Simulare Bac Logică 2023

Subiectul I

30 de puncte

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 20 de puncte

1. Într-o demonstrație corectă: 

a. fundamentul este probabil, iar argumentele demonstrației sunt propoziții false 

b. teza de demonstrat trebuie să fie o propoziție deja adevărată 

c. fundamentul este constituit din propoziții adevărate, iar procesul din raționamente valide 

d. argumentele demonstrației sunt cel puțin false, iar teza este întotdeauna probabilă 

2. Raționamentul Unele cursuri costisitoare nu sunt activități desfășurate pro bono, fiindcă nicio activitate desfășurată pro bono nu este curs costisitor este un exemplu de: 

a. raționament inductiv mediat, de tipul silogismului 

b. raționament inductiv imediat, de tipul inducției incomplete 

c. raționament deductiv mediat, de tipul conversiunii simple 

d. raționament deductiv imediat, de tipul conversiunii prin accident 

3. Se stabilește un raport logic de ordonare între termenii: 

a. operă literară lirică și operă literară 

b. poezie medievală și poezie contemporană 

c. curs de topologie și profesor de topologie 

d. urs și pește răpitor 

4. Propoziția Elevii din clasa a XII-a susțin simularea examenului de bacalaureat are un cuantor: 

a. afirmativ 

b. negativ 

c. universal 

d. particular 

5. Clasificarea disciplinelor școlare în discipline umaniste, discipline grele, discipline ușoare este o clasificare: 

a. incorectă, deoarece nu are criteriu unic 

b. incorectă, deoarece este negativă 

c. corectă, deoarece este omogenă 

d. corectă, deoarece este reprezentativă 

6. Termenii altruism și imparțialitate sunt, din punct de vedere intensional: 

a. absoluți, concreți 

b. abstracți, simpli 

c. generali, abstracți 

d. nevizi, pozitivi 

7. Raționamentul Dacă unii oameni sunt introvertiți, atunci toți oamenii sunt introvertiți

a. are o concluzie probabilă 

b. este o generalizare cu concluzie certă 

c. examinează fiecare element al clasei 

d. este o inducție simplificatoare

8. Raționamentul Dacă fiecare copil are dreptul la educație, atunci toți copiii au dreptul la educație este: 

a. o generalizare cu concluzie probabilă 

b. un raționament deductiv mediat 

c. o generalizare cu concluzie adevărată 

d. o particularizare cu concluzie certă 

9. Sunt ordonați crescător din punct de vedere intensional următorii termeni: 

a. copil, adolescent, adult, vârstnic 

b. culegere de fizică mov, culegere de fizică, culegere, carte 

c. om, profesor de biologie, profesor de biologie din București 

d. prieten, frate, străin, necunoscut 

10. Este un exemplu de propoziție universală afirmativă, propoziția: 

a. Micșunelele nu cresc în răchită. 

b. Majoritatea poveștilor cu pirați sunt captivante. 

c. Multe activități extrașcolare sunt interesante. 

d. Copiii au dreptul la o familie. 

B. 

Se dau termenii M, N, O, P şi Q astfel încât termenul M se află în raport de identitate cu termenul N și, totodată, este gen al termenului O. Termenul Q este supraordonat termenului N, iar termenul P este în raport de încrucișare atât cu termenul M, cât și cu termenul O, fiind, totodată, specie a termenului Q. 

1. Reprezentaţi, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice dintre cei cinci termeni. 2 puncte 

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii M, N, O, P şi Q, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F): 

a) Unii O nu sunt M. 

b) Toţi N sunt P. 

c) Niciun P nu este O. 

d) Toți P sunt Q. 

e) Unii Q nu sunt O. 

f) Unii O sunt Q. 

g) Unii P nu sunt N. 

h) Unii M nu sunt Q. 8 puncte

Rezolvare

A.

1 – c

2 – d

...

Subiectul II

30 de puncte

Se dau următoarele propoziţii: 

1. Toate poligoanele convexe sunt linii frânte închise. 

2. Unii melci marini sunt capabili de fotosinteză. 

3. Unele câmpii dunărene nu sunt formate din aluviuni. 

4. Niciun monument istoric nu este rezistent la degradare fizică. 

A. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, subalterna propoziției 1, subcontrara propoziției 2, supraalterna propoziției 3 și contradictoria propoziției 4. 8 puncte 

B. Aplicaţi explicit operaţiile de conversiune şi obversiune, pentru a deriva conversa şi obversa corecte ale fiecăreia dintre propoziţiile 1 şi 2, atât în limbaj formal, cât şi în limbaj natural. 8 puncte 

C. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, conversa obversei subalternei propoziției 4, respectiv, obversa contradictoriei propoziției 2. 6 puncte 

D. Doi elevi, X şi Y, opinează astfel: 

X: Se crede că toți copiii care provin din familii monoparentale sunt expuși riscului de excluziune, pentru că s-a constatat că unii copii expuși riscului de excluziune sunt copii care provin din familii monoparentale. 

Y: Pe baza faptului că unele populații arhaice nu erau sedentare, se poate deduce că unele populații arhaice erau migratoare. 

Pornind de la această situație: 

a. scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi; 4 puncte 

b. precizați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentelor formalizate; 2 puncte 

c. explicați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentului elevului X. 2 puncte

Rezolvare

...

B.

Conversa propoziției 1: PiS – Unele linii frânte închise sunt poligoane.

Conform operației: (+) SaP (-) → (-) PiS (-)

...

Subiectul III

30 de puncte

A. Se dau următoarele două moduri silogistice: eio-2, aai-4. 

1. Scrieţi schema de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date şi construiţi, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de inferenţă. 8 puncte 

2. Verificaţi explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date, precizând totodată decizia la care aţi ajuns. 6 puncte 

B.

Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, un silogism valid, prin care să justificaţi propoziţia „Unele comunități culturale sunt tradiționaliste.” 6 puncte 

C. Se dă următorul silogism: 

Se crede că unele populații arhaice nu erau patriarhale, întrucât nicio societate patriarhală nu era o comunitate în care descendența să fie asigurată pe linie maternă și unele populații arhaice erau comunități in care descendența se asigura pe linie maternă. 

Pornind de la silogismul dat, stabiliţi care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F): 

1. Termenul mediu este distribuit în ambele premise. 

2. Concluzia silogismului este o propoziție particular afirmativă. 

3. Niciun termen extrem nu apare distribuit în concluzie. 

4. Termenul major este distribuit atât în premisa în care apare cât și în concluzie. 4 puncte 

D. Se dă următoarea definiţie: Doina este un cântec popular extrem de apreciat de etnografi

1. Menţionaţi o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată. 2 puncte 

2. Precizați o altă regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula identificată la punctul 1 şi construiţi o definiţie care să o încalce, având ca definit termenul „doină”. 4 puncte

Rezolvare

...

B.

Un silogism care justifică propoziția „Unele comunități culturale sunt tradiționaliste.”:

 

Toate satele unde se poartă regulat costumul popular sunt tradiționaliste.

Unele comunități culturale sunt sate unde se poartă regulat costumul popular. 

Unele comunități culturale sunt ...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Simulare Bac Logică 2023

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.