Lock

Testul 6

Lock

Subiectul I

30 de puncte

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Într-o demonstrație, teza de demonstrat este: 

a. un ansamblu de premise din care urmează să conchidem teza 

b. o propoziție concretă pe care o propunem și pe care urmează să o argumentăm 

c. raționamentul prin care deducem teza din premise 

d. ansamblul de raționamente prin care deducem teza din premise 

2. Raționamentul Unele argumente deductive sunt silogisme, deoarece toate silogismele sunt argumente deductive este: 

a. un silogism 

b. o conversiune simplă 

c. o conversiune prin accident 

d. o obversiune 

3. Termenii elevi de liceu teoretic și elevi de clasa a IX-a se află în raport de: 

a. încrucișare 

b. contrarietate 

c. contradicție 

d. ordonare 

4. Subiectul logic al propoziției Satelitul natural al Terrei este Luna este: 

a. Luna 

b. satelitul 

c. satelitul natural 

d. satelitul natural al Terrei 

5. Una din regulile de corectitudine ale operației de clasificare este: 

a. regula celor trei criterii 

b. regula criteriului dual 

c. regula criteriului unic 

d. regula absenței oricărui criteriu 

6. Termenul echipă de fotbal este, din punct de vedere extensional: 

a. nevid, general, distributiv, imprecis 

b. nevid, general, colectiv, precis 

c. vid, singular, colectiv, precis 

d. vid, singular, distributiv, imprecis 

7. Un exemplu de inducție incompletă este următorul raționament: 

a. Dacă unele inferențe deductive sunt valide, atunci unele inferențe deductive nu sunt valide 

b. Dacă toate inferențele deductive sunt valide, atunci unele inferențe valide sunt deductive 

c. Dacă toate inferențele deductive sunt valide, atunci unele inferențe deductive sunt valide 

d. Dacă unele inferențe deductive sunt valide, atunci toate inferențele deductive sunt valide

8. Un exemplu de inducție completă este următorul raționament: 

a. Dacă unii elevi din clasa a XII-a A învață, atunci toți elevii din clasa a XII-a A învață 

b. Dacă unii elevi din clasa a XII-a A învață, atunci unii elevi din clasa a XII-a A nu învață 

c. Dacă fiecare elev din clasa a XII-a A învață, atunci toți elevii din clasa a XII-a A învață 

d. Dacă toți elevii din clasa a XII-a A învață, atunci unii elevi care învață sunt din clasa a XII-a A 

9. Dacă termenului manual i se adaugă proprietatea de logică, atunci: 

a. intensiunea crește, extensiunea scade 

b. intensiunea scade, extensiunea crește 

c. intensiunea crește, extensiunea crește 

d. intensiunea scade, extensiunea scade 

10. Propoziția Niciun silogism nu este raționament nedeductiv este: 

a. particulară negativă 

b. universală negativă 

c. particulară afirmativă 

d. universală afirmativă 

                                                                                                    20 de puncte 

B. Fie termenii A, B, C, D şi E astfel încât termenul A se află în raport de încrucișare cu termenul B, termenul C este subordonat atât termenului A, cât și termenului B. Termenul D se află în raport de încrucișare cu termenii A, B și C. Termenul E este specie a termenului D și se află în raport de opoziție cu termenul C, dar în raport de încrucișare cu termenii A și B, astfel încât termenii A, B și E au câteva elemente în comun. 

1. Reprezentaţi, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice dintre cei cinci termeni. 2 puncte 

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F): 

a. Toți A sunt C. 

b. Toţi C sunt E. 

c. Unii D sunt A. 

d. Unii E sunt C. 

e. Niciun E nu este C. 

f. Toți E sunt D. 

g. Toți B sunt C. 

h. Unii A nu sunt B. 

                                                                         8 puncte 

Rezolvare

A.

1 – b

2 – c

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

Se dau următoarele propoziţii: 

1. Unele telefoane mobile sunt performante. 

2. Unii cetățeni nu sunt persoane care respectă regulile impuse de autorități. 

3. Toți liderii pragmatici sunt eficienți. 

4. Nicio lege corect formulată nu este interpretabilă. 

A. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, supraalterna propoziției 1, subcontrara propoziției 2, contradictoria propoziției 3 și subalterna propoziției 4. 8 puncte 

B. Aplicaţi explicit operaţiile de conversiune şi obversiune, pentru a deriva conversa şi obversa corecte ale fiecăreia dintre propoziţiile 1 şi 4, atât în limbaj formal, cât şi în limbaj natural. 8 puncte 

C. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, conversa obversei contradictoriei propoziției 2, respectiv, obversa subalternei propoziției 3. 6 puncte 

D. Doi elevi, X şi Y, opinează astfel: 

X: Dacă toți actorii sunt empatici, atunci niciun actor nu este lipsit de empatie.

Y: Întrucât unii olimpici sunt admiși la facultate fără concurs, rezultă că toți cei admiși la facultate fără concurs sunt olimpici.

Pornind de la această situație: 

a. scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi; 4 puncte 

b. precizați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentelor formalizate; 2 puncte 

c. explicați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentului elevului Y. 2 puncte

Rezolvare

A.

Supraalterna propoziției 1: SaP – Toate telefoanele mobile sunt performante.

Subcontrara propoziției 2: SiP – Unii cetățeni sunt persoane care respectă regulile impuse de autorități.

Contradictoria propoziției 3: ...

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

A. Fie următoarele două moduri silogistice: oao-3, aai-4. 

1. Scrieţi schema de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date şi construiţi, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de inferenţă. 8 puncte 

2. Verificaţi explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date, precizând totodată decizia la care aţi ajuns. 6 puncte 

B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, un silogism valid, cu premise adevărate, prin care să justificaţi propoziţia “Unele ore de astronomie sunt experiențe memorabile”. 6 puncte 

C. Fie următorul silogism: 

Toate războaiele sunt acte de agresiune inacceptabile, deoarece toate războaiele sunt evenimente soldate cu pierderi de vieți omenești, iar unele evenimente soldate cu pierderi de vieți omenești sunt acte de agresiune inacceptabile. 

Pornind de la silogismul dat, stabiliţi care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F): 

1. Termenul mediu este nedistribuit în ambele premise. 

2. Subiectul logic al concluziei este reprezentat de termenul „războaie”. 

3. Concluzia silogismului este o propoziție universală negativă. 

4. Premisa minoră este o propoziție particulară. 4 puncte 

D. Fie următoarea definiţie: Crizantema este o floare colorată. 

a. Menţionaţi o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată. 2 puncte 

b. Precizați o altă regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula identificată la punctul a. şi construiţi o definiţie care să o încalce, având ca definit termenul „crizantemă”. 4 puncte

Rezolvare

...

C.

Silogismul dat:

Unele evenimente soldate cu pierderi de vieți omenești sunt acte de agresiune inacceptabile.

Toate războaiele sunt evenimente soldate cu pierderi de vieți omenești.             

Toate războaiele sunt acte de agresiune inacceptabile.

În limbaj formal:

(-) MiP (-)

...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in