Lock

Testul 4

Lock

Subiectul I

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Fundamentul demonstrației se referă la: 

a. regulile de corectitudine prin care formulăm teza de demonstrat 

b. tipul de raționament prin care ajungem de la premise la concluzie 

c. ansamblul de premise din care derivăm teza de demonstrat 

d. propoziția la care ajungem în cadrul demonstrației 

2. Raționamentul Unele decizii sunt morale, deci unele decizii nu sunt imorale este un exemplu de: 

a. silogism 

b. inducție 

c. conversiune 

d. obversiune 

3. Un raport logic de ordonare se stabilește între termenii: 

a. savarină - amandină 

b. zăpadă - omăt 

c. floare - floare de colț 

d. drept - nedrept 

4. Subiectul logic al propoziției Nicio persoană mincinoasă nu este curajoasă este: 

a. nicio persoană 

b. nicio persoană mincinoasă 

c. curajoasă 

d. persoană mincinoasă 

5. Nu se află printre componentele unei operații de clasificare: 

a. criteriul sau fundamentul clasificării 

b. teza 

c. clasele 

d. elementele clasificării 

6. Din punct de vedere intensional, termenul pasăre migratoare este: 

a. abstract, absolut, pozitiv, compus 

b. relativ, concret, pozitiv, compus 

c. absolut, concret, pozitiv, compus 

d. concret, relativ, negativ, simplu 

7. Un profesor raționează astfel: Din totalul de 30 de lucrări, 5 corectate până acum au avut note cuprinse între 8 și 10; prin urmare, probabil toate lucrările vor avea note cuprinse între 8 și 10

Raționamentul profesorului este: 

a. o inducție incompletă 

b. o inducție completă 

c. o conversiune 

d. o obversiune

8. Alegeți caracteristica ce nu corespunde inducției complete: 

a. clasa de obiecte trebuie să fie finită 

b. fiecare element al clasei poate fi examinat individual 

c. concluzia are un caracter amplificator 

d. concluzia are un caracter sigur/cert 

9. Dacă termenului păcat originar i se elimină proprietatea originar, atunci: 

a. intensiunea scade, extensiunea scade 

b. intensiunea crește, extensiunea scade 

c. intensiunea scade, extensiunea crește 

d. extensiunea crește, intensiunea crește 

10. Propoziția Orice om urmărește fericirea este: 

a. particulară afirmativă 

b. particulară negativă 

c. universală afirmativă 

d. universală negativă 

                                                                                                 20 de puncte

B.

Fie termenii A, B, C, D şi E, astfel încât A și B se află în raport de încrucișare, C este specie a intersecției dintre A și B, iar D este specie a termenului B, fiind în raport de încrucișare cu A, dar de opoziție cu C. Termenul E se află în raport de opoziție cu termenul B, fiind specie a termenului A. 

1. Reprezentaţi, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice dintre cei cinci termeni. 2 puncte 

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F): 

a. Unii C nu sunt A. 

b. Toţi B sunt D. 

c. Niciun C nu este D. 

d. Unii A sunt B. 

e. Toți D sunt B. 

f. Unii A sunt C. 

g. Toți A sunt E. 

h. Niciun C nu este E. 

                                                                                                          8 puncte

Rezolvare:

A.

1 – c

2 – d

...

Subiectul al II-lea

Se dau următoarele propoziții: 

1. Toate cetaceele sunt animale acvatice. 

2. Unii români nu sunt supraponderali. 

3. Nicio caracatiță nu este animal vertebrat. 

4. Unii filosofi sunt scriitori talentați. 

A. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, contrara propoziției 1, subcontrara propoziției 2, subalterna propoziției 3 și contradictoria propoziției 4. 8 puncte 

B. Aplicaţi explicit operaţiile de conversiune şi obversiune, pentru a deriva conversa şi obversa corecte ale fiecăreia dintre propoziţiile 1 şi 4, atât în limbaj formal, cât şi în limbaj natural. 8 puncte 

C. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, conversa obversei contradictoriei propoziției 4, respectiv, obversa subalternei propoziției 3. 6 puncte 

D. Doi elevi, X şi Y, opinează astfel: 

X: Dacă unii artiști plastici nu sunt pictori, atunci unii pictori nu sunt artiști plastici. 

Y: Dacă toți adulții sunt responsabili, atunci niciun adult nu este iresponsabil

Pornind de la această situație: 

a. scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi; 4 puncte 

b. precizați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentelor formalizate; 2 puncte 

c. explicați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentului elevului X. 2 puncte 

Rezolvare:

...

C. 

Conversa obversei contradictoriei propoziției 4: P̅iS – Unii scriitori lipsiți de talent sunt filosofi.

Contradictoria propoziției 4 este SeP. Obvertim această propoziție: SeP → SaP̅. În continuare convertim ...

...

Subiectul al III-lea

A. Fie următoarele două moduri silogistice: aee-1, aai-4. 1. 

Scrieţi schema de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date şi construiţi, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de inferenţă. 8 puncte 

2. Verificaţi explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date, precizând totodată decizia la care aţi ajuns. 6 puncte 

B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, un silogism valid, cu premise adevărate, prin care să justificaţi propoziţia “Unele figuri geometrice nu sunt dreptunghiuri”. 6 puncte 

C. Fie următorul silogism: Toate subiectele de bacalaureat sunt subiecte de dificultate medie, prin urmare unele întrebări de tip grilă sunt subiecte de bacalaureat, întrucât unele întrebări de tip grilă sunt subiecte de dificultate medie. 

Pornind de la silogismul dat, stabiliţi care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F): 

1. Termenul mediu este nedistribuit în ambele premise. 

2. Predicatul logic al concluziei este reprezentat de termenul „întrebări de tip grilă”. 

3. Concluzia silogismului este o propoziție universală afirmativă. 

4. Subiectul logic al concluziei este nedistribuit atât în premisă, cât și în concluzie. 4 puncte 

D. Fie următoarea definiţie: Pictura este simfonia culorilor

a. Menţionaţi o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată. 2 puncte 

b. Precizați o altă regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula identificată la punctul a. şi construiţi o definiţie care să o încalce, având ca definit termenul „pictură”. 4 puncte

Rezolvare:

..

A. 2.

Modul silogistic este valid dacă în urma reprezentării premiselor, regăsim reprezentată pe diagramă și concluzia. Începem prin reprezentarea premisei majore, MaP, prin hașurarea zonei din cercul M care nu se află în intersecție cu P (zona este vidă, întrucât nu există niciun M care să nu fie în același timp și P). Se reprezintă apoi...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in