Testul 1

Subiectul I

30 de puncte

A. 20 de puncte 

Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. O regulă cu privire la teza de demonstrat precizează că aceasta: 

a. trebuie să fie o propoziție adevărată 

b. trebuie să fie o propoziție falsă 

c. este cel puțin o propoziție adevărată 

d. este cel puțin o propoziție probabilă 

2. O inferență deductivă este raționamentul în care:

a. premisele sunt mai puțin generale decât concluzia 

b. concluzia este mai generală decât premisele 

c. concluzia este la fel de generală sau mai puțin generală decât premisele 

d. concluzia este mai generală decât premisele sau la fel de generală ca acestea 

3. Între termenii avion și vapor, ca specii ale genului mijloc de transport, există un raport de: 

a. ordonare 

b. contrarietate 

c. încrucișare 

d. contradicție 

4. Subiectul logic al propoziției Toate mamiferele terestre sunt vertebrate

a. toate mamiferele 

b. toate mamiferele terestre 

c. mamiferele terestre 

d. mamiferele 

5. În structura clasificării regăsim: 

a. elementele clasificării, clasele, relația de clasificare 

b. elementele clasificării, clasele, criteriul clasificării 

c. clasificat, clasificator, relația de clasificare 

d. elementele clasificării, clasificator, relația de definire 

6. Din punct de vedere intensional, termenul urs polar este: 

a. absolut, concret 

b. nevid, precis 

c. abstract, simplu 

d. distributiv, compus 

7. Concluzia raționamentului Deoarece unele păsări zboară, rezultă că toate păsările zboară este: 

a. adevărată 

b. corectă 

c. certă 

d. probabilă

8. Clasa de obiecte la care se referă o inducție completă este: 

a. vagă 

b. finită 

c. infinită 

d. nedefinită 

9. Seria de termeni corect ordonați descrescător din punct de vedere extensional este: 

a. fructe, cireșe, cireșe amare 

b. cireșe amare, cireșe, fructe 

c. fructe, cireșe amare, cireșe 

d. cireșe amare, fructe, cireșe 

10. Propoziției categorice Toate pisicile sunt mamifere îi corespunde formula: 

a. SiP 

b. SeP 

c. SoP 

d. SaP

B. 10 puncte

Fie termenii A, B, C, D şi E, astfel încât A și B sunt în raport de contrarietate, C este gen pentru A și B, E este subordonat lui D și în opoziție cu termenii A,B,C, iar D este în raport de încrucișare cu C, fiind în opoziție cu A și B. 

1. Reprezentaţi, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice dintre cei cinci termeni. 2 puncte 

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F):     8 puncte

a. Toți C sunt A. 

b. Niciun B nu este D. 

c. Niciun C nu este D. 

d. Unii A nu sunt B. 

e. Unii A sunt C. 

f. Toți D sunt A. 

g. Unii E sunt A. 

h. Unii B nu sunt E. 

Rezolvare

A.

1 – d 

2 – c

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

Se dau următoarele propoziții: 

1. Unii magistrați sunt pasionați de logică. 

2. Niciun absolvent de liceu nu este lipsit de cultură generală. 

3. Toate faptele ilegale sunt imorale. 

4. Unii oameni nu sunt preocupați de aspectele materiale ale vieții. 

A. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, supraalterna propoziției 1, contrara propoziției 2, subalterna propoziției 3 și contradictoria propoziției 4. 8 puncte 

B. Aplicaţi explicit operaţiile de conversiune şi obversiune, pentru a deriva conversa şi obversa corecte ale fiecăreia dintre propoziţiile 1 şi 2, atât în limbaj formal, cât şi în limbaj natural. 8 puncte 

C. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, obversa conversei contradictoriei propoziției 4, respectiv, conversa supraalternei propoziției 1. 6 puncte 

D. Doi elevi, X şi Y, opinează astfel: 

X: Întrucât unele explicații științifice nu sunt ușor de înțeles, rezultă că unele explicații științifice sunt greu de înțeles. 

Y: Deoarece toți fluturii sunt insecte, deducem că toate insectele sunt fluturi.

Pornind de la această situație: 

a. scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi; 4 puncte 

b. precizați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentelor formalizate; 2 puncte 

c. explicați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentului elevului Y. 2 puncte

Rezolvare

A.

Supraalterna propoziţiei 1: SaP – Toți magistrații sunt pasionați de logică.

Contrara propoziţiei 2: SaP – Toți absolvenții de liceu sunt lipsiți de cultură generală.

Subalterna propoziţiei 3: SiP – Unele fapte ilegale sunt imorale.

Contradictoria propoziţiei 4:  ...

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

A. Fie următoarele două moduri silogistice: aeo-1, iai-3. 

1. Scrieţi schema de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date şi construiţi, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de inferenţă. 8 puncte 

2. Verificaţi explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date, precizând totodată decizia la care aţi ajuns. 6 puncte 

B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, un silogism valid, cu premise adevărate, prin care să justificaţi propoziţia “Unele bunuri economice sunt inaccesibile unei părți a populației”. 6 puncte 

C. Fie următorul silogism: 

Unele sporturi sunt activități ce întăresc spiritul de competiție, deoarece toate întrecerile individuale sunt activități ce întăresc spiritul de competiție, iar unele sporturi sunt întreceri individuale

Pornind de la silogismul dat, stabiliţi care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F):      4 puncte 

1. Termenul mediu este distribuit în premisa minoră. 

2. Termenul minor al silogismului este reprezentat de termenul întreceri individuale

3. Atât termenul minor, cât și termenul major al silogismului sunt distribuiți în concluzie. 

4. Premisa majoră a silogismului este o propoziție universală afirmativă. 

D. Fie următoarea definiţie: Școala este instituția în care învață școlarii

a. Menţionaţi o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată. 2 puncte

b. Precizați o altă regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula identificată la punctul a. şi construiţi o definiţie care să o încalce, având ca definit termenul „școală”. 4 puncte

Rezolvare

A.

1.

Schema de inferență corespunzătoare modului aeo-1:

(+) MaP (-)

(+) SeM (+)

(-) SoP (+)

 

Schema de inferență corespunzătoare modului iai-3 (Disamis):

(-) MiP (-)

(+) MaS (-)

(-) SiP (-)

 

Un silogism care corespunde schemei de inferență iai-3:

Unii fizicieni sunt pasionați de pictură.

Toți fizicienii sunt oameni de știință.                        

Unii oameni de știință sunt pasionați de pictură. 

2. 

Reprezentarea grafică a modului aeo-1 prin metoda diagramelor Venn:

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in