 puncte

Rezolvare

...

3. 

Acțiunile exercitate de o persoană (sau un grup social) care au în vedere modificarea opțiunilor și comportamentelor altor persoane poartă numele de influență socială. Influența socială a cuiva este dependentă de statusul social al respectivei persoane, adică de poziția pe care o ocupă în cadrul unui grup. Statusul social este un factor ...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in