Testul 6

Subiectul I

30 de puncte

Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Imaginea senzorială este: 

a. complexă şi schematică 

b. simplă şi primară 

c. simplă şi secundară 

d. secundară şi schematică 

2. Dacă simultan avem o imagine despre culoarea, forma şi mirosul unei flori, avem o:

a. percepţie 

b. senzaţie 

c. reprezentare 

d. imaginaţie 

3. Reprezentarea însuşirilor fizice ale unei persoane implică preponderent: 

a. atenția 

b. limbajul 

c. memoria 

d. voinţa 

4. Un adolescent care afirmă că are nevoie de o tabletă performantă, își exprimă o trebuință: 

a. secundară 

b. a cărei nesatisfacere îi periclitează în mod cert integritatea fizică 

c. primară 

d. imposibil de satisfăcut 

5. Rolul de comunicare al expresiilor emoţionale presupune: 

a. influenţarea conduitei altora în vederea săvârşirii unor acțiuni 

b. autoreglarea în vederea adaptării 

c. a da naştere unor stări afective colective 

d. a face cunoscută în exterior starea afectivă trăită de o persoană 

6. Capacitatea unei persoane de a-şi concentra simultan atenţia asupra a doi sau mai mulţi stimuli se numeşte: 

a. distributivitate 

b. concentrare 

c. stabilitate 

d. sugestibilitate 

7. Andrei este recunoscut de colegii săi ca fiind tenace, capabil să-şi menţină efortul voluntar atât timp cât este necesar pentru atingerea scopului fixat. Prin urmare, Andrei este: 

a. prompt 

b. independent 

c. perseverent 

d. mobil

8. Ca element stabil al conduitei unei persoane, ceea ce o caracterizează şi o diferenţiază de o altă persoană, personalitatea: 

a. se formează începând cu vârsta şcolarităţii, sub influenţa educaţiei formale 

b. este nativă, fiind o setare genetică 

c. se formează începând de la naştere 

d. debutează în adolescenţă, odată cu începutul procesului de maturizare 

9. Mircea este pasionat de echitaţie şi are tendinţa constantă de a o practica. Din punct de vedere motivaţional, plăcerea de a face echitaţie este: 

a. o convingere 

b. un interes 

c. o trebuinţă organică 

d. o trebuinţă materială 

10. Andreea a aflat că a luat locul I la concursul de şah organizat de şcoala sa. Bucuria resimţită este considerată: 

a. sentiment 

b. pasiune 

c. emoţie 

d. dispoziție

Rezolvare

1-b 

2-a 

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

A. În coloana din stânga sunt enumerate operaţii ale gândirii, iar în coloana din dreapta sunt numerotate enunţuri adevărate referitoare la acestea. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga şi cifra corespunzătoare din coloana din dreapta.  12 puncte

a. Comparaţia

 

b.Generalizarea 

 

c. Analiza 

 

d. Sinteza 

1. Operaţia de descompunere, în minte, a unui obiect în elementele sale componente şi de apreciere a semnificaţiei fiecărui element în cadrul întregului. 

2. Constă în reconstituirea, în minte, a unui obiect întreg, din elementele sau însuşirile sale, date izolat. 

3. Presupune evidențierea, pe plan mintal, a asemănărilor și a deosebirilor esenţiale ale obiectelor şi fenomenelor pe baza unui criteriu. 

4. Operaţia de reţinere, pe plan mintal, a anumitor trăsături fundamentale ale obiectelor şi neluarea în considerare a altora, considerate secundare. 

5. Operaţia de extindere a însuşirilor unui obiect asupra unei categorii de obiecte. 

B. Citiți, cu atenție, textul de mai jos: 

„Imaginaţia nu este decât fructul memoriei noastre.” (Pierre Bonnard) 

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe: 

1. Menționați două procese psihice la care face referire, în mod explicit, textul. 4 puncte 

2. Precizați trei caracteristici ale unuia dintre procesele menționate la punctul 1. 6 puncte 

3. Construiți un exemplu prin care să ilustrați una dintre formele imaginaţiei. 4 puncte 

4. Argumentaţi, în aproximativ cinci rânduri, utilitatea uitării. 4 puncte

Rezolvare

...

B.

3. Una din formele imaginației este imaginația reproductivă. Aceasta presupune construirea în minte a unor imagini, care deși au existat sau ar fi putut să existe, nu au fost percepute în mod direct. Un exemplu în care folosim imaginația reproductivă este atunci când citim o carte. În timpul lecturii, pe baza descrierilor scrise, ne formăm mintal imagini, imaginile putând fi atât statice, cât și dinamice (să se asemene unui film). Citind un roman, precum „Moromeții” de Marin Preda, ne putem imagina felul în care...

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

Citiți, cu atenție, textul acesta.

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe: 

A. Menţionaţi, conform teoriei lui C. G. Jung, tipul temperamental al lui Eliade. Precizați, din text, două idei/afirmații prin care să justificați răspunsul dat. 6 puncte 

B. Considerați că Eliade era o persoană puternică? Precizați, prin apel la text, un motiv prin care să susțineți răspunsul dat. 4 puncte 

C. Textul precizează că personalitatea lui Eliade era o sumă de contrarii în armonie. Menționați două motive care susţin acest fapt. 6 puncte 

D. Prezentați, în aproximativ jumătate de pagină, caracterul lui Mircea Eliade, conform teoriei lui G. W. Allport, evidențiind o trăsătură cardinală și două trăsături principale ale caracterului acestuia. 10 puncte 

E. Formulaţi un argument prin care să respingeţi afirmaţia potrivit căreia trăsăturile temperamentale pot fi considerate bune sau rele, de dorit sau indezirabile. 4 puncte

Rezolvare

...

D.

Conform lui G.W. Allport, caracterul este organizat în mod sistemic și conține trăsături: cardinale, principale și secundare. Trăsăturile cardinale sunt una sau două și le influențează pe toate celelalte. În cazul lui Mircea Eliade, după cum reiese din text, trăsătura cardinală de caracter a acestuia era orgoliul. Eliade avea, încă din copilărie, o părere foarte bună asupra importanței sale personale, iar această atitudine față de sine îi ghidează acțiunile de-a lungul întregii sale vieți. Textul ne spune că avea conștiința propriei valori și...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in