Testul 7

Subieectul I

40 de puncte

Subiectul A

30 de puncte

Itemii de la 1 la 10 se referă la specii chimice, ale căror formule chimice notate cu litere de la (A) la (F), sunt prezentate mai jos: 

(A) NaCl     (B) Cl2     (C) KI     (D) HCl     (E) Cl-      (F) Zn 

Pentru fiecare item, notaţi pe foaia de examen numărul de ordine al itemului însoţit de litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect.

1. Una dintre substanțe are în moleculă șase electroni neparticipanți. Aceasta este: 

a. (A); 

b. (B);

c. (C);  

d. (D). 

2. Elementele chimice din compoziția substanței (D): 

a. aparțin blocului p de elemente; 

b. sunt nemetale; 

c. sunt situate în aceeași grupă a Tabelului periodic; 

d. sunt situate în aceeași perioadă ale Tabelului periodic. 

3. Atomii elementului chimic, cu caracter electropozitiv din compoziția substanței (A), au electronul distinctiv în substratul: 

a. 2s; 

b. 2p; 

c. 3s; 

d. 3p. 

4. Specia chimică (E): 

a. are configurația electronică a atomului de neon; 

b. are opt electroni în învelișul electronic; 

c. este acidul conjugat al substanței (D); 

d. se formează la ionizarea în apă a substanței (D). 

5. Reacţia care are loc cu transfer de protoni este: 

a. 2KI + Cl2 \rightarrow 2KCl + I2; 

b. H2 + Cl2 \rightarrow 2HCl; 

c. NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H2O; 

d. 2Fe + 3Cl2 \rightarrow 2FeCl3. 

6. La adăugarea a 2-3 picături de turnesol în soluția apoasă a substanței (D), aceasta se colorează în: 

a. albastru; 

b. galben; 

c. roșu; 

d. violet. 

7. Substanța chimică (F): 

a. este catodul acumulatorului cu plumb; 

b. este anodul pilei Daniell; 

c. se formează în timpul funcționării pilei Daniell; 

d. se formează în timpul funcționării acumulatorului cu plumb. 

8. O soluție apoasă a substanței (D), care conține 0,02 mol de substanță dizolvată în 200 mL de soluție, are: 

a. pH = 1; 

b. pH = 13; 

c. [H3O+] = 0,01 mol‧L-1

d. [HO-] = 0,01 mol‧L-1

9. Există 355 g de clor în: 

a. 0,1 mol de substanță (A); 

b. 0,2 mol de substanță (D); 

c. 585 g de substanță (A); 

d. 730 g de substanță (D). 

10. Raportul masic potasiu : iod în compusul (C) este: 

a. 1 : 3; 

b. 127 : 39; 

c. 39 : 127; 

d. 3 : 1.

Rezolvare Subiectul A

1. c; 

2. b; 

...

Subiectul B

10 puncte

Citiţi următoarele enunţuri. Dacă apreciaţi că enunţul este adevărat scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al enunţului şi litera A. Dacă apreciaţi că enunţul este fals scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al enunţului şi litera F. 

1. Numărul atomic reprezintă numărul de neutroni din nucleul unui element chimic. 

2. Solubilitatea dioxidului de carbon în apă scade cu creșterea temperaturii. 

3. Într-un element galvanic, anodul constituie electrodul la nivelul căruia are loc procesul de oxidare. 

4. Coroziunea metalelor este un proces cu transfer de electroni. 

5. Entalpiile molare de formare standard ale aluminiului și argintului au valori diferite

Rezolvare Subiectul B

1. F; (Explicație suplimentară: Numărul atomic reprezintă numărul de protoni din nucleul unui element chimic.)

...

Subiectul al II-lea

25 de puncte

Subiectul C

1. Atomul unui element chimic are numărul de masă egal cu 90. Diferența dintre numărul de neutroni și numărul de protoni din nucleul său este egală cu 10. Calculaţi numărul de neutroni din nucleul atomului. 3 puncte 

2. a. Scrieţi configuraţia electronică a atomului elementului (E), care are în stratul 3 (M) trei orbitali monoelectronici. 

b. Notaţi poziţia elementului (E) (grupa, perioada) în Tabelul periodic. 4 puncte 

3. Modelaţi formarea ionului de oxigen, utilizând simbolul elementului chimic şi puncte pentru reprezentarea electronilor. 2 puncte 

4. Modelaţi formarea legăturii chimice în molecula de clor, utilizând simbolul elementului chimic şi puncte pentru reprezentarea electronilor. 2 puncte 

5. Peste 400 g soluție (S1) de hidroxid de sodiu se adaugă 240 g de apă distilată. Soluția obținută (S2) are concentrația procentuală de masă 10%. Determinați concentrația procentuală de masă a soluției (S1). 4 puncte

Rezolvare Subiectul C

1. A= numărul de masa=90   

Z= număr de protoni= număr de electroni   

N=numar de neutroni 

N-Z=10\rightarrowZ=N-10

...

