Testul 6

Subiectul I

Citiţi, cu atenţie, sursele de mai jos:

A. „În politica externă, alături de celelalte ţări din zona sovietică, România refuză planul Marshall şi nu-şi trimite reprezentantul său la Conferinţa de Pace de la Paris din 1947, care stabileşte modalităţile de distribuire a ofertei americane de reconstrucţie a Europei (Cehoslovacia iniţial acceptă, dar la cererea lui Stalin renunţă). E nevoită, în schimb, să intre în Biroul Informativ al Partidelor Comuniste, creat de sovietici în septembrie 1947 pentru supravegherea comuniştilor din ţările-satelit [...]. «Excomunicarea» Iugoslaviei din Biroul Informativ în iunie 1948 are drept consecinţă înăbuşirea oricărei iniţiative proprii a statelor «democrat populare» din centrul şi sudestul Europei. România încheie tratate de colaborare şi asistenţă mutuală doar cu statele subordonate Moscovei şi, fireşte, înainte de toate, cu Uniunea Sovietică. Tratatele politice cu aceste ţări sunt însoţite de acorduri economice, care duc, în 1949, la crearea Consiliului de Ajutor Economic Reciproc (CAER) cu sediul la Moscova şi de înţelegeri militare, care duc la crearea Pactului de la Varşovia, la care România aderă, ca membru fondator, în mai 1955.”  

(I. Bulei, O istorie a românilor)

B. „Cultul personalității, detestat de români, se bucură [...] de toleranța cancelariilor apusene din cauza politicii de relativă independență pe care Nicolae Ceaușescu o afișa față de Moscova în chestiuni care priveau integrarea și cooperarea în CAER [Consiliul de Ajutor Economic Reciproc] [...], Orientul Mijlociu, bugetele militare din cadrul Pactului de la Varșovia. [...] Cresc schimburile comerciale cu Occidentul, care depășesc 1/3 din total. [...] Piața Comună acordă României un tratament privilegiat în schimburile comerciale. SUA acordă, de asemenea, României statutul clauzei națiunii celei mai favorizate, răsplătind politica ei de autonomie. [...] Ceaușescu joacă rolul intermediarului în conflictul americano-vietnamez, în ameliorarea relațiilor chino-americane [...]. Receptarea lui Ceaușescu în Occident, care deja era afectată după lansarea programului lui Jimmy Carter de apărare a drepturilor omului, începe să sufere și mai tare în valul de schimbări mondiale de după lansarea Inițiativei de Apărarea Strategică de către americani la începutul anilor ’80. Întreg sistemul sovietic intră în criză, pentru că nu mai poate ține pasul în cursa înarmărilor. Venirea lui Gorbaciov [la putere] aduce cu sine o încercare de reformare interioară a sistemului, care e susținută de Occident. [...] Americanii nu mai susțin în aceste condiții disidenții sistemului sovietic. Dimpotrivă, susțin alinierea la politica de reforme a lui Gorbaciov din partea tuturor. Fapt pe care Ceaușescu nu l-a înțeles.” 

(I. Bulei, O istorie a românilor

Pornind de la aceste surse, răspundeţi la următoarele cerinţe:

1. Numiţi un lider politic precizat în sursa B. 2 puncte 

2. Precizaţi, din sursa A, o informaţie referitoare la Biroul Informativ al Partidelor Comuniste. 2 puncte 

3. Menţionaţi cele două organizații internaționale, la care se referă atât sursa A, cât și sursa B. 6 puncte 

4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susţine că România colaborează în plan extern numai cu statele subordonate Uniunii Sovietice. 3 puncte 

5. Scrieţi o relaţie cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa B, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect). 7 puncte 

6. Prezentaţi două caracteristici ale prevederilor Constituției din 1965. 6 puncte

7. Menţionaţi o asemănare între practicile politice utilizate în România, în ultimul deceniu al secolului al XX-lea. 4 puncte

 

Rezolvare:

...

Subiectul al II-lea

Citiţi, cu atenţie, sursa de mai jos:

„Începutul veacului stă sub semnul domnului Țării Românești, Neagoe Basarab (1512-1521). [...] Neagoe Basarab apare ca autorul unei lucrări monumentale a literaturii noastre vechi, Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său, Teodosie, considerată, pe bună dreptate, de Constantin Noica drept «întâia mare carte a culturii româneşti»; tot el este ctitorul uneia dintre cele mai splendide opere de arhitectură, biserica din Curtea de Argeş. [...] Neagoe Basarab a înălţat biserici şi a făcut bogate danii la Muntele Athos (mai ales la mănăstirea Cutlumus [...] ctitorie a lui Nicolae-Alexandru Basarab şi a lui Vladislav-Vlaicu), Patriarhiei de la Constantinopol, la Muntele Sinai, la Ierusalim [...]. Prin activitatea sa de ctitor şi de patron al culturii şi al lumii ortodoxe, Neagoe Basarab se înfăţişează ca un continuator al basileilor bizantini, preocupat să sprijine Biserica ortodoxă, ajunsă sub stăpânire otomană. De o cu totul altă factură a fost domnul Moldovei, Petru Rareş (1527-1538, 1541-1546), fiu al lui Ştefan cel Mare. [...] La începutul cârmuirii sale, Petru Rareş a intervenit în Transilvania [...] sprijinindu-l pe voievodul Transilvaniei, Ioan Zápolya, împotriva lui Ferdinand de Habsburg. Partizanii acestuia fură zdrobiţi de oastea moldoveană [...] la Feldioara (22 iunie 1529). Petru Rareş, care primise de la Ioan Zápolya oraşele Bistriţa şi Rodna (Ciceiul şi Cetatea de Baltă i-au fost reconfirmate), se considera – şi nu fără temei – după această victorie stăpânul Transilvaniei [...]. Era inevitabil ca un domn cu ambițiile lui Petru Rareș să nu aibă în vedere ruperea legăturilor de dependență cu Poarta și participarea la cruciada antiotomană. [...] Ca urmare, Petru Rareș s-a alăturat Ligii Sfinte, constituită la 7 februarie 1538 sub egida papei [...].” 

(F. Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român)

Pornind de la această sursă, răspundeţi la următoarele cerinţe:

1. Numiţi un domnitor al Țării Românești precizat în sursa dată. 

2. Precizaţi secolul la care se referă sursa dată. 2 puncte 

3. Menţionaţi, din sursa dată, domnitorul care aderă la Liga Sfântă și o cauză a acestei acțiuni. 6 puncte 

4. Menţionaţi, din sursa dată, două informații referitoare la Transilvania. 6 puncte 

5. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la acțiunile domnitorului Ţării Româneşti, susţinându-l cu două informaţii selectate din sursă. 10 puncte 

6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia constituirea statului medieval din Estul Carpaților s-a realizat și prin acțiuni militare desfășurate în secolul al XIV-lea. (Se punctează prezentarea unui fapt istoric relevant şi utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia.) 4 puncte

Rezolvare:

...

Subiectul al III-lea

Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre evoluția statului român în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și în prima jumătate a secolului al XX-lea, având în vedere:

- prezentarea unui motiv al adoptării Constituției din 1866 și menționarea a două prevederi ale acesteia;

- precizarea legii fundamentale adoptate în România, în deceniul trei al secolului al XX-lea și menţionarea a două consecințe ale acesteia;

- formularea unui punct de vedere referitor la rolul Constituției din 1938 pentru viața politică din România şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric.

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea eseului, evidenţierea relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată.

Eseu despre evoluția statului român în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și în prima jumătate a secolului al XX-lea

...

 

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in