Lock

Testul 8

Lock

Subiectul I

30 de puncte

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. În funcție de sprijinul direct sau indirect pe experiență, demonstrațiile pot fi: 

a. directe sau indirecte 

b. intuitive sau formalizate 

c. axiomatizate sau neaxiomatizate 

d. deductive sau inductive 

2. Raționamentul Unele situații de viață sunt neplăcute, întrucât unele situații de viață nu sunt plăcute este: 

a. deductiv imediat, de tip obversiune 

b. inductiv incomplet, de tip inducție științifică 

c. deductiv mediat, de tip silogism 

d. inductiv complet, dar slab 

3. Termenii gândire și memorie, ca specii ale genului proces cognitiv superior, se află în raport de: 

a. ordonare 

b. încrucișare 

c. contrarietate 

d. identitate 

4. În propoziția Păsările sunt vertebrate este subînțeles un cuantor:

a. particular 

b. universal 

c. existențial 

d. individual 

5. În cazul operației de clasificare, cu privire la termenii vagi, regula raportului de opoziție între clase se aplică: 

a. doar marginii acestora 

b. numai nucleului acestora 

c. atât nucleului, cât și marginii acestora 

d. tuturor extremităților acestora 

6. Este logic vid termenul: 

a. definiție circulară corectă 

b. suspect nevinovat 

c. mașină de teren 

d. infractor vinovat

7. Pentru a crește gradul de probabilitate al concluziei unei inducții incomplete, este necesar ca: 

a. numărul de cazuri studiate să fie maxim trei, iar aceste cazuri să poată fi alese aleatoriu 

b. fiecare element al clasei să poată fi examinat individual, iar această clasă să fie finită și cu un număr mic de elemente 

c. numărul de cazuri studiate să fie cât mai mare, iar aceste cazuri să fie semnificative pentru fenomenul studiat 

d. premisele să devină, prin amplificare, mai generale decât concluzia 

8. Inducția completă: 

a. are la bază observația și experimentul științific 

b. poate produce concluzii false din premise adevărate 

c. are valoare de cunoaștere ridicată 

d. se poate aplica unei clase cu un număr relativ mic de elemente 

9. Știind că F - ființă vie, C - copil, E - copil energic și O - om, alegeți șirul corect ordonat descrescător, din punct de vedere intensional: 

a. F, O, C, E 

b. C, E, O, F 

c. F, O, E, C 

d. E, C, O, F 

10. Propoziția Unele probleme de chimie sunt interesante este: 

a. universală afirmativă 

b. universală negativă 

c. particulară afirmativă

d. particulară negativă 

                                                                                                   20 de puncte

B. Fie termenii A, B, C, D şi E, astfel încât termenul A este supraordonat față de termenii B și C, aceștia din urmă fiind în raport de contrarietate; termenii C și E sunt în raport de identitate; termenul D se află în raport de încrucișare, simultan, cu termenii B și A, dar în raport de opoziție cu cei doi termeni aflați în raport de identitate. 

1. Reprezentaţi, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice dintre cei cinci termeni. 2 puncte 

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F). 8 puncte

a. Unii D nu sunt A. 

b. Niciun D nu este B. 

c. Unii A sunt B. 

d. Niciun D nu este C. 

e. Toți B sunt A. 

f. Unii B nu sunt D. 

g. Unii D sunt E. 

h. Toți A sunt E.

Rezolvare

A.

1-d

2-a

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

Se dau următoarele propoziții: 

1. Toate fructele sunt bogate în vitamine. 

2. Unii șerpi sunt veninoși. 

3. Niciun număr divizibil cu 4 nu este număr prim. 

4. Unii oameni nu sunt blonzi. 

A. Construiți, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, subalterna propoziției 1, subcontrara propoziției 2, contrara propoziției 3 și supraalterna propoziției 4. 8 puncte 

B. Aplicați explicit operațiile de conversiune şi obversiune, pentru a deriva conversa şi obversa corecte ale fiecăreia dintre propozițiile 1 și 3, atât în limbaj formal, cât și în limbaj natural. 8 puncte 

C. Construiți, atât în limbaj formal cât și în limbaj natural, conversa obversei supraalternei propoziției 2, respectiv, conversa subcontrarei propoziției 4. 6 puncte 

D. Doi elevi, X şi Y, opinează astfel: 

X: Dacă unele erori de argumentare sunt erori formale, atunci unele erori de argumentare nu sunt erori neformale. 

Y: Dacă unele propoziții adevărate nu sunt propoziții științifice, atunci unele propoziții științifice nu sunt propoziții adevărate. 

Pornind de la această situație: 

a. scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi; 4 puncte 

b. precizați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentelor formalizate; 2 puncte 

c. explicați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentului elevului Y. 2 puncte

Rezolvare

A.

Subalterna propoziției 1: SiP – Unele fructe sunt bogate în vitamine.

Subcontrara propoziției 2: SoP – Unii șerpi nu sunt veninoși.

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

A. Fie următoarele două moduri silogistice: iai-1, eio-3. 

1. Scrieţi schema de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date şi construiţi, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de inferenţă. 8 puncte 

2. Verificaţi explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date, precizând totodată decizia la care aţi ajuns. 6 puncte 

B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, un silogism valid, cu premise adevărate, prin care să justificaţi propoziţia “Toți oamenii sârguincioși sunt apreciați”. 6 puncte 

C. Fie următorul silogism: 

Unii elevi din clasa a IX-a sunt timizi. Prin urmare, întrucât nicio persoană care are încredere în sine nu este timidă, unii elevi din clasa a IX-a nu au încredere în ei înșiși. 

Pornind de la silogismul dat, stabiliţi care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F): 

1. Termenul mediu este distribuit în ambele premise. 

2. Subiectul logic al concluziei este reprezentat de termenul persoană care are încredere în sine. 

3. Concluzia silogismului este o propoziție universală negativă. 

4. Termenul major este distribuit atât în concluzie, cât și în premisă. 4 puncte 

D. Fie următoarea definiţie: Filosofia este artă a artelor și știință a științelor

a. Menţionaţi o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată. 2 puncte 

b. Precizați o altă regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula identificată la punctul a. şi construiţi o definiţie care să o încalce, având ca definit termenul „filosofie”. 4 puncte

Rezolvare

...

B. 

Un silogism care justifică propoziția „Toți oamenii sârguincioși sunt apreciați.”:

 

Toți profesioniștii de încredere sunt apreciați.

Toți oamenii sârguincioși sunt profesioniști de încredere.   

Toți oamenii sârguincioși sunt apreciați.

 

Silogismul corespunde schemei de inferență aaa-1 (Barbara):

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in