Bacalaureat Logică 2017 | Simulare

Simularea examenului de Bacalaureat la Logică a avut loc în data de 17 martie 2017, iar echipa Liceunet a elaborat o posibilă rezolvare pentru subiectele primite de elevii care au susținut această probă. Dacă te numeri printre cei care au susținut simularea la Logică, poți verifica dacă răspunsurile date de tine sunt asemănătoare cu cele scrise de profesorii de științe sociale. În plus, dacă te pregătești pentru examen, rezolvând cerințele de mai jos vei ști care sunt temele pe care trebuie să le mai parcurgi pentru a obține un rezultat cât mai bun.

Subiectul I 

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Una din regulile corectitudinii demonstrației, referitoare la teza de demonstrat, este:

a. teza de demonstrat trebuie să rămână aceeași pe tot parcursul demonstrației
b. teza de demonstrat trebuie să conțină termeni vagi
c. teza de demonstrat trebuie să conțină termeni cu semnificație dublă
d. teza de demonstrat trebuie înlocuită pe parcursul demonstrației

2. Raționamentul „Deoarece toate mamiferele sunt vertebrate, rezultă că niciun mamifer nu este nevertebrat“ este:

a. un silogism
b. o conversiune simplă
c. o obversiune
d. o inducție incompletă

3. Termenii „leu“ și „tigru“, ca specii ale genului „felină“, se află în raport de:

a. contradicție
b. contrarietate
c. încrucișare
d. ordonare

4. Predicatul logic al propoziției „Toate actele de curaj sunt fapte demne de laudă“ este:

a. sunt fapte
b. sunt fapte demne
c. sunt fapte demne de laudă
d. fapte demne de laudă

5. O operație de clasificare este corectă dacă între clasele obținute există raporturi de:

a. opoziție
b. încrucișare
c. ordonare
d. identitate

6. Termenul „echipă de handbal“ este, din punct de vedere extensional:

a. vid, singular, distributiv, vag
b. nevid, general, distributiv, vag
c. nevid, general, colectiv, precis
d. vid, singular, colectiv, precis

7. Inducția incompletă este o argumentare care presupune:

a. examinarea tuturor elementelor unei clase cu un număr finit de elemente
b. o concluzie cu caracter probabil, chiar dacă premisele sunt adevărate
c. o concluzie cu caracter cert
d. examinarea tuturor elementelor unei clase cu un număr infinit de elemente 

8. Inducția completă este o argumentare care presupune:

a. o clasă cu un număr infinit de elemente
b. o concluzie cu caracter amplificator în raport cu premisele
c. o concluzie cu caracter probabil
d. o concluzie cu caracter cert, dacă premisele sunt adevărate

9. Intensiunea este un element din structura unui termen care:

a. se referă la totalitatea obiectelor pe care le reprezintă termenul
b. se referă la însușirile esențiale care definesc obiectele pe care le reprezintă termenul
c. reprezintă cuvântul sau grupul de cuvinte prin care este numit termenul
d. reprezintă componenta ontologică a termenului

10. Propoziția „Orice om urmărește fericirea“ este:

a. particulară afirmativă
b. particulară negativă
c. universală afirmativă
d. universală negativă

B. Fie termenii A, B, C şi D, astfel încât termenul A este subordonat termenului B, termenul C se află în raport de încrucișare cu A și este supraordonat termenului D; totodată, termenul D se află în raport de opoziție cu termenul B.

1. Reprezentaţi, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice dintre cei patru termeni. 

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F):

a. Toți B sunt A.
b. Unii C sunt B.
c. Unii A sunt D.
d. Niciun B nu este D.
e. Toți D sunt C.
f. Niciun A nu este C. 

Rezolvare:

1 - a 

2 - c

3 - b

4 - d

5 - a

6 - c

7 - b

8 - d

...

Subiectul al II-lea

Se dau următoarele propoziţii:
1. Niciun mincinos nu este persoană apreciată de cei din jur.
2. Unele mamifere sunt carnivore.
3. Toți adolescenții sunt visători.
4. Unele drepturi ale animalelor nu sunt valori respectate.

A. Precizaţi formulele logice corespunzătoare propoziţiilor 1 și 4. 

B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, contrara propoziției 1, subcontrara propoziției 2, contradictoria propoziției 3 și supraalterna propoziției 4. 

C. Aplicaţi explicit operaţiile de conversiune şi obversiune, pentru a deriva conversa şi obversa corecte ale fiecăreia dintre propoziţiile 2 şi 3, atât în limbaj formal, cât şi în limbaj natural.

D. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural obversa conversei propoziției 1.

E. Doi elevi, X şi Y, opinează astfel:
X: Dacă niciun cercetător serios nu este o persoană plină de prejudecăți, atunci unele persoane pline de prejudecăți nu sunt cercetători serioși.
Y: Pentru că toți oamenii sunt ființe perfectibile, rezultă că toate ființele perfectibile sunt oameni.

Pornind de la această situație:
a. scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi; 
b. explicați corectitudinea raționamentelor formalizate. 

Rezolvare:

A. Propoziția 1 – SeP; Propoziția 4 – SoP

B. Contrara propoziției 1: SaP (Toți mincinoșii sunt persoane apreciate de cei din jur.)
Subcontrara propoziției 2: SoP...

Subiectul al III-lea

A. Fie următoarele două moduri silogistice: eae-2, aai-4.
1. Scrieţi schema de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date şi construiţi, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de inferenţă. 
2. Verificaţi explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date, precizând totodată decizia la care aţi ajuns. 

B. Construiți, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, un silogism valid, prin care să justificați propoziția “Unele animale carnivore sunt păsări”. 

C. Fie următorul silogism: Unii oameni politicoși sunt punctuali, deoarece toate persoanele care îi respectă pe ceilalți sunt oameni politicoși, iar unele persoane punctuale îi respectă pe ceilalți.
a. Precizați termenul minor al silogismului dat. 2 puncte
b. Menționați, în limbaj natural, premisa majoră a silogismului dat.

D. Fie următoarea definiţie:
Filosofia este o preocupare a omului, care nu este nici artă, nici știință.
a. Menţionaţi o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată. 
b. Precizați o altă regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula identificată la punctul a. şi construiţi o definiţie care să o încalce, având ca definit termenul „filosofie”.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bacalaureat Logică 2017 | Simulare

[1]
Review-urile utilizatorilor
  • 02.05.2017
    Scris de Elev in clasa a 12-a