Simulare | Bac Psihologie 2019

Dacă dorești să exersezi pentru examenul de Bacalaureat la Psihologie atunci citește rezolvarea Simulării examenului de Bac la Sociologie care a avut loc în Martie 2019.

Subiectul I

Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Calitatea senzației care exprimă gradul de pregnanță și încărcătura ei energetică este:

a. tonalitatea afectivă

b. durata

c. modalitatea

d. intensitatea

2. Imaginea perceptivă a un porumbel ce s-a așezat în fața ta este:

a. primară

b. secundară

c. bazată pe reprezentare

d. neclară și imprecisă

3. Imaginea din reprezentare se formează:

a. prin contactul direct cu obiectul reprezentării

b. prin acțiunea directă a unui stimul

c. în absența contactului direct cu obiectul reprezentării

d. prin acțiunea nemijlocită a unui stimul

4. Trebuințele care se formează în decursul vieții și au rol de asigurare a integrității psihice și sociale a individului sunt:

a. înnăscute

b. negative

c. primare

d. secundare

5. Mimica și pantomimica ce însoțesc trăirile afective sunt considerate:

a. modificări de natură vegetativă

b. expresii emoționale

c. emoții curente

d. sentimente

6. Un zgomot brusc și puternic determină orientarea reflexă către sursa acestuia. În această situație, atenția implicată este:

a. internă

b. voluntară

c. involuntară

d. postvoluntară

7. Andrei are capacitatea de a lua decizii pe baza chibzuinței proprii și de a-și asuma conștient răspunderea faptelor sale. Din perspectiva calităților voinței, putem afirma despre Andrei că este:

a. independent

b. perseverent

c. prompt

d. consecvent

8. Principiul evoluționist al lui Darwin sau teoria relativității a lui Einstein sunt produse ale creativității:

a. inovative

b. inventive

c. productive

d. emergente

9. Ideile adânc implantate în structura personalității, puternic trăite afectiv, care împing, impulsionează spre acțiune, se numesc:

a. convingeri

b. interese

c. trebuințe de afiliere

d. dorințe

10. Patriotismul face parte din categoria sentimentelor:

a. estetice

b. morale

c. cognitive

d. posesive

Rezolvare:

1 – D

2 – A

3 – C

4 – D

5 – B

6 – C

7 – A

8 – D

...

Subiectul al II-lea

A. În coloana din stânga sunt enumerate operații ale gândirii, iar în coloana din dreapta sunt numerotate enunţuri adevărate referitoare la acestea.

Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga şi cifra corespunzătoare din coloana din dreapta.

a. Analiza

b. Abstractizarea

c. Comparația

d. Sinteza

1. Implică evidențierea asemănărilor și deosebirilor esențiale dintre obiecte, persoane, evenimente etc., având la bază un anumit criteriu.

2. Descrie demersul gândirii în care se trece de la premise de mare generalitate la concluzii care nu pot depăşi în generalitate premisele.

3. Constă în descompunerea, în plan mintal, a unui obiect în părțile sale componente și evidențierea rolului acestora în structura obiectului respectiv.

4. Este operația de extragere a unor însușiri esențiale, a unor invarianți cognitivi, însușiri comune pentru o întreagă clasă, categorie.

5. Este operaţia inversă analizei, care reasamblează părţile într-un tot unitar.

 

B. Citiți, cu atenție, textul de mai jos: Imaginația implică mecanismele verbale. Cuvântul, ca instrument al activității mintale, permite evocarea selectivă a ideilor și reprezentărilor, vehicularea și punerea lor în cele mai variate relații, în raport cu ideea directoare formulată tot verbal.

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe:

1. Menționați două procese/fenomene psihice la care face referire, în mod explicit, textul.    4 puncte

2. Precizați trei caracteristici ale unuia dintre procesele/fenomenele psihice menționate la punctul 1.    6 puncte

3. Construiți un exemplu prin care să ilustrați unul dintre procedeele imaginative.     4 puncte

4. Argumentaţi, în aproximativ cinci rânduri, importanța funcției de comunicare a limbajului.     4 puncte

Rezolvare:

A.

a – 3 

b – 4

c – 1

d – 5

B.

1. Textul face referire la imaginație și limbaj.

2. Trei dintre caracteristicile imaginației sunt: complexitatea (interacționează permanent cu toate celelalte procese și funcții ale sistemului psihic uman),...

