Testul 10

Subiectul I

30 de puncte

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 20 de puncte

1. O regulă cu privire la teza de demonstrat precizează că: 

a. teza de demonstrat trebuie să fie o propoziție adevărată 

b. teza de demonstrat trebuie să fie o propoziție falsă 

c. teza de demonstrat este cel puțin o propoziție adevărată 

d. teza de demonstrat este cel puțin o propoziție probabilă 

2. O inferență deductivă este raționamentul în care: 

a. premisele sunt mai puțin generale decât concluzia 

b. concluzia este mai generală decât premisele 

c. concluzia este la fel de generală sau mai puțin generală decât premisele 

d. concluzia este mai generală decât premisele sau la fel de generală ca acestea 

3. Între termenii avion și vapor, ca specii ale genului mijloc de transport, există un raport de: 

a. ordonare 

b. contrarietate 

c. încrucișare 

d. contradicție 

4. Subiectul logic al propoziției Toate mamiferele terestre sunt vertebrate este: 

a. toate mamiferele 

b. toate mamiferele terestre 

c. mamiferele terestre 

d. mamiferele 

5. În structura clasificării regăsim: 

a. elementele clasificării, clasele, relația de clasificare 

b. elementele clasificării, clasele, criteriul clasificării 

c. clasificat, clasificator, relația de clasificare 

d. elementele clasificării, clasificator, relația de definire 

6. Din punct de vedere intensional, termenul urs polar este: 

a. absolut, concret 

b. nevid, precis 

c. abstract, simplu 

d. distributiv, compus 

7. Concluzia raționamentului Dacă unele păsări zboară, atunci toate păsările zboară este: 

a. adevărată 

b. corectă 

c. certă 

d. probabilă

8. Clasa de obiecte la care se referă o inducție completă este: 

a. vagă 

b. finită 

c. infinită 

d. nedefinită 

9. Seria de termeni corect ordonați descrescător din punct de vedere extensional este: 

a. fructe, cireșe, cireșe amare 

b. cireșe amare, cireșe, fructe 

c. fructe, cireșe amare, cireșe 

d. cireșe amare, fructe, cireșe 

10. Propoziției categorice Toate pisicile sunt mamifere îi corespunde formula: 

a. SiP 

b. SeP 

c. SoP 

d. SaP  

B. Fie termenii A, B, C, D şi E, astfel încât A și B sunt în raport de contrarietate, C este gen pentru A și B, D este în raport de încrucișare cu C, fiind în opoziție cu A și B, iar E este subordonat lui D și în opoziție cu termenii A,B,C. 

1. Reprezentaţi, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice dintre cei cinci termeni. 2 puncte 

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F): 

a. Toți C sunt A. 

b. Niciun B nu este D.

c. Niciun C nu este D. 

d. Unii A nu sunt B. 

e. Unii A sunt C. 

f. Toți D sunt A. 

g. Unii E sunt A. 

h. Unii B nu sunt E.

Rezolvare

A. 

1-d

2-c

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

Se dau următoarele propoziţii: 

1. Nicio intenție bună nu este suficientă pentru a realiza ceva. 

2. Unele critici venite din partea celor dragi sunt constructive. 

3. Unele zvonuri nu sunt adevărate. 

4. Toate activitățile extrașcolare sunt plăcute elevilor. 

A. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, contrara propoziției 1, contradictoria propoziției 2, subcontrara propoziției 3 și subalterna propoziției 4. 8 puncte 

B. Aplicaţi explicit operaţiile de conversiune şi obversiune, pentru a deriva conversa şi obversa corecte ale fiecăreia dintre propoziţiile 1 şi 2, atât în limbaj formal, cât şi în limbaj natural. 8 puncte 

C. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, obversa conversei supraalternei propoziției 3, respectiv, conversa subalternei propoziției 4. 6 puncte 

D. Doi elevi, X şi Y, opinează astfel: 

X: Dacă unele produse de calitate nu sunt scumpe, atunci niciun produs scump nu este de calitate. 

Y: Din faptul că toți tinerii sunt interesați de propriul viitor, putem deduce că niciun tânăr nu este neinteresat de propriul viitor.

Pornind de la această situație: 

a. scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi; 4 puncte 

b. precizați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentelor formalizate; 2 puncte 

c. explicați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentului elevului X. 2 puncte

Rezolvare

A.

Contrara propoziției 1: SaP – Toate intențiile bune sunt suficiente pentru a realiza ceva.

Contradictoria propoziției 2: SeP – Nicio critică venită din partea celor dragi nu este constructivă.

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

A. Fie următoarele două moduri silogistice: aeo-1, iai-3. 

1. Scrieţi schema de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date şi construiţi, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de inferenţă. 8 puncte 

2. Verificaţi explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date, precizând totodată decizia la care aţi ajuns. 6 puncte 

B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, un silogism valid, cu premise adevărate, prin care să justificaţi propoziţia “Unele bunuri economice sunt inaccesibile unei părți a populației”. 6 puncte 

C. Fie următorul silogism: 

Unele sporturi sunt activități ce întăresc spiritul de competiție, deoarece toate întrecerile individuale sunt activități ce întăresc spiritul de competiție, iar unele sporturi sunt întreceri individuale. 

Pornind de la silogismul dat, stabiliţi care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F): 

1. Termenul mediu este distribuit în premisa minoră. 

2. Termenul minor al silogismului este reprezentat de termenul întreceri individuale. 

3. Atât termenul minor, cât și termenul major al silogismului sunt distribuiți în concluzie. 

4. Premisa majoră a silogismului este o propoziție universală afirmativă. 4 puncte 

D. Fie următoarea definiţie: Școala este instituția în care învață școlarii. 

a. Menţionaţi o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată. 2 puncte

b. Precizați o altă regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula identificată la punctul a. şi construiţi o definiţie care să o încalce, având ca definit termenul „școală”. 4 puncte

Rezolvare

...

B.

Un silogism care justifică propoziția „Unele bunuri economice sunt inaccesibile unei părți a populației.”:

 

Toate obiectele de artă sunt inaccesibile unei părți a populației.

Unele obiecte de artă sunt bunuri economice.                                               

Unele bunuri economice sunt...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in