Simulare Bac | Chimie Organică 2021

Aici poți găsire rezolvarea subiectelor de la simularea bacalaureatului la chimie organică din 2021.

Subiectul I

40 de puncte

Subiectul A

Itemii de la 1 la 10 se referă la formulele de structură ale unor compuși organici, notate cu litere de la (A) la (F), prezentate mai jos:

Pentru fiecare item, notaţi pe foaia de examen numărul de ordine al itemului însoţit de litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect. 

1. Are trei grupe funcționale în moleculă: 

a. (A); 

b. (B);

c. (D);  

d. (F). 

2. Hidrocarburile care fac parte din aceeași serie omoloagă: 

a. au formula generală CnH2n-2; 

b. nu conțin atomi de carbon secundar; 

c. sunt (A) și (E); 

d. sunt (C) și (E). 

3. Hidrocarbura (C) poate fi obținută din hidrocarbura (A) și propenă, în prezența: 

a. clorurii de aluminiu umede; 

b. nichelului; 

c. platinei; 

d. tetraclorurii de carbon. 

4. Prezintă în moleculă un atom de carbon asimetric: 

a. (B) și (C); 

b. (B) și (D);

c. (C) și (D);  

d. (C) și (F). 

5. În condiții standard, substanțele: 

a. (A) și (E) sunt solide; 

b. (B) și (E) sunt gazoase; 

c. (B) și (D) sunt solide; 

d. (D) și (E) sunt lichide. 

6. Compusul organic rezultat în reacția compusului (F) cu etanolul, în mediu acid, conține în moleculă: 

a. 4 legături σ(C-C); 

b. 4 electroni implicați în legături π; 

c. 4 electroni neparticipanți la legături chimice; 

d. 4 atomi de carbon primar. 

7. Compusul cu formula brută CH2O, nu reacționează cu: 

a. Ag; 

b. K; 

c. Mg; 

d. Na. 

8. Hidrocarbura (E) participă la reacțiile din schema de transformări:

Este adevărat că: 

a. hidrocarbura p are 8 atomi în moleculă; 

b. în transformarea (1), raportul molar (E) : H2 este 1 : 2; 

c. substanța m este un compus cu catenă nesaturată; 

d. substanța m este un polimer vinilic. 

9. Se poate obține o dipeptidă în reacția dintre: 

a. (A) și (B); 

b. (A) și (C); 

c. (B) și (C); 

d. (B) și (D). 

10. În 5 mol de compus (D), există: 

a. 15 g de carbon; 

b. 35 g de hidrogen; 

c. 48 g de oxigen; 

d. 14 g de azot. 

                                                                                                        30 de puncte

Rezolvare Subiectul A

1. c; 

2. b; 

...

Subiectul B 

Citiţi următoarele enunţuri. Dacă apreciaţi că enunţul este adevărat scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al enunţului şi litera A. Dacă apreciaţi că enunţul este fals scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al enunţului şi litera F. 

1. Legătura covalentă triplă dintre doi atomi de carbon este formată dintr-o legătură π și două legături σ. 

2. Prin adiția apei la propenă se obține un compus cu atom de carbon asimetric. 

3. Punctul de fierbere al n-pentanului este mai mic decât al n-butanului. 

4. Poliacetatul de vinil se utilizează la obținerea fibrelor sintetice de tip PNA. 

5. Amidonul este o polizaharidă de origine vegetală cu rol de rezervă. 

                                                                                                          10 de puncte

Rezolvare Subiectul B

1. F; (Explicație suplimentară: Legătura covalentă triplă dintre doi atomi de carbon este formată dintr-o legătură σ și două legături π.)

...

Subiectul al II-lea

25 de puncte

Subiectul C

1. Raportul dintre masa molară a unei alchine (A) şi masa molară a unei alchene (B) este 4 : 7, iar raportul dintre numărul atomilor dintr-o moleculă de alchină (A) și numărul atomilor dintr-o moleculă de alchenă (B) este 7 : 15. Determinați formulele moleculare ale celor două hidrocarburi. 5 puncte 

2. Scrieți ecuația reacției care are loc la utilizarea metanului drept combustibil casnic. 2 puncte 

3. Calculaţi căldura rezultată la arderea a 12 mol de metan, exprimată în kilojouli, dacă la arderea unui volum de 448 L de metan, măsurați în condiții normale de temperatură și de presiune, se obține o căldură de 17800 kJ. 2 puncte 

4. Notați o proprietate fizică a etenei, în condiții standard. 1 punct 

5. a. Un amestec de etan, etenă şi hidrogen în raport molar 2 : 2 : 3 se trece peste un catalizator de nichel, sub presiune şi la temperatură ridicată. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc. 

b. Calculaţi raportul dintre cantitatea de substanțe din amestecul iniţial (n1) şi cantitatea de substanțe din amestecul final de reacţie (n2). 5 puncte

Rezolvare Subiectul C

1. 

