Testul 3

Subiectul I

40 de puncte

Subiectul A 

Itemii de la 1 la 10 se referă la compuși organici ale căror formule de structură, notate cu litere de la (A) la (F), sunt prezentate mai jos:

Pentru fiecare item de mai jos, notaţi pe foaia de examen numărul de ordine al itemului însoţit de litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect. 

1. Conține cinci elemente organogene în moleculă: 

a. (C); 

b. (D); 

c. (E); 

d. (F). 

2. Compușii care au în moleculă numai atomi de carbon primar și secundar, sunt: 

a. (A), (C) și (E); 

b. (A), (C) și (F); 

c. (B), (C) și (E); 

d. (B), (E) și (D). 

3. Face parte din clasa hidrocarburilor cu formula generală CnH2n+2: 

a. (A); 

b. (B); 

c. (D); 

d. (F). 

4. Poate fi obținut prin adiția apei la o alchenă, în mediu acid, compusul: 

a. (B); 

b. (C); 

c. (D); 

d. (E). 

5. Are caracter amfoter: 

a. (C); 

b. (D); 

c. (E); 

d. (F). 

6. Reduce reactivul Tollens: 

a. (C); 

b. (D); 

c. (E); 

d. (F). 

7. Se utilizează la fabricarea aspirinei: 

a. (B); 

b. (C);

c. (D);  

d. (F). 

8. Au mase molare egale, compușii: 

a. (B) și (C); 

b. (B) și (D);

c. (C) și (D);  

d. (C) și (F). 

9. Compusul care are raportul masic C : H = 9 : 1, este: 

a. (A); 

b. (D); 

c. (E); 

d. (F). 

10. Există aceeași cantitate de oxigen, în: 

a. 0,2 kmol (C) și 300 mol (D); 

b. 30 mol (C) și 0,02 kmol (D);

c. 1,8 g (C) și 1,8 g (D);  

d. 36 g (C) și 3,6 g (D). 

                                                                                                        30 de puncte

Rezolvare Subiectul A

1. c

2. c

...

Subiectul B 

Citiţi următoarele enunţuri. Dacă apreciaţi că enunţul este adevărat scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al enunţului şi litera A. Dacă apreciaţi că enunţul este fals scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al enunţului şi litera F. 

1. În moleculele tuturor substanțelor organice există carbon. 

2. Sunt trei alcani izomeri cu 17 atomi în moleculă. 

3. Între moleculele de etanol se stabilesc legături de hidrogen. 

4. Celuloza este o polizaharidă solubilă în reactiv Fehling. 

5. Tristearina conține în moleculă șase atomi de carbon primar. 

                                                                                                            10 puncte

Rezolvare Subiectul B

...

5. F (Explicație suplimentară: Tristearina conține în moleculă opt atomi de carbon primar.)

Subiectul al II-lea

25 de puncte

Subiectul C 

1. Prezentați un argument care să justifice diferența dintre temperaturile de fierbere ale alchinelor ale căror denumiri sunt prezentate în tabel.   1 punct 

Denumirea alchinei Temperatura de fierbere  
1-heptină+ 100 0C
1-pentină+ 39 0

2. Notați două proprietăți fizice ale metanului, în condiții standard. 2 puncte 

3. O alchenă are formula de structură: 

a. Notați denumirea științifică (I.U.P.A.C.) a alchenei. 

b. Scrieți ecuația reacției dintre alchenă și acidul clorhidric. Utilizați formule de structură pentru compușii organici. 3 puncte 

4. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor de alchilare a benzenului cu propenă pentru obţinerea izopropilbenzenului, respectiv 1,4-diizopropilbenzenului, în prezența clorurii de aluminiu umede. Utilizați formule de structură. 4 puncte 

5. Se supun alchilării cu propenă 312 kg de benzen. Se obține un amestec care conține 1 kmol de benzen nereacționat, alături de izopropilbenzen și 1,4-diizopropilbenzen în raport molar 2 : 1. Calculați volumul de propenă necesar alchilării benzenului, exprimat în metri cubi, măsurat în condiții normale de temperatură și de presiune. 5 puncte

Rezolvare Subiectul C

1. Punctele de fierbere și de topire cresc odată cu masa moleculară și scad odată cu creșterea numărului de ramificații. 

1-heptină are masă molară mai mare decât 1-pentina, deci are punctul de fierbere mai mare.

