Testul 12

Subiectul I

30 de puncte

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 20 de puncte

1. Orice demonstrație se compune din: 

a. teza de demonstrat, concluzia demonstrației, argumentele demonstrației 

b. teza de demonstrat, relația de demonstrare, procesul de demonstrare 

c. teza de demonstrat, fundamentul demonstrației, procesul de demonstrare 

d. teza de demonstrat, argumentele demonstrației, premisele demonstrației 

2. Raționamentul Dacă unii oameni nu sunt informați, putem spune că unii oameni sunt neinformați este un exemplu de: 

a. inducție completă 

b. inducție incompletă 

c. deducție mediată 

d. deducție imediată 

3. Se află în raport de încrucișare următorii termeni: 

a. carte – carte de colorat 

b. carte de matematică – carte de bucate 

c. carte de filosofie – carte scrisă în limba germană 

d. carte – non-carte 

4. Cuantorul unei propoziții categorice poate fi: 

a. afirmativ sau negativ 

b. universal sau particular 

c. mediat sau imediat 

d. inductiv sau deductiv 

5. Într-o clasificare incorectă se încalcă: 

a. legea distribuirii termenilor 

b. regula criteriului unic 

c. regula prevenirii viciului circularității 

d. regula concordanței dintre clase 

6. Din punct de vedere extensional, termenul prăjitură delicioasă este: 

a. absolut, concret, pozitiv, compus 

b. compus, pozitiv, precis, nevid 

c. nevid, general, distributiv, vag 

d. nevid, singular, colectiv, precis 

7. Concluzia unei inducții incomplete are un grad de generalitate: 

a. egal cu cel al premiselor 

b. mai mic decât cel al premiselor 

c. mai mare decât cel al premiselor 

d. egal, mai mic sau mai mare decât cel al premiselor

8. Concluzia raționamentului Dacă fiecare număr par este divizibil cu 2, atunci toate numerele pare sunt divizibile cu 2 este: 

a. certă 

b. probabilă 

c. amplificatoare 

d. falsă 

9. Seria corectă de termeni ordonați descrescător din punct de vedere extensional este: 

a. profesor de logică timișorean, om, profesor de logică, profesor 

b. om, profesor, profesor de logică, profesor de logică timișorean 

c. profesor de logică timișorean, profesor de logică, profesor, om 

d. om, profesor, profesor de logică timișorean, profesor de logică 

10. Propoziția Unele probleme de fizică sunt greu de înțeles este: 

a. universală afirmativă 

b. universală negativă 

c. particulară afirmativă 

d. particulară negativă  

B. Fie termenii A, B, C, D și E astfel încât termenul D este subordonat termenului B, termenul A se află în raport de contrarietate cu D, dar de încrucişare cu B, termenul C este subordonat termenului A şi, în acelaşi timp, se află în raport de încrucişare cu B. E este intersectat simultan cu A,B și C, dar în opoziție cu D. 

1. Reprezentaţi, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice dintre cei cinci termeni. 2 puncte 

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F): 

a. Unii C nu sunt A. 

b. Toţi B sunt D. 

c. Niciun C nu este D. 

d. Unii A sunt B. 

e. Toți D sunt A. 

f. Unii A sunt C. 

g. Niciun E nu este A. 

h. Unii D nu sunt E.

Rezolvare

A.

1 – c

2 – d

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

Se dau următoarele propoziții: 

1. Unele personaje literare nu sunt modele de urmat în viață. 

2. Toți elevii de liceu sunt interesați de examenul de bacalaureat. 

3. Unele idei constructive sunt consecințe ale discuțiilor în contradictoriu. 

4. Niciun politician de succes nu este o persoană timidă. 

A. Construiți, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, subcontrara propoziției 1, contradictoria propoziției 2, supraalterna propoziției 3 și subalterna propoziției 4. 8 puncte 

B. Aplicați explicit operațiile de conversiune şi obversiune, pentru a deriva conversa şi obversa corecte ale fiecăreia dintre propozițiile 2 şi 4, atât în limbaj formal, cât şi în limbaj natural. 8 puncte 

C. Construiți, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, obversa conversei subcontrarei propoziției 1, respectiv, obversa supraalternei propoziției 3. 6 puncte 

D. Doi elevi, X şi Y, opinează astfel: 

X: Dacă toate antibioticele sunt medicamente recomandate de medici, atunci toate medicamentele recomandate de medici sunt antibiotice. 

Y: Dacă unele activități nu sunt recomandate cardiacilor, atunci unele activități sunt nerecomandate cardiacilor.

Pornind de la această situație: 

a. scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi; 4 puncte 

b. precizați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentelor formalizate; 2 puncte 

c. explicați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentului elevului X. 2 puncte

Rezolvare

A.

Subcontrara propoziției 1: SiP – Unele personaje literare sunt modele de urmat în viață.

Contradictoria propoziției 2: SoP – Unii elevi de liceu nu sunt interesați de examenul de bacalaureat.

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

A. Fie următoarele două moduri silogistice: aai-3, eae-4. 

1. Scrieţi schema de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date şi construiţi, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de inferenţă. 8 puncte 

2. Verificaţi explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date, precizând totodată decizia la care aţi ajuns. 6 puncte 

B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, un silogism valid, cu premise adevărate, prin care să justificaţi propoziţia ,,Niciun om nu este nemuritor”. 6 puncte 

C. Fie următorul silogism: 

Dacă toate animalele de pradă sunt lipsite de sensibilitate, atunci niciun animal de pradă nu este cățel, având în vedere că niciun cățel nu este lipsit de sensibilitate.

Pornind de la silogismul dat, stabiliţi care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F): 

1. Termenul mediu este distribuit în premisa minoră. 

2. Predicatul logic al concluziei nu este reprezentat de termenul „cățel”. 

3. Concluzia silogismului este o propoziție universală negativă. 

4. Subiectul logic al concluziei este distribuit în premisă, dar este nedistribuit în concluzie. 4 puncte 

D. Fie următoarea definiţie: Adunarea este operația prin care nu se scad numere. 

a. Menţionaţi o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată. 2 puncte 

b. Precizați o altă regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula identificată la punctul a. şi construiţi o definiţie care să o încalce, având ca definit termenul „adunare”. 4 puncte

Rezolvare

...

B. 

Un silogism care justifică propoziția „Niciun om nu este nemuritor.”:

            Niciun mamifer nu este nemuritor.

            Toți oamenii sunt mamifere.              

            Niciun om nu este nemuritor.

Silogismul corespunde schemei de inferență eae-1 (Celarent):

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in