Testul 1

Subiectul I

30 de puncte

Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Faptul că familia asigură condițiile necesare transmiterii limbii, a obiceiurilor, a valorilor și normelor sociale reflectă: 

a. funcția psiho-afectivă 

b. funcția economică 

c. funcția biologică 

d. funcția de socializare 

2. Principiul guvernării reprezentative este specific unui regim politic: 

a. totalitar 

b. democratic 

c. autoritar 

d. comunist 

3. Faptul că un partid participă la rezolvarea unor conflicte în plan social reflectă: 

a. funcția de mediere 

b. funcția de promovare a unor interese etnice, de grup, individuale 

c. funcția de propulsare socială a unor indivizi 

d. funcția de menținere a puterii pentru a distribui avantaje membrilor săi 

4. Biserica este: 

a. o formă de guvernământ 

b. o organizație de securitate 

c. un fenomen asocial 

d. o instituție socială 

5. Familia monoparentală este formată din: 

a. indivizi izolați 

b. copil/copii cu un singur părinte 

c. cuplu fără urmași 

d. ambii părinți și copii 

6. Îndepărtarea, neimplicarea sau lipsa de interes a indivizilor față de normele și viața Bisericii și a comunității religioase este o formă de: 

a. religiozitate profundă 

b. schimbare religioasă 

c. resurecție religioasă 

d. secularizare 

7. Atunci când şcoala are ca finalitate socializarea bazată pe interiorizarea normelor și valorilor sociale prin mijloace formale de integrare socială participativă, aceasta semnifică: 

a. socializarea primară 

b. școala ca instituție 

c. educația discordantă 

d. educația neconformă social

8. Atunci când statul vizează, printre altele, diminuarea riscurilor sociale pentru indivizii și familiile confruntate cu somaj, boală, bătrânețe, acesta este: 

a. stat autoritar 

b. stat comunist 

c. stat social 

d. stat inexistent 

9. Dacă veniturile obținute sunt folosite conform scopurilor declarate în statutul organizației non-profit, aceasta este: 

a. firmă privată 

b. ONG 

c. societate comercială 

d. grup informal 

10. Statul social acționează în privința individului: 

a. protejându-l 

b. controlându-l 

c. încălcându-i drepturile 

d. marginalizându-l

Rezolvare:

1 – d

2 – b

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

A. În coloana din stânga sunt enumerate aspecte metodologice ale cercetării sociologice, iar în coloana din dreapta sunt numerotate enunţuri adevărate referitoare la acestea. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga şi cifra corespunzătoare din coloana din dreapta. 12 puncte

a. Interviul 

b. Constituția 

c. Observația participativă 

d. Întrebarea închisă 

1. Este înțeleasă ca lipsă de integrare socială. 

2. Este o tehnică de cercetare sociologică. 

3. Este o interogație cu răspunsuri precodificate. 

4. Este o metodă bazată pe integrarea cercetătorului în comunitatea studiată. 

5. Este un document social. 

B. Citiți, cu atenție, textul de mai jos: 

Societatea se aşteaptă în mod legitim de la indivizi să adopte și să se conformeze regulilor sociale, ca rezultat al socializării. Comportamentele care se încadrează în acest tipar se formează, în primul rând, în familia de origine și sunt considerate normale și adecvate, asigurând integrarea cu succes a individului în societate și procesul de maturizare socială a acestuia. 

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe: 

1. Formulați ideea principală a textului. 2 puncte 

2. Explicaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, modul specific în care interacţionează două concepte sociologice la care face referire textul. 10 puncte 

3. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia mijloacele de comunicare în masă pot determina socializare discordantă. 3 puncte 

4. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a resocializării în societatea contemporană. 3 puncte

Rezolvare:

...

B.

2. 

Două din conceptele sociologice pe care le regăsim în text sunt: socializarea și familia. Socializarea este definită ca fiind procesul prin care un individ se formează ca ființă socială. În cadrul acestui proces, de învățare a regulilor și modelelor sociale, individul își formează personalitatea și devine capabil de a trăi în comun, în societate. Cel de-al doilea concept identificat, cel de familie, se referă la grupul primar ...

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

Răspundeţi fiecăreia dintre următoarele cerinţe: 

1. Precizaţi înțelesul noţiunii de structură socială. 4 puncte 

2. Menționați două caracteristici ale inegalității de șanse. 6 puncte 

3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii de status și rol redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. 10 puncte 

4. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, modul în care cunoașterea intereselor grupului dezvoltă abilitatea socială. 4 puncte 

5. Argumentaţi, în aproximativ zece rânduri, afirmaţia potrivit căreia școala poate dezvolta modele și determina alegerea grupului de referință. 6 puncte

Rezolvare:

...

4.

Abilitățile sociale ale fiecăruia ies la iveală și din felul în care ne integrăm în grupurile de care aparținem, precum și de felul în care ne raportăm la alte grupuri sociale. Pentru a avea o abilitate socială mai dezvoltată este necesar să cunoaștem interesele grupurilor, acele preocupări comune care îi unesc pe membrii unui grup. De exemplu, un grup de prieteni este de obicei unit de interesul comun al membrilor de a-și satisface nevoia de a socializa și de a...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in