...

Subiectul D

1. a. Scrieți ecuația reacției care stă la baza utilizării acetilenei drept combustibil pentru aparatul de sudură oxiacetilenic. 

b. Căldura de ardere a n-butanului este 2876,4 kJ/mol. Calculați volumul de n-butan, măsurat în condiții normale de temperatură și de presiune, exprimat în litri, care trebuie ars pentru a se obține o căldură de 1438,2 kJ. 4 puncte 

2. Citiţi textul următor: 

„Într-un vas care conţine o soluţie de brom se barbotează un amestec de metan şi propenă. Se observă o decolorare a soluţiei brun-roşcate de brom.” 

Scrieţi ecuaţia reacţiei care conduce la decolorarea soluției de brom. Utilizați formule de structură pentru compușii organici. 2 puncte 

3. Poliacetatul de vinil este utilizat la fabricarea adezivilor. a. Scrieți ecuația reacției de polimerizare a acetatului de vinil. b. Determinați masa molară medie a poliacetatului și vinil, exprimată în grame pe mol, dacă gradul mediu de polimerizare al acestuia este 2500. 4 puncte 

Rezolvare Subiectul D

...

1.

b. 

Din arderea unui mol de n-buntan se obțin 2876,4 kj

1mol n-butan ....... 2876,4 kj

X moli n-butan .... 1438,2 kj

X= ...

...

Subiectul al III-lea

25 de puncte

Subiectul E 

1. Scrieţi ecuaţia reacţiei de obţinere a trinitratului de glicerină din glicerină și acid azotic, în prezența acidului sulfuric. Utilizați formule de structură pentru compușii organici. 2 puncte 

2. O capsulă de medicament conţine 2,27 mg trinitrat de glicerină şi excipienţi. Calculaţi masa de glicerină necesară stoechiometric pentru fabricarea a 1000 de capsule de medicament, exprimată în grame. 4 puncte 

3. a. Notaţi două proprietăţi fizice ale metanolului, în condiții standard. 

b. Precizaţi o utilizare a metanolului. 3 puncte 

4. a. Scrieți ecuația reacției de ardere a metanolului. 

b. Calculați volumul de dioxid de carbon, exprimat în litri, măsurat în condiții normale de temperatură și de presiune, care se formează stoechiometric la arderea a 64 g de metanol. 4 puncte

5. Formula de structură a unui detergent cationic este: 

                      CH3-(CH2)n-CH2-N(CH3)3]+Cl-

Știind că numărul atomilor de carbon secundar este de șase ori mai mare decât numărul atomilor de carbon primar, determinați numărul total de atomi de carbon din formula de structură a detergentului. 2 puncte

Rezolvare Subiectul E

...

4.

b. Masa CH3-OH= 32 g/mol

   64 g                           V l

CH3-OH+3/2O2 → CO2+2H2O+Q

  32 g/mol                  22,4 l

V= ...

...

Subiectul F

1. a. Scrieți formula de structură a seril-valil-glicinei. 

b. Scrieți formula de structură a cationului valinei. 4 puncte 

2. a. Dintr-o probă de orez, cu masa 150 g, care are un conținut de 80% amidon, procentaj masic, se separă amidon. Calculați masa de amidon obținută în urma procesului de separare, exprimată în grame, dacă în timpul separării se pierde 10% din amidon, procentaj masic. 

b. Notați o proprietate fizică a amidonului, în condiții standard. 3 puncte 

3. Scrieți formula de structură a alchinei (A), cu 25 de atomi în moleculă, care are catena formată din patru atomi de carbon primar, un atom de carbon cuaternar, restul fiind atomi de carbon terțiar. 

b. Notați numărul atomilor de carbon asimetric din molecula alchinei (A). 3 puncte 

Mase atomice: H- 1; C- 12; N- 14; O- 16. Volumul molar (condiții normale): V = 22,4 L∙mol-1 

Rezolvare Subiectul F

...

3.

a. Compusul este o alchină, deci are o trilpă legătură în structură și nu are atomi secundari.

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in