Simulare Bac | Chimie Anorganică 2021

Citește aici rezolvările la simularea din 2021 a bacului la Chimie Anorganică.

Subiectul I

40 de puncte

Subiectul A 

Itemii de la 1 la 10 se referă la substanțe anorganice, ale cărorformule chimice notate cu litere de la (A) la (F), sunt prezentate mai jos: 

(A) H2O             (B) ZnSO4          (C) NaCl 

(D) Al2O3          (E) HCN              (F) NaOH

Pentru fiecare item, notaţi pe foaia de examen numărul de ordine al itemului însoţit de litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect. 

1. Atomul elementului chimic, cu caracter electronegativ, din compoziția substanței (D), are: 

a. 3 electroni în stratul de valență;

b. 3 electroni în orbitali s; 

c. 3 orbitali complet ocupați;  

d. 3 straturi electronice complet ocupate. 

2. Nemetalul din compoziția substanței (C), face parte din blocul elementelor: 

a. d; 

b. f;

c. p;  

d. s. 

3. Din cauza asocierii moleculelor prin legături de hidrogen, are temperatura de fierbere ridicată, substanța: 

a. (A); 

b. (C); 

c. (E); 

d. (F). 

4. În compusul (C), raportul numerelor de coordinare Na+ : Cl- este: 

a. 6 : 1; 

b. 1 : 6; 

c. 1 : 2; 

d. 1 : 1. 

5. Are în moleculă un număr de electroni egal cu numărul atomic al neonului, substanța: 

a. (A); 

b. (C); 

c. (E); 

d. (F). 

6. Substanța care se obține în reacția unui metal cu apa, în condiții standard, este: 

a. (C); 

b. (D);

c. (E);  

d. (F). 

7. Substanța (E): 

a. are caracter slab bazic; 

b. are caracter puternic acid; 

c. ionizează total în soluție apoasă; 

d. poate fi neutralizată cu substanța (F). 

8. Despre substanța (B) este adevărat că: 

a. se consumă în timpul funcționării acumulatorului cu plumb; 

b. se formează în timpul funcționării acumulatorului cu plumb; 

c. se consumă în timpul funcționării pilei Daniell; 

d. se formează în timpul funcționării pilei Daniell. 

9. O soluție apoasă a compusului (F), care are concentrația molară a ionilor hidroxid 10-1 mol·L-1 , are: 

a. pH = 1; 

b. pH = 13; 

c. [H3O+ ] = 1 mol·L-1 ; 

d. [H3O+ ] = 13 mol·L-1 . 

10. În 2 mol de compus (B), sunt: 

a. 8 g de oxigen; 

b. 8 g de sulf;

c. 64 g de oxigen;  

d. 64 g de sulf. 

                                                                                                          30 de puncte

Rezolvare Subiectul A:

1. c; 

2. c; 

...

Subiectul B

Citiţi următoarele enunţuri. Dacă apreciaţi că enunţul este adevărat scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al enunţului şi litera A. Dacă apreciaţi că enunţul este fals scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al enunţului şi litera F. 

1. La formarea legăturilor chimice atomii participă cu electronii de pe ultimul strat. 

2. Mișcarea de spin este mișcarea electronilor în jurul nucleului. 

3. Cristalele de clorură de sodiu se sparg la lovire. 

4. Acidul clorhidric ionizează total în soluție apoasă. 

5. Un element galvanic transformă energia electrică în energie chimică. 

                                                                                                                10 puncte

Rezolvare Subiectul B:

1. A; 

2. F (Explicație suplimentară: Mișcarea de spin este mișcarea electronilor în jurul propriei axe.)

...

Subiectul al II-lea

25 de puncte

Subiectul C

1. Atomul unui element chimic are sarcina nucleară + 14 și numărul neutronilor egal cu numărul electronilor. Determinați numărul de masă al acestui atom. 3 puncte 

2. a. Scrieţi configuraţia electronică a atomului elementului (E), care are 11 electroni în orbitali p. 

b. Notaţi poziţia în Tabelul periodic (grupa, perioada) a elementului (E). 4 puncte 

3. a. Modelați procesul de ionizare a atomului de magneziu, utilizând simbolul elementului chimic și puncte pentru reprezentarea electronilor. 

b. Notați caracterul electrochimic al magneziului. 3 puncte 

4. Modelaţi formarea legăturii chimice în molecula de hidrogen, utilizând simbolul elementului chimic și puncte pentru reprezentarea electronilor. 2 puncte 

5. Calculați concentrația procentuală masică a soluției obținute prin dizolvarea a 0,5 mol de hidroxid de sodiu în 300 g de apă. 3 puncte 

Rezolvare Subiectul C:

1. 

Sarcina nucleară reprezintă numărul protonilor dintr-un atom.

A= numărul de masa   Z= număr de protoni= număr de electroni=14   N=număr de neutroni=14 

A= Z+N=14+14=28

...

