Lock

Testul 7

Lock

Subiectul I

30 de puncte

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Teza de demonstrat este sigur adevărată doar atunci când: 

a. demonstrația este logic corectă, iar fundamentul este integral adevărat 

b. fundamentul este parțial infirmat, iar demonstrația este în mare parte validă 

c. demonstrația este adevărată, iar fundamentul este logic corect 

d. fundamentul este probabil, iar demonstrația este inductiv tare 

2. Raționamentul Toți cei sănătoși sunt fericiți; prin urmare, unele persoane fericite sunt sănătoase este: 

a. deductiv imediat, de tip conversiune simplă 

b. deductiv mediat, de tip silogism eliptic 

c. inductiv incomplet, de tip inducție prin simplă enumerare 

d. deductiv imediat, de tip conversiune prin accident 

3. Se stabilește un raport logic de ordonare între termenii: 

a. mamifer și pasăre 

b. liliac și mamifer 

c. pasăre și liliac 

d. liliac și rândunică 

4. Cuantorul propoziției Unii absolvenți de liceu sunt pregătiți pentru examenul de bacalaureat este: 

a. unii absolvenți de liceu 

b. unii absolvenți 

c. unii 

d. absolvenți de liceu 

5. Repartizarea în aceeași clasă atât a peștilor, cât și a delfinilor, pe baza faptului că sunt animale acvatice, ar fi o clasificare: 

a. corectă 

b. incorectă, prea abundentă 

c. incorectă, cu criteriu multiplu 

d. incorectă, neomogenă 

6. Termenul bibliotecă centrală universitară este simultan: 

a. colectiv și compus 

b. simplu și distributiv 

c. singular și relativ 

d. abstract și vag 

7. Alegeți caracteristica/însușirea ce nu corespunde inducției incomplete: 

a. acest tip de inducție mai este numită și amplificatoare 

b. se trece de la general în premise, la particular în concluzie 

c. concluzia este probabilă 

d. premisele sunt mai puțin generale decât concluzia

8. Inducția completă: 

a. se bazează pe metode de cercetare inductivă, numite și metode cauzale 

b. mai este numită și ,,inducție populară” 

c. produce din premise adevărate numai concluzii adevărate 

d. mai este numită și inducție amplificatoare 

9. Alegeți șirul de termeni corect ordonați crescător, din punct de vedere intensional: 

a. proces psihic, proces cognitiv, proces cognitiv senzorial, percepție 

b. percepție, proces cognitiv senzorial, proces cognitiv, proces psihic 

c. proces psihic, percepție, proces cognitiv senzorial, proces cognitiv 

d. percepție, proces psihic, proces cognitiv senzorial, proces cognitiv 

10. Propoziția ,,Nimeni nu se naște învățat” este o propoziție categorică: 

a. universală afirmativă 

b. universală negativă 

c. particulară afirmativă 

d. particulară negativă 

                                                                                             20 de puncte 

B. Fie termenii A, B, C, D şi E, astfel încât termenii E și C se află în raport de contradicție, epuizând, ca specii ale genului lor, universul de discurs în care sunt incluși; termenul A este specie a termenului C; termenul B se află în raport de încrucișare cu termenul C, dar de opoziție cu termenii A și E; termenul D este subordonat termenului B și în raport de încrucișare cu termenul C. 

1. Reprezentaţi, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice dintre cei cinci termeni. 2 puncte 

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F): 

a. Toți A sunt C. 

b. Unii B sunt D. 

c. Unii E sunt C. 

d. Unii B nu sunt C. 

e. Toți B sunt D. 

f. Niciun D nu este C. 

g. Unii C nu sunt A. 

h. Niciun B nu este C. 

                                                                                              8 puncte

Rezolvare

A.

1 – a

2 – d

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

Se dau următoarele propoziţii: 

1. Toate perioadele de criză sunt dificile. 

2. Unele imagini difuzate la televizor sunt cu impact emoțional puternic. 

3. Unii oameni nu sunt sensibili la nevoile celor din jur. 

4. Nicio persoană individualistă nu este apreciată de către colegi. 

A. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, contrara propoziției 1, subcontrara propoziției 2, contradictoria propoziției 3 și subalterna propoziției 4. 8 puncte 

B. Aplicaţi explicit operaţiile de conversiune şi obversiune, pentru a deriva conversa şi obversa corecte ale fiecăreia dintre propoziţiile 1 şi 2, atât în limbaj formal, cât şi în limbaj natural. 8 puncte 

C. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, obversa conversei subcontrarei propoziției 3, respectiv, conversa contrarei propoziției 4. 6 puncte 

D. Doi elevi, X şi Y, opinează astfel: 

X: Putem susține că nicio afirmație bine justificată nu este afirmație publică, pe baza faptului că unele afirmații publice nu sunt bine justificate. 

Y: Dacă unii șefi sunt simpatici, atunci unii șefi nu sunt antipatici.

Pornind de la această situație: 

a. scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi; 4 puncte 

b. precizați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentelor formalizate; 2 puncte 

c. explicați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentului elevului X. 2 puncte

Rezolvare

A.

Contrara propoziției 1: SeP – Nicio perioadă de criză nu este dificilă.

Subcontrara propoziției 2: SoP – Unele imagini difuzate la televizor nu sunt cu impact emoțional puternic.

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

A. Fie următoarele două moduri silogistice: eao-3, iai-4. 

1. Scrieţi schema de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date şi construiţi, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de inferenţă. 8 puncte 

2. Verificaţi explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date, precizând totodată decizia la care aţi ajuns. 6 puncte 

B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, un silogism valid, cu premise adevărate, prin care să justificaţi propoziţia „Nicio felină nu este animal erbivor“. 6 puncte 

C. Fie următorul silogism: 

Toți peștii sunt animale acvatice, deci unele animale acvatice sunt păstrăvi, deoarece unii pești sunt păstrăvi. 

Pornind de la silogismul dat, stabiliţi care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F): 

1. Termenul mediu este distribuit în premisa minoră și nedistribuit în premisa majoră. 

2. Concluzia silogismului este o propoziție universală afirmativă. 

3. Predicatul logic al concluziei este reprezentat de termenul animale acvatice. 

4. Subiectul logic al concluziei este nedistribuit în premisă, dar este distribuit în concluzie. 4 puncte 

D. Fie următoarea definiţie: Cercul nu este nici pătrat, nici triunghi, nici romb

a. Menţionaţi o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată. 2 puncte 

b. Precizați o altă regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula identificată la punctul a. şi construiţi o definiţie care să o încalce, având ca definit termenul „cerc“. 4 puncte

Rezolvare

...

B.

Un silogism care justifică propoziția „Nicio felină nu este animal erbivor.”:

 

Niciun animal erbivor nu este prădător.

Toate felinele sunt animale prădătoare.         

Nicio felină nu este animal erbivor.

 

Silogismul corespunde schemei de inferență eae-2 (Cesare):

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in