Lock

Simulare Bac Logică 2022

Lock

Pregătește-te pentru bacalaureatul la logică citind rezolvările subiectelor de la simularea din 2022!

Subiectul I

30 de puncte

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 20 de puncte

1. Una dintre regulile de corectitudine în demonstrare, cu privire la fundamentul demonstrației, precizează că acesta: 

a. trebuie să fie clar și precis formulat 

b. trebuie să fie fals 

c. nu poate fi constituit din propoziții adevărate 

d. trebuie să constituie un temei suficient pentru derivarea tezei 

2. Raționamentul Unele cărți utile tinerilor sunt cărți din biblioteca școlară, întrucât toate cărțile din biblioteca școlară sunt cărți utile tinerilor este: 

a. deductiv imediat valid 

b. inducție incompletă 

c. deductiv imediat nevalid 

d. inducție completă 

3. Cu privire la raporturile logice între termeni, este falsă afirmația: 

a. termenul mamifer este supraordonat termenului delfin 

b. termenii ghepard și panteră se află în raport logic de contrarietate 

c. termenul caiet este specie a termenului caiet albastru 

d. termenii om și adolescent se află în raport logic de ordonare 

4. Cuantorul propoziției Cărțile sunt sprijinul învățării este: 

a. particular 

b. universal 

c. afirmativ 

d. negativ 

5. Clasificarea raționamentelor deductive în imediate, mediate, valide, nevalide este: 

a. corectă, deoarece conține toate raționamentele deductive 

b. incorectă, deoarece încalcă regula criteriului unic 

c. incorectă, deoarece este o clasificare incompletă 

d. incorectă, deoarece încalcă legea distribuirii termenilor 

6. Din punct de vedere extensional, termenul mărar este: 

a. singular, precis, nevid, distributiv 

b. vid, general, distributiv, precis 

c. colectiv, vag, vid, general 

d. precis, nevid, general, distributiv 

7. Inducția incompletă se caracterizează prin: 

a. examinarea tuturor elementelor existente într-o clasă 

b. concluzie cu caracter amplificator 

c. certitudinea sau probabilitatea concluziei 

d. adevărul premiselor din care este derivată concluzia

8. Inducția completă se caracterizează prin: 

a. examinarea fiecărui element al clasei supuse cercetării 

b. probabilitatea concluziei în raport cu premisele 

c. număr infinit de cazuri examinate în premise 

d. examinarea unei părți a unui număr finit de cazuri 

9. Seria de termeni corect ordonați descrescător din punct de vedere intensional este: 

a. definiție circulară, definiție incorectă, definiție, operație logică 

b. definiție, definiție incorectă, definiție circulară, operație logică 

c. operație logică, definiție, definiție incorectă, definiție circulară 

d. operație logică, definiție, definiție circulară, definiție incorectă 

10. Este o propoziție particulară negativă propoziția: 

a. Majoritatea colegilor au participat la activitatea din parc. 

b. Multe cărți cu mistere au elemente plictisitoare. 

c. Anul 2022 s-a încheiat. 

d. Câteva probleme nu au rezolvare ușoară

B. Fie termenii A, B, C, D, şi E astfel încât termenul A se află în raport de identitate cu termenul B, termenul C este în raport de identitate cu termenul B, termenul D este în raport de încrucișare cu termenul A, iar termenul E este subordonat termenilor B și D. 

1. Reprezentaţi, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice dintre cei cinci termeni. 2 puncte 

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F). 8 puncte

a. Unii D nu sunt A. 

b. Toți A sunt D. 

c. Unii E nu sunt D. 

d. Unii C sunt E. 

e. Unii C nu sunt B. 

f. Niciun C nu este A. 

g. Toţi E sunt B.

 h. Toți B sunt A. 

Rezolvare

A.

1 – d

2 – a

3 – c

4 – b

5 – b

6 – d

7 – b

8 – a

9 – a

10 – d

B.

1.

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

Se dau următoarele propoziții:

1. Toate experiențele personale pozitive sunt amintiri frumoase. 

2. Unele competiții școlare sunt concursuri cu grad sporit de dificultate. 

3. Nicio călătorie bine organizată nu este neplăcută. 

4. Unele acțiuni reprobabile nu sunt evaluate din punct de vedere moral. 

A. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, contradictoria propoziției 1, subcontrara propoziției 2, contrara propoziției 3 și supraalterna propoziției 4. 8 puncte 

B. Aplicaţi explicit operaţiile de conversiune şi obversiune, pentru a deriva conversa şi obversa corecte ale fiecăreia dintre propoziţiile 1 şi 3, atât în limbaj formal, cât şi în limbaj natural. 8 puncte 

C. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, conversa obversei subalternei propoziției 3, respectiv, obversa subcontrarei propoziției 4. 6 puncte 

D. Doi elevi, X şi Y, opinează astfel: 

X: Toate ființele posesoare de limbaj articulat sunt ființe raționale deoarece unele ființe raționale sunt posesoare de limbaj articulat. 

Y: Dacă unele institute de cercetare sunt unități arondate universităților, atunci unele unități arondate universităților sunt institute de cercetare.

Pornind de la această situație: 

a. scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi; 4 puncte 

b. precizați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentelor formalizate; 2 puncte 

c. explicați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentului elevului X. 2 puncte

Rezolvare

A.

Contradictoria propoziției 1: SoP – Unele experiențe personale pozitive nu sunt amintiri frumoase.

Subcontrara propoziției 2: SoP – Unele competiții școlare nu sunt concursuri cu grad sporit de dificultate.

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

A. Fie următoarele două moduri silogistice: aee-2, aii-3. 

1. Scrieţi schema de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date şi construiţi, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de inferenţă. 8 puncte 

2. Verificaţi explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date, precizând totodată decizia la care aţi ajuns. 6 puncte 

B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, un silogism valid, prin care să justificaţi propoziţia „Nicio insulă din Pacific nu este necartografiată”. 6 puncte 

C. Fie următorul silogism: 

Niciun act de prietenie nu este acțiune egoistă. Așadar, având în vedere că toate faptele realizate din interes pentru sine sunt acțiuni egoiste, este evident că niciun act de prietenie nu este faptă realizată din interes pentru sine. 

Pornind de la silogismul dat, stabiliţi care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F): 

1. Termenul mediu este distribuit numai în premisa minoră. 

2. Predicatul logic al concluziei este reprezentat de termenul „acțiune egoistă”. 

3. Premisa minoră a silogismului este o propoziție particulară negativă. 

4. Predicatul logic al concluziei este distribuit atât în premisă, cât și în concluzie. 4 puncte 

D. Fie următoarea definiţie: Adolescența este visul etern al iubirii curate. 

1. Menţionaţi o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată. 2 puncte 

2. Precizați o altă regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula identificată la punctul a. şi construiţi o definiţie care să o încalce, având ca definit termenul „adolescența”. 4 puncte

Rezolvare

A.

2. Modul silogistic este valid dacă în urma reprezentării premiselor, regăsim reprezentată pe diagramă și concluzia. Începem prin reprezentarea premisei majore, PaM, prin hașurarea zonei din cercul P care nu se află în intersecție cu M. Zona este vidă deoarece ...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Simulare Bac Logică 2022

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.