Subiectul D

1. Clorul poate fi obținut în laborator din clorura de sodiu. Ecuația reacției care are loc este: 

...MnO2 + ...H2SO4 + ...NaCl → ...MnSO4 + ...Cl2 + ...Na2SO4 + ...H2O. 

a. Scrieţi ecuaţiile proceselor de oxidare, respectiv de reducere, care au loc în această reacţie. 

b. Notaţi rolul clorurii de sodiu (agent oxidant/ agent reducător). 3 puncte 

2. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei de la punctul 1. 1 punct 

3. a. Scrieţi ecuaţia reacţiei dintre sodiu și apă. 

b. Un eșantion de sodiu s-a introdus într-un cristalizor cu apă. Știind că la colectare s-a pierdut 10% din volumul de gaz format în reacție și că s-au colectat 4,032 L de gaz, măsurați în condiții normale de temperatură și de presiune, calculați masa de sodiu introdusă în cristalizor, exprimată în grame. 6 puncte

Rezolvare Subiectul D:

1.

a. Mn +4  + 10 e- →  Mn -6  REDUCERE

    Cl-1  -1 e- → Cl20    OXIDARE

b. Agent oxidant.

...

Subiectul al III-lea

25 de puncte

Subiectul E

1. a. Determinaţi entalpia molară de formare standard a azotatului de magneziu, având în vedere ecuația termochimică a reacţiei: 

2Mg(NO3)2(s) → 2MgO(s) +4NO2(g) + O2(g), ∆rH0 = + 511 kJ. 

Utilizați entalpiile molare de formare standard: ∆fH0 NO2(g) = 33,2 kJ/mol, ∆fH0 MgO(s) = - 601,6 kJ/mol. 

b. Notați tipul reacției, având în vedere valoarea entalpiei de reacție, ∆rH0. 3 puncte 

2. Calculaţi căldura implicată în procesul de formare a 0,2 mol de oxid de magneziu, exprimată în kilojouli. Utilizați informații de la punctul 1.a. 2 puncte 

3. Determinați căldura necesară încălzirii a 25 kg apă, de la 15 0C la 19 0C, exprimată în kilojouli. Se consideră că nu au loc pierderi de căldură. 3 puncte 

4. Aplicați legea lui Hess pentru a determina variația de entalpie a reacției:

2B(s) + 3H2(g) → B2H6(g), ∆rH0 

în funcție de variațiile de entalpie ale reacțiilor descrise de următoarele ecuaţii termochimice: 

(1) B2H6(g) + 3O2(g) → B2O3(s) + 3H2O(g) ∆rH1 0 

(2) 2B(s) + 3/2O2(g) → B2O3(s) ∆rH2 0 

(3) H2(g) + 1/2O2(g) → H2O(g) ∆rH3 0 . 4 puncte 

5. a. Utilizați ecuația termochimică a reacției de hidrogenare a etinei pentru obținerea etanului: 

C2H2(g) + 2H2(g) → C2H6(g), ∆rH < 0 

pentru a scrie relația matematică dintre entalpiile molare de formare standard ale celor două hidrocarburi. 

b. Precizați care dintre hidrocarburi este mai stabilă. 3 puncte

Rezolvare Subiectul E:

1.

a. Adunăm căldurile de formare ale produșilor de reacție și le scădem pe cele ale reactanților.

2*(-601,6) + 4*33,2 - 2*∆fH0Mg(NO2)3(g)= 511

-1203,2 + 132,8 - 2*∆fH0Mg(NO2)3(g) = 511

...

Subiectul F

1. Ecuația reacției care are loc la identificarea anionului clorură dintr-o soluție, cu azotat de argint, este: 

Cl- (aq) + AgNO3 (aq) → AgCl (s) + NO-3 (aq). 

Precizați dacă reacția este lentă sau rapidă. 1 punct 

2. Pentru reacţia A → Produşi, se constată că viteza reacţiei creşte de patru ori, dacă se dublează concentraţia reactantului (A). Determinaţi ordinul de reacție. 3 puncte 

3. a. Determinați volumul ocupat de 3,2 g de oxigen, la 127°C și 4 atm, exprimat în litri. 

b. Calculați masa de apă, exprimată în grame, care conține 9,033·1023 molecule. 6 puncte 

  • Numere atomice: H- 1; C- 6; N- 7; O- 8; Ne- 10; Na- 11; Mg- 12; Al- 13; Cl- 17.
  • Mase atomice: H- 1; O- 16; Na-23; S- 32. V
  • olumul molar (condiții normale): V = 22,4 L∙ mol-1.
  • Numărul lui Avogadro: N = 6,022‧1023 mol-1.
  • Constanta molară a gazelor: R = 0,082 L∙ atm ∙ mol-1 ∙ K -1 .
  • cH2O = 4,18 kJ·kg-1 ·K-1 .

Rezolvare Subiectul F:

...

3.

a. PV= nr. de moli*R*T → V= 0,1*0,082*400/4= 0,82 L

Nr de moli O2=3,2/32= 0,1

T= 127+...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Simulare Bac | Chimie Anorganică 2021

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.