Formulă moleculară alchină: CaH2a-2, deci vom avea a+2a-2= 3a-2 atomi și 12*a+2a-2= 14a-2 

Formulă moleculară alchenă: ...

...

Subiectul D

1. a. Scrieți ecuația reacției de nitrare a naftalinei, cu obținerea mononitroderivatului, notând condițiile de reacție. Utilizați formule de structură pentru compușii organici. 

b. Notați denumirea științifică (I.U.P.A.C.) a compusului organic obținut. 4 puncte 

2. Notați o utilizare a naftalinei. 1 punct 

3. a. La tratarea fenolului cu soluție concentrată de acid azotic se obține și 2,4,6-trinitrofenolul. Scrieți ecuația reacției de nitrare a fenolului pentru obținerea 2,4,6-trinitrofenolului. Utilizați formule de structură pentru compușii organici. 

b. Într-un proces de nitrare a unei probe de fenol, cu masa 188 g, s-au obținut 412,2 g de 2,4,6-trinitrofenol. Determinați randamentul reacției. 5 puncte

Rezolvare Subiectul D

...

2. 

Naftalina poate fi utilizată în sinteza maselor plastice.

...

Subiectul al III-lea

25 de puncte

Subiectul E

1. Un detergent are formula de structură: 

C6H5-COO-(CH2-CH2-O)n-CH2-CH2-OH 

Calculaţi numărul atomilor de carbon din molecula detergentului, ștind că într-un mol de detergent sunt 54 g de hidrogen. 3 puncte 

2. a. Scrieți ecuațiile reacțiilor chimice din schema de transformări:

b. Precizați efectul vizibil ce însoţeşte reacția (2) de la subpunctul a. 5 puncte 

3. Scrieți ecuația reacției dintre acidul etanoic și oxidul de magneziu. 2 puncte 

4. Se tratează 0,4 g de oxid de magneziu cu 200 mL de soluție de acid etanoic. Știind că reactanții se consumă integral, calculați concentrația molară a soluției de acid etanoic. Utilizați ecuația reacției de la punctul 3. 3 puncte 

5. Notați două proprietăți fizice ale glicerinei, în condiții standard. 2 puncte

Rezolvare Subiectul E

1. 

C6H5-COO-(CH2-CH2-O)n-CH2-CH2-OH

54g de H, masa H=1, deci 54 atomi de H, 5+4n+5= ...

...

Subiectul F

1. O tripeptidă (T) formează prin hidroliză enzimatică totală glicină, serină şi valină. 

a. Precizaţi denumirea științifică (I.U.P.A.C.) a aminoacidului rezultat la hidroliza totală a tripeptidei (T), care are trei grupe funcţionale în moleculă. 

b. Scrieţi ecuația unei reacții de condensare a glicinei cu valina pentru obținerea unei dipeptide mixte. 3 puncte 

2. Scrieți formula de structură a amfionului valinei. 1 punct 

3. Un amestec de glucoză și fructoză, cu masa 9 g, se dizolvă în apă. Prin tratarea soluției obținute cu reactiv Tollens, în exces, se formează 4,32 g de argint. 

a. Scrieți ecuația reacției care are loc. Utilizați formule de structură pentru compușii organici. 

b. Determinați raportul molar glucoză : fructoză din amestecul inițial. 6 puncte

Mase atomice: H- 1; C- 12; N- 14; O- 16; Mg- 24; Ag- 108. Volumul molar (condiții normale): V = 22,4 L‧mol-1.

Rezolvare Subiectul F

...

3.

a. 

Doar glucoza reacționează cu reactivul Tollens.

C6H1206 + 2[Ag(NH3)2]OH → C6H12O7 + ...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Simulare Bac | Chimie Organică 2021

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.