Testul 2

Subiectul I

Citiţi, cu atenţie, sursele de mai jos: 

A. „Pentru a împiedica pe «seniorii» de partid să se emancipeze, Ceauşescu a introdus principiul «rotării cadrelor», care, în limbaj popular, însemna a nu permite nimănui să «prindă rădăcini» în funcţia deţinută. […] Ceauşescu a modificat statutul Partidului Comunist Român, introducând ca atribuţie a Congresului alegerea secretarului general, care, în loc de a mai fi [secretar general] al Comitetului Central era al partidului. Ca urmare, el devenise singura persoană inamovibilă, sub acoperirea democratică de partid: nu Comitetul Central sau Biroul Politic, ci Congresul îl alesese [pe N. Ceaușescu]. 

«Epoca Nicolae Ceauşescu», [...] îşi conturează fizionomia după 1971. [...] Atât în politica internă, cât şi în cea externă, totul se face sub directa îndrumare a secretarului general [N. Ceaușescu], într-un climat de încordare la care, pe măsură ce regimul întâmpină dificultăţi, se adaugă teama executanţilor că vor atrage mânia conducătorului. [...] 

Dacă birocraţia de partid a fost primul stâlp al regimului Ceauşescu, cel de al doilea a fost Securitatea. Fără a mai recurge la represiuni masive, [...] regimul a creat prin Securitate un climat de frică şi suspiciune care a sfârşit prin a deveni paralizant.” 

(F. Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român

B. „În 1968, Bucureştiul nu numai că refuză să participe la invazia Cehoslovaciei, dar Ceauşescu condamnă public şi vehement, prin discursul său [...], acţiunea militară a Tratatului de la Varşovia (URSS, Polonia, R.D. Germană, Bulgaria şi Ungaria). Liderul comunist român riscă atunci un pericol real al invadării ţării de trupele sovietice masate pe Prut. […] La 4 septembrie [1968] Marea Adunare Naţională aprobă o lege de înfiinţare a gărzilor patriotice. România nu era, prin toate aceste acţiuni, independentă de Moscova, dar era, dintre toate ţările «socialiste», cea mai îndepărtată de ea. Fapt bine văzut şi încurajat de Occident. Pe de altă parte, aceste acţiuni de independenţă nu deranjau esenţial Moscova, pentru că România păstra, pe plan intern, neabătute structurile sistemului instituit de Kremlin. […] Sovieticii erau, pe bună dreptate, mult mai sensibili la transformările interne din Cehoslovacia şi Polonia, care puteau «pune în pericol interesele generale ale comunismului». În România, aceste interese nu erau defel ameninţate. […] 

Tot mai multe măsuri de după 1971 îndreaptă România spre un regim prezidenţial, instituit […] în 1974, odată cu înlăturarea lui I. Gh. Maurer din fruntea guvernului şi cu alegerea lui Ceauşescu în nou-creata funcţie de preşedinte de republică. Un regim bazat pe cultul personalităţii «Conducătorului», apropiat ca spirit, fast şi manifestări de cel nord-coreean.” 

(I. Bulei, O istorie a românilor

Pornind de la aceste surse, răspundeţi la următoarele cerinţe: 

1. Numiţi formațiunea politică precizată în sursa A.     2 puncte 

2. Precizaţi, din sursa B, o informație referitoare la evenimentele din 1968.         2 puncte 

3. Menţionaţi câte o funcţie deţinută de Nicolae Ceauşescu din sursa A, respectiv din sursa B.    6 puncte 

4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susţine că regimul politic din România este asemănător celui din Coreea de Nord.     3 puncte 

5. Scrieţi o relaţie cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa A precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect).     7 puncte 

6. Prezentaţi alte două practici politice utilizate de regimul totalitar din România, în a doua jumătate a secolului al XX-lea, în afara celor la care se referă sursele date.    6 puncte 

7. Menționați o caracteristică a democrației din România, în ultimul deceniu al secolului al XX-lea.    4 puncte

Rezolvare:

  1. ...

