Lock

Testul 5

Lock

Subiectul I

30 de puncte

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. O regulă cu privire la fundamentul demonstrației precizează că: 

a. argumentele trebuie să fie propoziții false 

b. argumentele pot fi propoziții adevărate 

c. argumentele trebuie să fie propoziții adevărate 

d. argumentele pot fi propoziții probabile 

2. Un argument inductiv este tare dacă concluzia lui: 

a. are o mare probabilitate să fie probabilă 

b. are o mare probabilitate să fie adevărată 

c. are o mare probabilitate să fie falsă 

d. este mai puțin generală decât premisele 

3. Între termenii vară și anotimp există un raport logic de: 

a. încrucișare 

b. ordonare 

c. contrarietate 

d. identitate 

4. Predicatul logic al propoziției Unii spectatori sunt greu de impresionat este: 

a. greu de impresionat 

b. sunt greu de impresionat 

c. sunt greu 

d. sunt 

5. Clasificarea care încalcă regula completitudinii poate fi: 

a. prea abundentă 

b. prea largă 

c. prea îngustă 

d. prea largă și prea îngustă simultan 

6. Din punct de vedere extensional, termenul argument deductiv este: 

a. nevid, singular 

b. colectiv, vag 

c. distributiv, nevid 

d. general, vid 

7. Raționamentul Dacă unele dintre boli sunt contagioase, rezultă că toate bolile sunt contagioase este un exemplu de: 

a. inducție completă 

b. inducție incompletă 

c. deducție imediată 

d. deducție mediată

8. În cazul unei inducții complete, concluzionăm că: 

a. o mare parte din clasa de obiecte are o anumită proprietate 

b. o mică parte din clasa de obiecte are o anumită proprietate 

c. întreaga clasă de obiecte are o anumită proprietate 

d. aproximativ întreaga clasă de obiecte are o anumită proprietate 

9. Seria de termeni corect ordonați crescător din punct de vedere intensional este: 

a. floare, plantă, trandafir, trandafir roz 

b. trandafir roz, trandafir, floare, plantă 

c. trandafir, trandafir roz, floare, plantă 

d. plantă, floare, trandafir, trandafir roz 

10. Propoziția categorică Toți urșii sunt mamifere omnivore este: 

a. particulară negativă 

b. particulară afirmativă 

c. universală negativă 

d. universală afirmativă 

                                                                                                        20 de puncte 

B. Fie termenii A, B, C, D şi E, astfel încât B și E sunt în raport de încrucișare, C este specie a intersecției dintre A și B, A și E sunt în raport de opoziție, iar D este în raport de încrucișare cu A și B, dar în opoziție cu C și E. 

1. Reprezentaţi, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice dintre cei cinci termeni. 2 puncte 

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F):    8 puncte

a. Unii C nu sunt A. 

b. Niciun B nu este D. 

c. Unii C nu sunt E. 

d. Toți A sunt B. 

e. Toți D sunt E. 

f. Unii A sunt C. 

g. Niciun E nu este A. 

h. Toți B sunt E.  

Rezolvare

A.

1 – c

2 – b

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

Se dau următoarele propoziții: 

1. Toate romanele de aventuri sunt produse ale imaginației. 

2. Unele vertebrate sunt mamifere acvatice.

3. Nicio operă de artă celebră nu este ignorată de colecționari. 

4. Unele animale de companie nu sunt apreciate de musafiri. 

A. Construiți, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, contrara propoziției 1, subcontrara propoziției 2, subalterna propoziției 3 și supraalterna propoziției 4. 8 puncte 

B. Aplicați explicit operațiile de conversiune şi obversiune, pentru a deriva conversa şi obversa corecte ale fiecăreia dintre propozițiile 1 şi 3, atât în limbaj formal, cât şi în limbaj natural. 8 puncte 

C. Construiți, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, conversa obversei supraalternei propoziției 2, respectiv, conversa contradictoriei propoziției 4. 6 puncte 

D. Doi elevi, X şi Y, opinează astfel: 

X: Dacă unele boli contagioase nu sunt viroze respiratorii, atunci unele viroze respiratorii nu sunt boli contagioase. 

Y: Dacă niciun automobil electric nu este poluant, atunci toate automobilele electrice sunt nepoluante.

Pornind de la această situație: 

a. scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi; 4 puncte 

b. precizați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentelor formalizate; 2 puncte 

c. explicați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentului elevului X. 2 puncte 

Rezolvare

...

B.

Conversa propoziției 1: PiS – Unele produse ale imaginației sunt romane de aventuri.

            Conform operației: (+) SaP (-) → (-) PiS (-)

Observa propoziției 1: SeP̅  –  Niciun roman de ...

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

A. Fie următoarele două moduri silogistice: iai-1, eio-3. 

1. Scrieţi schema de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date şi construiţi, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de inferenţă. 8 puncte 

2. Verificaţi explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date, precizând totodată decizia la care aţi ajuns. 6 puncte 

B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, un silogism valid, prin care să justificaţi propoziţia “Toți oamenii orgolioși sunt încăpățânați”. 6 puncte 

C. Fie următorul silogism: 

Unii elevi din clasa a IX-a sunt timizi. Prin urmare, întrucât nicio persoană care are încredere în sine nu este timidă, unii elevi din clasa a IX-a nu au încredere în ei înșiși

Pornind de la silogismul dat, stabiliţi care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F): 

1. Termenul mediu este distribuit în ambele premise. 

2. Subiectul logic al concluziei este reprezentat de termenul persoană care are încredere în sine. 

3. Concluzia silogismului este o propoziție universală negativă. 

4. Termenul major este distribuit atât în concluzie, cât și în premisă. 4 puncte 

D. Fie următoarea definiţie: Informaticianul este un specialist care lucrează într-o instituție publică. 

a. Menţionaţi o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată. 2 puncte 

b. Precizați o altă regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula identificată la punctul a. şi construiţi o definiţie care să o încalce, având ca definit termenul „informatician”. 4 puncte

Rezolvare

A.

1.

Schema de inferență corespunzătoare modului iai-1 (-):

(-) MiP (-)

(+) SaM (-)

(-) SiP (-)

Schema de inferență corespunzătoare modului eio-3 (Ferison):

(+) MeP (+)

...

 

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in