Sesiunea specială | Bacalaureat Logică 2019

Citește aici rezolvarea sesiunii speciale a Bacalaureatului la disciplina Logică care a avut loc în 29 Mai 2019.

Subiectul I

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 
 
1.  Într-o demonstrație logic corectă, teza de demonstrat trebuie: a. să conțină termeni cu semnificație multiplă b. să fie cel puțin o propoziție probabilă c. să fie o propoziție infirmată anterior d. să fie înlocuită pe parcursul demonstrației cu altă teză 
 
2.  Raționamentul „Dacă felinele sunt mamifere, atunci unele mamifere sunt feline“, este: a. o inducție completă b. o obversiune c. o conversiune simplă d. o conversiune prin accident 
 
3.  Între termenii „leu“ și „leopard“, ca specii ale genului „felină“, există un raport logic de: a. ordonare b. contradicție c. contrarietate d. încrucișare 
 
4.  Predicatul logic al propoziției „Patrulaterele sunt figuri geometrice plane cu patru laturi“, este: a. sunt figuri geometrice b. sunt figuri geometrice plane  c. sunt figuri geometrice plane cu patru laturi d. figuri geometrice plane cu patru laturi 
 
5.  Între clasele care rezultă pe aceeași treaptă a unei clasificări, trebuie să existe numai raporturi logice de: a. concordanță b. opoziție c. identitate d. încrucișare 
 
6.  Termenul „atom de hidrogen“ este, din punct de vedere extensional: a. nevid, general, distributiv, precis  b. nevid, singular, colectiv, precis c. absolut, abstract, pozitiv, simplu  d. absolut, concret, pozitiv, compus 
 
7.  Inducția incompletă presupune: a. un salt de la general la particular b. o concluzie cu un caracter cert c. verificarea tuturor cazurilor implicate d. o generalizare în cadrul unei clase cu un număr infinit de elemente 

8.  În cazul inducției complete: a. este examinat fiecare obiect al unei clase de obiecte b. este examinat doar un obiect al unei clase de obiecte c. este examinată doar o parte a unei clase de obiecte d. este examinată o clasă infinită de obiecte 
 
9.  Extensiunea unui termen este reprezentată de: a. proprietățile obiectelor care formează o clasă de obiecte b. totalitatea obiectelor care formează o clasă de obiecte c. cuvântul sau grupul de cuvinte prin care se exprimă un termen d. înțelesul termenului care constituie conținutul termenului 
 
10.  Propoziția „Toate axiomele sunt adevăruri nedemonstrabile“, este o propoziție categorică: a. particulară negativă b. particulară afirmativă c. universală afirmativă d. universală negativă 
 
20 de puncte 
 
B. Fie termenii A, B, C şi D, astfel încât termenii B și C se află în raport de încrucișare și ambii sunt subordonați termenului A; termenul D se află în raport de opoziție cu termenul B, dar în raport de încrucişare cu termenii A și C.

1. Reprezentaţi, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice dintre cei patru termeni.            4 puncte

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F):

a. Niciun A nu este D.

b. Unii C sunt B.

c. Toți B sunt A.

d. Unii D sunt B.

e. Unii B nu sunt D.

f. Toți C sunt D. 

 

Rezolvare

A.

...

 

Subiectul al II-lea

Se dau următoarele propoziţii:

1. Toate excursiile de studiu sunt activități benefice pentru elevi.

2. Unele figuri geometrice plane nu sunt patrulatere.

3. Niciun animal terestru nu este pește.  

4. Unii elevi sunt talentați la pictură. 
 
A. Precizaţi formulele logice corespunzătoare propoziţiilor 1 și 2.       2 puncte

B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, contrara propoziției 1, subcontrara propoziției 2, subalterna propoziției 3 și contradictoria propoziției 4.      8 puncte

C. Aplicaţi explicit operaţiile de conversiune şi obversiune, pentru a deriva conversa şi obversa corecte ale fiecăreia dintre propoziţiile 1 şi 3, atât în limbaj formal, cât şi în limbaj natural.                8 puncte

D. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, obversa conversei propoziției 1.                4 puncte

E. Doi elevi, X şi Y, opinează astfel:  

    X: Dacă unele raționamente deductive nu sunt conversiuni, atunci unele conversiuni nu sunt      raționamente deductive.  

    Y: Dacă unele compromisuri sunt atitudini admisibile, atunci unele atitudini admisibile sunt      compromisuri. 

Pornind de la această situație:

a. scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi;         4 puncte

b. precizați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentelor formalizate;    2 puncte

c. explicați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentului elevului X.     2 puncte 

 

Rezolvare

...

 

Subiectul al III-lea

A. Fie următoarele două moduri silogistice: eae-2, aii-3.

1. Scrieţi schema de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date şi construiţi, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de inferenţă.      8 puncte

2.  Verificaţi explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date, precizând totodată decizia la care aţi ajuns.     6 puncte

B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, un silogism valid, prin care să justificaţi propoziţia “Unele acţiuni umane nu sunt acceptabile”.       6 puncte

C. Fie următorul silogism: Niciun raţionament incorect nu este valid, aşadar unele silogisme nu sunt valide, deoarece unele silogisme sunt raţionamente incorecte.

Pornind de la silogismul dat, stabiliţi care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F):

1. Termenul mediu este distribuit într-o singură premisă.

2. Predicatul logic al concluziei este reprezentat de termenul „raţionament incorect”.

3. Concluzia silogismului este o propoziție particulară afirmativă.

4. Subiectul logic al concluziei  este nedistribuit atât în premisă, cât şi în concluzie.                    4 puncte

D. Fie următoarea definiţie:  Muntele este o formă de relief muntoasă.

a. Menţionaţi o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată.        2 puncte

b. Precizați o altă regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula identificată la punctul a. şi construiţi o definiţie care să o încalce, având ca definit termenul „munte”.           4 puncte 

Rezolvare

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Sesiunea specială | Bacalaureat Logică 2019

[1]
Review-urile utilizatorilor
  • 24.06.2019
    Scris de Elev in clasa a 10-a
    Rezolvarea la subiectul II E nu este ...