Testul 9

Subiectul I

30 de puncte

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. O regulă cu privire la fundamentul demonstrației precizează că: 

a. argumentele trebuie să fie propoziții false 

b. argumentele pot fi propoziții adevărate 

c. argumentele trebuie să fie propoziții adevărate 

d. argumentele pot fi propoziții probabile 

2. Un argument inductiv este tare dacă concluzia lui: 

a. are o mare probabilitate să fie probabilă 

b. are o mare probabilitate să fie adevărată 

c. are o mare probabilitate să fie falsă 

d. este mai puțin generală decât premisele 

3. Între termenii vară și anotimp există un raport logic de:

a. încrucișare 

b. ordonare 

c. contrarietate 

d. identitate

4. Predicatul logic al propoziției Unii spectatori sunt greu de impresionat este: 

a. greu de impresionat 

b. sunt greu de impresionat 

c. sunt greu 

d. sunt 

5. Clasificarea care încalcă regula completitudinii poate fi: 

a. prea abundentă 

b. prea largă 

c. prea îngustă 

d. prea largă și prea îngustă simultan 

6. Din punct de vedere extensional, termenul argument deductiv este: 

a. nevid, singular 

b. colectiv, vag 

c. distributiv, nevid 

d. general, vid 

7. Raționamentul Dacă unele boli sunt contagioase, rezultă că toate bolile sunt contagioase este un exemplu de: 

a. inducție completă 

b. inducție incompletă 

c. deducție imediată 

d. deducție mediată

8. În cazul unei inducții complete, concluzionăm că: 

a. o mare parte din clasa de obiecte are o anumită proprietate 

b. o mică parte din clasa de obiecte are o anumită proprietate 

c. întreaga clasă de obiecte are o anumită proprietate 

d. aproximativ întreaga clasă de obiecte are o anumită proprietate 

9. Seria de termeni corect ordonați crescător din punct de vedere intensional este:

a. floare, plantă, trandafir, trandafir roz 

b. trandafir roz, trandafir, floare, plantă 

c. trandafir, trandafir roz, floare, plantă 

d. plantă, floare, trandafir, trandafir roz 

10. Propoziția categorică Toți urșii sunt mamifere omnivore este: 

a. particulară negativă 

b. particulară afirmativă 

c. universală negativă 

d. universală afirmativă 

                                                                                        20 de puncte 

B. Fie termenii A, B, C, D şi E, astfel încât B și E sunt în raport de încrucișare, C este specie a intersecției dintre A și B, A și E sunt în raport de opoziție, iar D este în raport de încrucișare cu A și B, dar în opoziție cu C și E. 

1. Reprezentaţi, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice dintre cei cinci termeni. 2 puncte 

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F). 8 puncte

a. Unii C nu sunt A. 

b. Niciun B nu este D. 

c. Unii C nu sunt E. 

d. Toți A sunt B. 

e. Toți D sunt E. 

f. Unii A sunt C. 

g. Niciun E nu este A. 

h. Toți B sunt E. 

Rezolvare

A.

1 – c

2 – b

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

Se dau următoarele propoziții: 

1. Unii magistrați sunt pasionați de logică. 

2. Niciun absolvent de liceu nu este lipsit de cultură generală. 

3. Toate faptele ilegale sunt imorale. 

4. Unii oameni nu sunt preocupați de aspectele materiale ale vieții. 

A. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, supraalterna propoziției 1, contrara propoziției 2, subalterna propoziției 3 și contradictoria propoziției 4. 8 puncte 

B. Aplicaţi explicit operaţiile de conversiune şi obversiune, pentru a deriva conversa şi obversa corecte ale fiecăreia dintre propoziţiile 1 şi 2, atât în limbaj formal, cât şi în limbaj natural. 8 puncte 

C. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, obversa conversei contradictoriei propoziției 4, respectiv, conversa supraalternei propoziției 1. 6 puncte 

D. Doi elevi, X şi Y, opinează astfel: 

X: Dacă unele explicații științifice nu sunt ușor de înțeles, atunci unele explicații științifice sunt greu de înțeles. 

Y: Dacă toți fluturii sunt insecte, atunci toate insectele sunt fluturi.

Pornind de la această situație: 

a. scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi; 4 puncte 

b. precizați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentelor formalizate; 2 puncte 

c. explicați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentului elevului Y. 2 puncte

Rezolvare

...

C.

Obversa conversei contradictoriei propoziției 4: PoS̅ - Unii din cei care se preocupă de aspectele materiale ale vieții nu sunt non-oameni. 

Contradictoria propoziției 4 este SaP. Convertim această propoziție: (+) SaP (-) → (-) PiS (-). În continuare obvertim ...

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

A. Fie următoarele două moduri silogistice: eae-1, aoo-3. 

1. Scrieţi schema de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date şi construiţi, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de inferenţă. 8 puncte 

2. Verificaţi explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date, precizând totodată decizia la care aţi ajuns. 6 puncte 

B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, un silogism valid, cu premise adevărate, prin care să justificaţi propoziţia “Unii olimpici la logică sunt elevi care oferă soluții originale la subiecte”. 6 puncte 

C. Fie următorul silogism: 

Unele discipline școlare nu sunt îndrăgite de elevi, deoarece unele discipline școlare nu sunt predate prin intermediul metodelor activ-participative, iar toate disciplinele îndrăgite de elevi sunt predate prin intermediul metodelor activ-participative. 

Pornind de la silogismul dat, stabiliţi care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F). 4 puncte 

1. Termenul mediu este distribuit doar în premisa minoră. 

2. Subiectul logic al concluziei este reprezentat de termenul unele discipline școlare. 

3. Concluzia silogismului este o propoziție particulară negativă. 

4. Termenul major este distribuit în concluzie, dar nedistribuit în premisă.  

D. Fie următoarea definiţie: Reclama este sufletul comerțului

a. Menţionaţi o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată. 2 puncte 

b. Precizați o altă regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula identificată la punctul a. şi construiţi o definiţie care să o încalce, având ca definit termenul „reclamă”. 4 puncte

Rezolvare

...

B.

Un silogism care justifică propoziția „Unii olimpici la logică sunt elevi care oferă soluții originale la subiecte.”:

Toți elevii înzestrați cu creativitate sunt elevi care oferă soluții originale la subiecte.

Unii olimpici la logică sunt elevi înzestrați cu creativitate.                        

Unii olimpici la logică sunt elevi care oferă soluții originale la subiecte.

Silogismul corespunde schemei de inferență aii-1 (Darii):

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in