Subiectul D

1. În reacția dintre permanganatul de potasiu și acidul sulfhidric, în mediu de acid sulfuric, se formează sulf. Ecuația reacției care are loc este: 

...KMnO4 + ...H2S + ...H2SO4 \rightarrow...K2SO4 + ...MnSO4 + ...S + ...H2O 

a. Scrieţi ecuaţiile proceselor de oxidare, respectiv de reducere, care au loc în această reacţie. 

b. Notaţi rolul permanganatului de potasiu (agent oxidant/agent reducător). 3 puncte 

2. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei de la punctul 1. 1 punct 

3. a. Scrieţi ecuaţia reacţiei dintre clor și bromura de sodiu. 

b. Într-o soluție apoasă ce conține 41,2 g de bromură de sodiu s-a barbotat clor. Știind că s-au format 25,6 g de brom, determinați randamentul reacției. 6 puncte

Rezolvare Subiectul D

...

3. a. 2NaBr+Cl2\rightarrow 2NaCl+Br2

b. soluție apoasă \rightarrow 41,2 g de bromură de sodiu

se obțin 25,6 g de brom - ct (cantitatea teoretică)

...

Subiectul al III-lea

25 de puncte

Subiectul E

1. a. Acidul azotic se formează în atmosferă, în timpul descărcărilor electrice care au loc în timpul furtunilor. Ecuaţia termochimică a reacţiei care are loc este: 2N2(g) + 5O2(g) + 2H2O(l) \rightarrow 4HNO3(l), ∆rH0 = - 124,8 kJ. 

Determinaţi entalpia molară de formare standard a acidului azotic, utilizând entalpia molară de formare standard: ∆fH0H2O(l)= - 285,8 kJ/mol. 

b. Precizați tipul reacției având în vedere având în vedere schimbul de căldură cu mediul exterior. 3 puncte 

2. Determinați căldura, exprimată în kilojouli, implicată în procesul de formare a 0,2 mol de acid azotic, în reacția de la punctul 1. a. 2 puncte 

3. Calculați căldura, exprimată în kilojouli, necesară încălzirii a 25 kg de apă, de la 47 0C la 51 0C. Se consideră că nu au loc pierderi de căldură. 3 puncte 

4. Ecuația reacției de ardere a sulfurii de carbon este: CS2(l) + 3O2(g) \rightarrow CO2(g) + 2SO2(g), ΔrH0

Aplicați legea lui Hess pentru a determina variația de entalpie a reacției de ardere a sulfurii de carbon, ΔrH0 , în condiții standard, în funcție de variațiile de entalpie ale ecuațiilor reacțiilor: 

(1) C(s, grafit) + O2(g) \rightarrow CO2(g) ΔrH01 

(2) S(s) + O2(g) \rightarrow SO2(g) ΔrH02 

(3) C(s, grafit) + 2S(s) \rightarrow CS2(l) ΔrH03. 4 puncte 

5. Scrieți formulele chimice ale hidrocarburilor: propan C3H8(g), propenă C3H6(g) și propină C3H4(g) în sensul descreșterii stabilității acestora, utilizând entalpiile molare de formare standard: 

fH0C3H8(g) = -103,9 kJ/mol, 

fH0C3H4(g) = + 184,9 kJ/mol, 

fH0C3H6(g) = +20 kJ/mol.

Justificaţi răspunsul. 3 puncte

Rezolvare Subiectul E

1. a. Adunăm căldurile de formare ale produșilor de reacție și le scădem pe cele ale reactanților.

ΔrH0= 4*∆fHHNO3(g)0-2* ΔfH0H2O🡪 -124,8=4*∆fHHNO3(g)0-2*(-285,8)\rightarrow

 ∆fHHNO3g0= ...

...

Subiectul F

1. Scrieţi ecuaţia reacţiei de ionizare a acidului carbonic în soluție apoasă, în prima treaptă de ionizare. 2 puncte 

2. Pentru reacţia A \rightarrow 2B, s-a constatat că, după 30 min, concentraţia molară a reactantului (A) a scăzut de la 0,25 mol·L-1 la 0,0625 mol·L-1

Determinaţi viteza medie de reacţie, exprimată în mol‧L-1 ‧min-1 , în raport cu reactantul (A). 3 puncte 

3. a. Un amestec gazos conține 2,8 g de monoxid de carbon și 0,1 mol de dioxid de carbon. Determinați presiunea exercitată de amestecul gazos într-un recipient cu volumul de 3 L, la temperatura de 27 ⁰C. b. 

Calculați numărul atomilor din 73 g de acid clorhidric. 5 puncte 

Numere atomice: H- 1; O- 8; Ne- 10; Na - 11; Cl- 17. 

Numărul lui Avogadro: N = 6,022‧1023 mol-1

Mase atomice: H- 1; C- 12; O- 16; Na- 23; Cl- 35,5; K- 39; Br- 80; I- 127. H O2 c = 4,18 kJ·kg-1 ·K-1

Constanta molară a gazelor: R = 0,082 L∙ atm ∙ mol-1 ∙ K -1 .

Rezolvare Subiectul F

1. H₂CO₃ + H-OH  \Leftrightarrow H₃O⁺ +  HCO₃⁻  (reacție reversibilă)

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in