Subiectul al II-lea

Citiţi cu atenţie sursa de mai jos: 

„Prin Tratatul de la Paris din 1856, care a pus capăt Războiului Crimeii, puterile [...] au aşezat Moldova şi Ţara Românească sub protecţia lor colectivă [...] şi, în al doilea rând, au recunoscut dreptul românilor înșiși de a avea un cuvânt de spus în legătură cu stabilirea formei de guvernământ. Oferindu-li-se o astfel de ocazie, majoritatea românilor n-au mai lăsat nici un dubiu în privinţa dorinţei lor de unire şi independenţă, iar puterile (Austria şi Imperiul Otoman, fără tragere de inimă) au reacţionat prin promulgarea aşa-numitei Convenţii de la Paris în 1858. Acest document, menit să servească drept lege fundamentală pentru Principate, a indicat modul în care românii trebuiau să se guverneze de aici înainte. [...] 

Convenţia de la Paris conţinea un motiv de dezamăgire majoră pentru români: nu spunea niciun cuvânt despre Unirea Principatelor. [...] La începutul anului 1859, exercitându-şi dreptul acordat de Convenţia de la Paris de a-şi alege propriii lor domnitori, aceştia au ales una şi aceeaşi persoană în fiecare dintre cele două Principate. Plecându-se în faţa inevitabilului [...] puterile au acceptat tacit faptul împlinit, iar Alexandru Ioan Cuza însuşi a desăvârşit unirea administrativă a Principatelor în 1861. [...] 

În timpul scurtei sale domnii (1859-1866), Cuza [...] a dat [...] instituţii politice şi economice moderne. [...] Nerăbdător să promoveze reformele sale fundamentale, Cuza a dizolvat o adunare recalcitrantă în mai 1864, când aceasta a respins reformele rurală şi electorală, care formau esenţa programului său legislativ. La numai două săptămâni de la lovitura sa, Cuza a supus unui referendum popular o constituţie, Statutul, pentru a-şi legitima regimul.” 

(K. Hitchins, România 1866-1947

Pornind de la această sursă, răspundeţi la următoarele cerinţe: 

1. Numiţi domnitorul la care se referă sursa dată.     2 puncte 

2. Precizaţi secolul în care se desfășoară evenimentele din sursa dată.      2 puncte 

3. Menţionaţi documentul din 1858 şi o caracteristică a acestuia, la care se referă sursa dată.      6 puncte 

4. Menţionaţi, din sursa dată, două informaţii referitoare la Tratatul de la Paris.      6 puncte 

5. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la rolul domnitorului în organizarea statului român modern, susţinându-l cu două informaţii selectate din sursă.      10 puncte 

6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia statul român modern evoluează în primele două decenii ale secolului al XX-lea în direcția îndeplinirii obiectivelor naționale. (Se punctează prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia.)      4 puncte

Rezolvare:

  1. ....

Subiectul al III-lea

Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre autonomii locale și instituții centrale în spațiul românesc, în secolele al IX-lea – al XVIII-lea, având în vedere:

 - precizarea unei autonomii locale atestate în spațiul românesc în secolele al IX-lea – al XI-lea și menționarea a două trăsături ale acesteia; 

- prezentarea unei instituții centrale înființate în spațiul românesc, în secolele al XII-lea – al XIV-lea;

- menţionarea a două fapte istorice referitoare la instituții centrale din spațiul românesc, desfășurate în secolul al XVI-lea; 

- formularea unui punct de vedere referitor la evoluția unei instituții centrale din spațiul românesc la începutul secolului al XVIII-lea şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric. 

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidenţierea relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată.

Rezolvare:

Eseu despre autonomii locale și instituții centrale în spațiul românesc, în secolele al IX-lea – al XVIII-lea

 

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in