Simulare | Bac Logică 2019

Accesează acest eBook care conține rezolvarea Simulării examenului de Bac la Logică care a avut loc în Martie 2019.

Subiectul I

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Una din regulile corectitudinii demonstrației, referitoare la fundamentul demonstrației, este:

a. argumentele demonstrației trebuie să se contrazică reciproc

b. argumentele trebuie să constituie un temei suficient pentru teza de demonstrat

c. pentru a susține teza, nu este necesar ca argumentele demonstrației să fie adevărate

d. demonstrația argumentelor este dependentă de demonstrarea tezei

2. Raționamentul „Niciun leu nu este animal erbivor, deoarece nicio felină nu este animal erbivor, iar leii sunt feline“ este:

a. o obversiune

b. o conversiune simplă

c. o conversiune prin accident

d. un silogism

3. Termenii englez și sportiv se află în raport de:

a. ordonare

b. încrucișare

c. contrarietate

d. contradicție

4. Subiectul logic al propoziției „Unele triunghiuri dreptunghice sunt isoscele“ este:

a. triunghiuri dreptunghice

b. unele

c. unele triunghiuri

d. unele triunghiuri dreptunghice

5. Una din regulile de corectitudine ale operației de clasificare este aceea conform căreia:

a. o clasificare este corectă dacă nu apar toate speciile genului dat

b. o clasificare este corectă dacă pe aceeași treaptă a clasificării se utilizează două criterii

c. o clasificare este corectă dacă pe aceeași treaptă a clasificării se utilizează un singur criteriu

d. o clasificare este corectă dacă apar specii în plus față de speciile genului dat

6. După direcția procesului de inferență între general și particular, inferențele sunt:

a. valide și nevalide

b. imediate și mediate

c. tari și slabe

d. deductive și inductive

7. Inducția incompletă este o argumentare care presupune:

a. o concluzie cu caracter amplificator față de premise

b. examinarea unei clase cu un număr finit de elemente

c. o concluzie cu caracter cert

d. obținerea unei concluzii mai puțin generale decât premisele Ministerul Educaţiei Naționale Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare Probă scrisă la logică, argumentare și comunicare Simulare Pagina 2 din 3

8. Inducția completă este o argumentare care presupune: a. examinarea tuturor elementelor unei clase cu un număr infinit de elemente b. examinarea tuturor elementelor unei clase cu un număr finit de elemente c. o concluzie cu caracter probabil d. o concluzie cu caracter incert

9. Dacă termenului „cerb carpatin“ i se elimină proprietatea „carpatin“, atunci:

a. intensiunea scade, extensiunea scade

b. intensiunea crește, extensiunea scade

c. intensiunea crește, extensiunea crește

d. intensiunea scade, extensiunea crește

10. Propoziția „Unii elevi sunt pasionați de informatică“ este: a. particulară negativă b. universală negativă c. particulară afirmativă d. universală afirmativă 20 de puncte

B. Fie termenii A, B, C şi D, astfel încât termenul B este supraordonat termenului A și este subordonat termenului C. Termenul D se află în raport de opoziţie cu termenul A și este în raport de încrucişare atât cu termenul C, cât şi cu termenul B.

1. Reprezentaţi, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice dintre cei patru termeni.             4 puncte

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F):

a. Niciun A nu este D.

b. Toţi C sunt B.

c. Toţi B sunt D.

d. Unii A nu sunt C.

e. Toţi B sunt C.

f. Niciun D nu este C.

Rezolvare:

A.

1. – B

2. – ...

Subiectul al II-lea

Se dau următoarele propoziţii:

1. Toate teoriile politice sunt modele ideale de analiză.

2. Unele opere ale lui Platon nu sunt traduse în limba română.

3. Nicio trăsătură de caracter nu este ereditară.

4. Unele firme de IT sunt profitabile.

A. Precizaţi formulele logice corespunzătoare propoziţiilor 1 și 2. 2 puncte

B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, subalterna propoziției 1, contradictoria propoziției 2, contrara propoziției 3 și subcontrara propoziției 4. 8 puncte

C. Aplicaţi explicit operaţiile de conversiune şi obversiune, pentru a deriva conversa şi obversa corecte ale fiecăreia dintre propoziţiile 1 şi 3, atât în limbaj formal, cât şi în limbaj natural. 8 puncte

D. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, conversa obversei propoziției 3. 4 puncte E. Doi elevi, X şi Y, opinează astfel: X: Deoarece unele subiecte dificile nu sunt subiecte de admitere, rezultă că unele subiecte de admitere nu sunt subiecte dificile. Y: Unele raționamente imediate sunt raționamente incorecte și, de aceea, unele raționamente incorecte sunt raționamente imediate.

Pornind de la această situație:

a. scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi;     4 puncte

b. precizați corectitudinea/incorectitudinea raționamentelor formalizate;      2 puncte

c. explicați corectitudinea/incorectitudinea raționamentului elevului X.     2 puncte

Rezolvare:

A.

Propoziția 1: Sa...

Subiectul al III-lea

A. Fie următoarele două moduri silogistice: aee-2, aai-4.

1. Scrieţi schema de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date şi construiţi, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de inferenţă.            8 puncte

2. Verificaţi explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date, precizând totodată decizia la care aţi ajuns.     6 puncte

 

B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, un silogism valid, prin care să justificaţi propoziţia “Unele teorii istorice nu sunt corecte”.      6 puncte

C. Fie următorul silogism: Unele raționamente imediate sunt corecte deci unele raționamente deductive nu sunt corecte, pentru că unele raționamente deductive sunt imediate.

Pornind de la silogismul dat, stabiliţi care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F):

1. Termenul mediu este distribuit în ambele premise.

2. Subiectul logic al concluziei este reprezentat de termenul „raționament deductiv”.

3. Concluzia silogismului este o propoziție particulară negativă.

4. Predicatul logic al concluziei este distribuit în premisă, dar este nedistribuit în concluzie. 4 puncte

 

D. Fie următoarea definiţie: Silogismul este un raționament deductiv.

1. Menţionaţi o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată. 2 puncte

2. Precizați o altă regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula identificată la punctul 1. şi construiţi o definiţie care să o încalce, având ca definit termenul „silogism”. 4 puncte

Rezolvare:

A.

1.

Schema de inferență corespunzătoare modului  aee-2 (Camestres): ....

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Simulare | Bac Logică 2019

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.