Modele de subiecte | Bac Logică 2021

Echipa Liceunet îți pune la dispoziție rezolvările privind modelele de subiecte pentru bacul la Logică, argumentare și comunicare din 2021. Aici poți găsi răspunsurile corecte pentru Subiectul I, Subiectul al II-lea și Subiectul al III-lea.

Subiectul I

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Procesul de demonstrare este: 

a. o propoziție concretă pe care urmează să o argumentăm 

b. raționamentul sau ansamblul de raționamente prin care derivăm teza din premise 

c. ansamblul de premise din care urmează să deducem teza 

d.un ansamblu de propoziții adevărate 

2. Raționamentul „Nicio inferență nevalidă nu este corectă, deci toate inferențele nevalide sunt incorecte“ este: 

a. o obversiune 

b. o conversiune simplă 

c. o conversiune prin accident 

d. un raționament deductiv mediat 

3. Raportul de ordonare se stabilește între termenii: 

a. soldat – ostaș 

b. lalea – narcisă 

c. inginer – român 

d. felină – pisică 

4. Predicatul logic al propoziției „Toate problemele de logică sunt provocări interesante“ este: 

a. sunt 

b. sunt provocări 

c. provocări interesante 

d. sunt provocări interesante 

5. Este o regulă de corectitudine a operației de clasificare: 

a. regula consistenței 

b. regula omogenității 

c. regula prevenirii erorii circularității 

d. regula clarității și preciziei 

6. Termenul „echipă de baschet“ este din punct de vedere extensional: 

a. vid, singular, colectiv, precis 

b. nevid, general, distributiv, imprecis 

c. vid, singular, distributiv, imprecis 

d. nevid, general, colectiv, precis 

7. Inducţia completă: 

a. permite examinarea fiecărui element al unei clase 

b. are o concluzie probabilă, dacă premisele sunt adevărate 

c. se mai numeşte şi inducţie amplificatoare 

d. are o concluzie cu un grad redus de generalitate în raport cu premisele

8. Inducţia incompletă se caracterizează prin: 

a. valoare de cunoaştere redusă 

b. concluzie probabilă 

c. concluzie certă 

d. aplicarea asupra unei clase cu un număr mic de elemente 

9. Intensiunea termenului „dreptunghi“ este formată din totalitatea: 

a. poligoanelor neregulate 

b. paralelogramelor cu toate unghiurile drepte 

c. proprietăților care definesc dreptunghiul 

d. poligoanelor regulate 

10. Propoziția „Unele exerciții de logică sunt ușor de rezolvat“ este: 

a. particulară negativă 

b. particulară afirmativă 

c. universală negativă 

d. universală afirmativă                                                            20 de puncte 

B. Fie termenii A, B, C, D și E, astfel încât termenul A se află în raport de încrucișare cu termenul B și în opoziție cu termenul D. Termenul B este supraordonat termenului D. Termenul C este specie atât pentru A cât și pentru B, iar termenul E se află în raport de opoziție cu termenii C și D, dar în raport de încrucișare cu termenii A și B. 

1. Reprezentați, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice dintre cei cinci termeni.                    2 puncte 

2. Stabiliți, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E, care dintre următoarele propoziții sunt adevărate și care sunt false (notați propozițiile adevărate cu litera A, iar propozițiile false cu litera F):

a. Toți C sunt A. 
b. Unii A nu sunt B.
c. Niciun D nu este B. 
d. Toți C sunt B. 
e. Toți A sunt D. 
f. Toți D sunt B. 
g. Niciun B nu este E. 
h. Toți D sunt E.                                                                   8 puncte

Rezolvare:

A.

1 – b

2 – a

3 – d

4 – c

5 – b

6 – d

7 – a

8 – b

9 – c

10 – b

B.

1.

...

Subiectul al II-lea

Se dau următoarele propoziții: 

1. Unii arbori sunt conifere. 

2. Nicio axiomă nu este adevăr demonstrabil. 

3. Unii șerpi nu sunt veninoși. 

4. Toate meduzele sunt animale nevertebrate. 

A. Construiți, atât în limbaj formal cât și în limbaj natural, subcontrara propoziției 1, contrara propoziției 2, supraalterna propoziției 3, și subalterna propoziției 4.      8 puncte 

B. Aplicați explicit operațiile de conversiune şi obversiune, pentru a deriva conversa și obversa corecte ale fiecăreia dintre propozițiile 2 și 4, atât în limbaj formal, cât și în limbaj natural.           8 puncte 

C. Construiți, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural conversa obversei contradictoriei propoziției 1, respectiv, conversa subcontrarei propoziției 3.    6 puncte

D. Doi elevi, X şi Y, opinează astfel: 

X: Dacă unele mamifere sunt animale acvatice, atunci unele animale acvatice sunt mamifere. 

Y: Dacă unele acțiuni planificate nu sunt eficiente, atunci unele acțiuni eficiente nu sunt planificate.

Pornind de la această situație: 

a. scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi;    4 puncte 

b. precizați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentelor formalizate;   2 puncte 

c. explicați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentului elevului Y. 2 puncte

Rezolvare:

...

Subiectul al III-lea

A. Fie următoarele două moduri silogistice: eio-2, aee-4

1. Scrieţi schema de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date şi construiţi, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de inferenţă.  8 puncte 

2. Verificaţi explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date, precizând totodată decizia la care aţi ajuns.  6 puncte 

B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, un silogism valid, prin care să justificați propoziția „Unele mamifere sunt carnivore“. 6 puncte 

C. Fie următorul silogism: „Dacă unele compromisuri sunt fapte inadmisibile, atunci unele compromisuri nu sunt acceptate, având în vedere că niciun fapt inadmisibil nu este acceptat“

Pornind de la silogismul dat, stabiliţi care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F): 

1. Termenul major este distribuit atât în premisă, cât și în concluzie. 

2. Concluzia silogismului este o propoziție universală negativă. 

3. Predicatul logic al concluziei este reprezentat de termenul „compromisuri“. 

4. Subiectul logic al concluziei este nedistribuit atât în premisă, cât și în concluzie.                                               4 puncte 

D. Fie următoarea definiţie: „Inducția incompletă este un raționament inductiv“

a. Menţionaţi o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată. 2 puncte

b. Precizați o altă regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula identificată la punctul a. şi construiţi o definiţie care să o încalce, având ca definit termenul „inducție incompletă“.    4 puncte

Rezolvare:

A.

1.

Schema de inferență corespunzătoare modului eio-2 (Festino):

(+) PeM (+)

(-) SiM (-)

(-) SoP (+)

Schema de inferență corespunzătoare modului

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Modele de subiecte | Bac Logică 2021

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.