Simulare Bac Logică 2018

Subiectul I

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Extensiunea este un element din structura unui termen care:

a. reprezintă cuvântul sau grupul de cuvinte prin care se exprimă termenul

b. redă în plan mintal proprietățile obiectelor care aparțin clasei respective de obiecte

c. reprezintă componenta lingvistică a termenului

d. se referă la totalitatea obiectelor care formează clasa respectivă de obiecte

2. Din punct de vedere extensional, termenul mamifer acvatic este:

a. vid, singular, colectiv, precis

b. nevid, general, distributiv, precis

c. nevid, singular, colectiv, vag

d. vid, general, distributiv, vag

3. Termenii „tigru“ şi „leopard“, ca specii ale genului „felină“ se află în raport de:

a. contradicție

b. ordonare

c. contrarietate

d. încrucișare

4. Predicatul logic al propoziției „Toți oamenii inteligenți sunt persoane oneste“ este:

a. persoane oneste

b. sunt

c. sunt persoane

d. sunt persoane oneste

5. Propoziția „Niciun om nu este atotștiutor“ este:

a. particulară negativă

b. universală negativă

c. particulară afirmativă

d. universală afirmativă

6. În funcție de corectitudinea logică, inferențele deductive sunt:

a. tari și slabe

b. imediate și mediate

c. tari și inductive

d. valide și nevalide

7. Una din regulile corectitudinii demonstrației, referitoare la fundamentul demonstrației, este:

a. teza de demonstrat trebuie să fie clar și precis formulată

b. teza de demonstrat este cel puțin o propoziție probabilă

c. premisele demonstrației trebuie să fie toate adevărate

d. teza de demonstrat trebuie să rămână aceeași pe tot parcursul demonstrației

8. Inducția completă este o argumentare care presupune:

a. simpla repetare a unor constatări și absența unui contra-exemplu

b. o concluzie cu caracter cert

c. o clasă cu un număr infinit de obiecte

d. o concluzie cu un grad de probabilitate redus

9. Inducția incompletă este o argumentare care presupune:

a. examinarea fiecărui obiect al unei clase, datorită caracterului ei finit

b. trecerea de la un număr infinit de cazuri la un număr finit de cazuri

c. o clasă cu un număr finit și foarte mic de obiecte

d. caracterul amplificator al concluziei în raport cu premisele din care a fost obținută

10. O operație de clasificare este corectă dacă pe aceeași treaptă a clasificării, între clasele obținute există numai raporturi de:

a. opoziție

b. ordonare

c. încrucișare

d. identitate

B. Fie termenii A, B, C şi D, astfel încât termenii A și B se află în raport de încrucișare și, în același timp, ambii sunt subordonați termenului C; termenul D se află în raport de opoziție atât cu termenul A, cât și cu termenul B, dar este subordonat termenului C.

1. Reprezentaţi, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice dintre cei patru termeni. 4 puncte

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F):

a. Unii A nu sunt B.

b. Niciun B nu este D.

c. Toți C sunt A.

d. Unii C nu sunt B.

e. Niciun A nu este B.

f. Unii D nu sunt C.

Rezolvare:

A.

1 – D

2 – B

3 – C

4 – A

5 – B

6 – D

7 – C

8 – B

9 – D

10 – A

B.

1....

Subiectul II

Se dau următoarele propoziţii:

1. Niciun paralelogram nu este triunghi.

2. Unii vârstnici sunt superstiţioşi.

3. Toate sentimentele sunt trăiri afective.

4. Unele vertebrate nu sunt peşti.

A. Precizaţi formulele logice corespunzătoare propozițiilor 2 și 4. 2 puncte

B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, contrara propoziției 1, subcontrara propoziției 2, subalterna propoziției 3, și supraalterna propoziției 4. 8 puncte

C. Aplicaţi explicit operaţiile de conversiune şi obversiune, pentru a deriva conversa şi obversa corecte ale fiecăreia dintre propoziţiile 1 şi 2, atât în limbaj formal, cât şi în limbaj natural. 8 puncte

D. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural obversa conversei propoziției 3. 4 puncte

E. Doi elevi, X şi Y, opinează astfel:

X: Dacă unele bunuri economice nu sunt mărfuri, atunci unele mărfuri nu sunt bunuri economice.

Y: Dacă nicio vrabie nu este pasăre migratoare, atunci nicio pasăre migratoare nu este vrabie.

Pornind de la această situație:

a. scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi; 4 puncte

b. precizați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentelor formalizate; 2 puncte

c. explicați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentului elevului X. 2 puncte

Rezolvare:

A.

Formulele logice ale celor două propoziții sunt:

propoziția 2 – SiP și propoziția 4 – SoP

B.

Contrara propoziției 1, în limbaj formal: SaP

Contrara propoziției 1, în limbaj natural: Toate paralelogramele sunt

Subiectul III

A. Fie următoarele două moduri silogistice: aaa-2, aee-4.

1. Scrieţi schema de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date şi construiţi, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de inferenţă. 8 puncte

2. Verificaţi explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date, precizând totodată decizia la care aţi ajuns. 6 puncte

B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, un silogism valid, prin care să justificaţi propoziţia “ Unele inferenţe nu sunt raţionamente imediate”. 6 puncte

C. Fie următorul silogism:

Dacă unii elevi sunt nerăbdători să ajungă studenți, atunci unii liceeni sunt nerăbdători să ajungă studenți, având în vedere că toți liceenii sunt elevi.

a. Precizați termenul major al silogismului dat. 2 puncte

b. Menționați, în limbaj natural, premisa minoră a silogismului dat. 2 puncte

D. Fie următoarea definiţie: Celulele sunt neistovitele uzine ale ţesutului viu.

a. Menţionaţi o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată. 2 puncte

b. Precizați o altă regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula identificată la punctul a. şi construiţi o definiţie care să o încalce, având ca definit termenul „celulă”. 4 puncte

Rezolvare:

A.

Modul silogistic ....

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Simulare Bac Logică 2018

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.