Testul 4

Subiectul I

30 de puncte

Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Este o însuşire a senzaţiilor: 

a. integralitatea 

b. tonalitatea afectivă 

c. distributivitatea 

d. structuralitatea 

2. Imaginea perceptivă a cărţii aflate în faţa ta, este: 

a. o imagine secundară 

b. rezultatul imaginației 

c. o imagine primară 

d. un simbol figurativ 

3. Procesul psihic care constituie un punct de plecare şi suport intuitiv pentru desfăşurarea raţionamentelor este: 

a. atenţia 

b. senzația 

c. voinţa 

d. reprezentarea 

4. Una dintre funcţiile motivaţiei este: 

a. funcţia expresivă 

b. funcţia persuasivă 

c. funcţia de orientare a acţiunii 

d. funcţia de cunoaştere 

5. Mersul săltăreţ, sprinţar, cu care se îndreaptă Mircea spre casă, bucuros pentru că a câştigat trofeul campionatului şcolar de şah al liceului, evidenţiază o proprietate a proceselor afective. Aceasta este: 

a. expresivitatea 

b. polaritatea 

c. mobilitatea 

d. intensitatea 

6. Clasificarea atenţiei în atenţie involuntară, voluntară şi postvoluntară are drept criteriu: 

a. gradul de generalitate 

b. prezenţa sau absenţa înţelegerii 

c. prezenţa sau absenţa voinței 

d. direcţia principală de orientare a atenţiei 

7. Face parte din categoria proceselor psihice reglatorii: 

a. voinţa 

b. imaginaţia 

c. memoria 

d. percepţia

8. Percepţia, ca proces de cunoaştere, se finalizează printr-o imagine ale cărei calităţi sunt diminuate dacă obiectul: 

a. este doar contemplat 

b. se află în centrul sferei de interes a subiectului 

c. este manevrat în timpul activității 

d. este implicat direct în activitate 

9. Structura motivaţională de maximă generalitate, ce cuprinde ansamblul ideilor şi teoriilor despre om, natură şi societate, este: 

a. motivul 

b. concepţia despre lume şi viaţă 

c. interesul 

d. convingerea 

10. Sentimentul îndoielii face parte din categoria sentimentelor: 

a. etice 

b. estetice 

c. intelectuale 

d. morale

Rezolvare

1 – b

2 – c

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

A. În coloana din stânga sunt enumerate caracteristici ale memoriei, iar în coloana din dreapta sunt numerotate enunţuri adevărate referitoare la acestea. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga şi cifra corespunzătoare din coloana din dreapta. 12 puncte

a. Caracter logic 

b. Caracter activ 

c. Caracter mijlocit 

d. Caracter selectiv 

1. Se referă la faptul că, pentru a ține minte mai bine și pentru a reproduce mai ușor ne folosim de anumite mijloace de memorare. 

2. Arată că nu reținem și nu reactualizăm orice, ci, în primul rând, ceea ce corespunde vârstei, preocupărilor, intereselor noastre etc. 

3. Indică faptul că memoria depinde de particularitățile de timp și de spațiu ale situației dar și de starea internă a subiectului. 

4. Arată că memoria produce modificări și transformări atât în subiectul care memorează, cât și în materialul memorat. 

5. Presupune înțelegerea celor memorate și reactualizate.

B. Citiți, cu atenție, textul de mai jos: 

Dezvoltarea imaginației este dependentă de cea a limbajului, deoarece cuvântul este cel care permite evocarea din minte a ideilor, vehicularea și punerea lor în diverse relații. 

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe: 

1. Menționați două procese/fenomene psihice la care face referire, în mod explicit, textul. 4 puncte 

2. Precizați trei caracteristici ale unuia dintre procesele/fenomenele psihice menționate la punctul 1. 6 puncte 

3. Construiți un exemplu prin care să ilustrați relația dintre imaginație și afectivitate. 4 puncte 

4. Argumentaţi, în aproximativ cinci rânduri, ideea conform căreia în rezolvarea problemelor complexe, slab definite, strategiile de tip euristic sunt preferabile față de cele de tip algoritmic. 4 puncte

Rezolvare

...

B.

3. Trăirile afective puternice, pozitive sau negative, stimulează imaginația. De exemplu, tensiunea emoțională provocată de teama de a rămâne corigent la matematică facilitează imaginația sub forma reveriei. În această situație, ...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

Citiți, cu atenție, textul acesta.

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe: 

A. Menţionaţi, conform teoriei lui C. G. Jung, tipul temperamental al lui Napoleon Bonaparte. Precizați, din text, două idei/afirmații prin care să justificați răspunsul dat. 6 puncte 

B. Considerați că Napoleon Bonaparte era o persoană exigentă? Precizați, prin apel la text, un motiv prin care să susțineți răspunsul dat. 4 puncte 

C. Textul îl prezintă pe Bonaparte ca având o complexitate fizică și morală care nu se aseamănă cu a nici unui alt personaj istoric. Menționați, pe baza textului dat, două motive care susţin acest fapt. 6 puncte 

D. Prezentați, în aproximativ o jumătate de pagină, caracterul lui Napoleon Bonaparte, conform teoriei lui G. W. Allport, evidențiind o trăsătură cardinală și două trăsături principale ale caracterului acestuia. 10 puncte 

E. Formulaţi un argument prin care să respingeţi afirmaţia potrivit căreia inteligenţa este o aptitudine specială. 4 puncte

Rezolvare

...

D.

G.W. Allport propune un model de înțelegere a caracterului bazat pe trăsături cardinale (2-3), principale (10-15) și secundare. Trăsăturile cardinale sunt definitorii pentru o persoană și le influențează pe toate celelalte. Pe baza textului, putem spune că una din trăsăturile cardinale ale caracterului lui Napoleon Bonaparte era ambiția. Această trăsătură se regăsește dominant în caracterizarea făcută în text. Autorul menționează chiar și explicit ambiția lui Bonaparte, spunând „un mare amor propriu, ambițios, aspiră la totul”.

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in