Subiectul al III-lea 

Citiți, cu atenție, următorul text:

Tânărul sosi. Era o frumuseţe! O figură clasică încadrată de nişte plete mari negre; o frunte înaltă şi senină; nişte ochi mari - la aceste ferestre ale sufletului se vedea că cineva este înăuntru; un zâmbet blând şi adânc melancolic. Avea aerul unui sfânt tânăr coborît dintr-o veche icoană, un copil predestinat durerii, pe chipul căruia se vedea scrisul unor chinuri viitoare.

-Mă recomand, Mihail Eminescu.

Aşa l-am cunoscut eu. Cîtă filozofie n-am depănat împreună toată noaptea aceea cu nepregetul vârstei de şaptesprezece ani! Ce entuziasm! Ce veselie (…) Într-o noapte mă pusese în curentul literaturii germane, de care era încântat.

—Dacă-ţi place aşa de mult poezia, trebuie să şi scrii, i-am zis... Am aflat eu că dumneata ai şi scris.

—Da, am scris.

A doua zi seara ne-am întâlnit iarăşi. Eminescu era de astă dată tăcut şi posomorît, vorbea foarte puţin şi contradicţia îl irita. În zadar l-am rugat să-mi mai arate vreo poezie sau să mi-o citească tot pe aceea care o cunoşteam. A plecat să se culce devreme, şi dimineaţa, la amiazi, cînd m-am dus la el, l-am găsit tot dormind. … Se dusese acuma supărarea, ba era chiar mai vesel ca alaltăieri.

Aşa l-am cunoscut atuncea, aşa a rămas până în cele din urmă momente bune: vesel şi trist; comunicativ şi ursuz; blînd şi aspru; mulţumindu-se cu nimica şi nemulţumit totdeauna de toate; aci de o abstinenţă de pustnic, aci apoi lacom de plăcerile vieţii; fugind de oameni şi căutîndu-i; nepăsător ca un bătrîn stoic şi iritabil ca o fată nervoasă. Ciudată amestecătură! — fericită pentru artist, nenorocită pentru om! (…)

Era, în adevăr, un om dezordonat, dar nicidecum viţios. …Avea un temperament de o excesivă neegalitate, şi cînd o pasiune îl apuca, era o tortură nepomenită. Am fost de multe ori confidentul lui. Cu desăvîrşire lipsit de manierele comune, succesul îi scăpa foarte adesea... Atunci era o zbuciumare teribilă, o încordare a simţirii, un acces de gelozie, cari lăsau să se întrevază destul de clar felul cum acest om superior trebuia să sfîrşească.

Copil al unei rase nobile şi bătrîne, în el se petrecea lupta decisivă între flacăra celei mai înalte vieţi şi germenul distrugerii finale a rasei — geniul cu nebunia.

Lupta a fost groaznică. Încercarea, drumul către Nirvana, a fost tot aşa de dureroasă cât şi de strălucită.

(În Nirvana de Ion Luca Caragiale, În Constituţionalul din 20 iunie 1889, ca editorial, semnat C. În Note şi schiţe, 1892, p. 7. Reprodus în Momente, schiţe, amintiri, 1908.)

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe:

A. Menţionaţi, conform teoriei lui C.G. Jung, tipul temperamental al lui Eminescu. Precizați, din text, două idei/afirmații prin care să justificați răspunsul dat.      6 puncte

B. Considerați că Eminescu era o persoană cultă? Precizați, prin apel la text, un motiv prin care să susțineți răspunsul dat.      4 puncte

C. Textul precizează, drept caracteristică a temperamentului lui Eminescu, excesiva neegalitate. Menționați, pe baza textului dat, două motive care susţin acest fapt.      6 puncte

D. Prezentați, în aproximativ o jumătate de pagină, caracterul lui Mihai Eminescu, conform teoriei lui G.W. Allport, evidențiind o trăsătură cardinală și două trăsături principale ale caracterului acestuia.      10 puncte

E. Formulaţi un argument prin care să respingeţi afirmaţia potrivit căreia cele mai multe persoane aparțin unor tipuri temperamentale pure.     4 puncte

Rezolvare:

A. Conform teoriei lui C.G. Jung, Eminescu era ...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Simulare | Bac Psihologie 2019

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.