Modele de subiecte | Bac Logică 2020

Aici găsești rezolvarea celor 3 subiecte din cadrul probei la Logică, argumentare și comunicare. Citește cu încredere rezolvarea modelelor de subiecte pentru 2020.

Subiectul I

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 
 

1.  Într-o demonstrație logic corectă, teza de demonstrat trebuie:

a. să fie cel puțin o propoziție probabilă

b. să conțină termeni cu semnificație multiplă

c. să fie o propoziție infirmată anterior

d. să fie înlocuită pe parcursul demonstrației cu altă teză 
 
2.  Raționamentul Dacă unele produse de uz casnic sunt poluante, atunci unele produse poluante sunt de uz casnic este un exemplu de argument:

a. inductiv complet

b. silogistic

c. deductiv imediat

d. deductiv mediat 
 
3.  Termenii suliță și sabie, ca specii ale termenului armă, se află în raport de:

a. identitate

b. contrarietate

c. ordonare

d. contradicție 
 
4.  Subiectul logic al propoziției Unele strategii de rezolvare a problemelor sunt procedee euristice este:

a. unele strategii

b. strategii de rezolvare

c. rezolvare a problemelor

d. strategii de rezolvare a problemelor 
 
5.  Una din regulile de corectitudine ale operației de clasificare este aceea conform căreia, pe aceeași treaptă a clasificării, între clasele obținute trebuie să existe numai raporturi logice de:

a. identitate

b. opoziție

c. ordonare

d. încrucișare 
 
6.  Din punct de vedere intensional, termenul sportiv de performanță, este un termen:

a. precis

b. simplu

c. concret

d. abstract 
 
7.  Un raționament inductiv incomplet nu se caracterizează prin:

a. caracterul amplificator al concluziei

b. concluzie probabilă

c. concluzie certă

d. concluzie mai generală decât premisele 

 

8.  Un raționament inductiv complet presupune:  

a. obținerea unei concluzii cu un caracter probabil

b. o clasă cu un număr infinit de elemente

c. o generalizare în cadrul unei clase cu un număr finit de elemente

d. o particularizare 
 
9.  Dacă termenului familie tradițională i se elimină proprietatea tradițională atunci:

a. extensiunea scade, iar intensiunea crește

b. intensiunea nu se modifică

c. extensiunea rămâne constantă

d. extensiunea crește, iar intensiunea scade 
 
10.  Propoziția Toate firmele de exercițiu sunt ateliere de gândire creativă este: a. universală afirmativă

b. universală negativă

c. particulară afirmativă

d. particulară negativă 
20 de puncte 

 
B. Fie termenii A, B, C, D, şi E astfel încât termenul A se află în raport de încrucișare cu termenul B, termenul C se află în raport de opoziție cu termenul B și în raport de încrucișare cu termenul A, iar termenul D este subordonat termenului C, fiind totodată și specie a termenului A. Termenul E este specie a termenului B și se află în raport de încrucișare cu termenul A.  

1. Reprezentaţi, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice dintre cei cinci termeni.            2 puncte

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F):

a. Unii C nu sunt A.

b. Toţi B sunt D.

c. Nici un C nu este D.

d. Unii A sunt B.

e. Toți D sunt A.

f. Unii A sunt C.

g. Niciun E nu este A.

h. Toți B sunt E.                            8 puncte 

Rezolvare

A. 

1 - a

2 - c

3 - b

4 - d

5 - b

6 - c

7 - c

8 - c

9 - d

10 - a

B. 

1. ...

Subiectul al II-lea

Se dau următoarele propoziţii:  

1. Toate realizările umane sunt acțiuni bazate pe eforturi consecvente.

2. Unele indicatoare rutiere sunt importante în timpul traficului nocturn.

3. Nicio idee radicală nu este acceptată în absența argumentelor.

4. Unele articole vestimentare nu sunt comode. 

A. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, subalterna propoziției 1, contradictoria propoziției 2, contrara propoziției 3 și subcontrara propoziției 4.                             8 puncte

B. Aplicaţi explicit operaţiile de conversiune şi obversiune, pentru a deriva conversa şi obversa corecte ale fiecăreia dintre propoziţiile 1 şi 3, atât în limbaj formal, cât şi în limbaj natural.                8 puncte

C. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, conversa obversei supraalternei propoziției 4, respectiv, conversa subalternei propoziției 1.       6 puncte

D. Doi elevi, X şi Y, opinează astfel:  

X: Dacă toate persoanele oneste sunt respectate în societate, atunci toate persoanele respectate în societate sunt oneste.  

Y: Dacă unii tineri sunt responsabili, atunci unii tineri nu sunt iresponsabili.

Pornind de la această situație:

a. scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi;           4 puncte

b. precizați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentelor formalizate;                                                        2 puncte

c. explicați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentului elevului X.    2 puncte 


Rezolvare

A.

Subalterna propoziției 1: SiP – Unele realizări umane sunt acțiuni bazate pe eforturi consecvente.

Contradictoria propoziției 2: SeP – Niciun indicator rutier nu este important în timpul traficului nocturn.

Contrara propoziției 3: ...

Subiectul al III-lea

A. Fie următoarele două moduri silogistice: aii-1, aai-4.

1. Scrieţi schema de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date şi construiţi, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de inferenţă. 8 puncte

2.  Verificaţi explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date, precizând totodată decizia la care aţi ajuns. 6 puncte

B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, un silogism valid prin care să justificați propoziţia “Unele dezbateri pe teme sociale nu sunt generatoare de conflict”.                        6 puncte

C. Fie următorul silogism: Dacă unele evenimente sportive sunt partide de șah, rezultă că unele partide de șah sunt urmărite cu interes, deoarece toate evenimentele sportive sunt urmărite cu interes. Pornind de la silogismul dat, stabiliţi care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F):

1. Termenul mediu este nedistribuit în ambele premise.

2. Subiectul logic al concluziei este reprezentat de termenul „partide de șah”.

3. Concluzia silogismului este o propoziție particulară afirmativă.

4. Predicatul logic al concluziei este distribuit în premisă, dar este nedistribuit în concluzie.                4 puncte

D. Fie următoarea definiţie:  

Acizii sunt compuși chimici care nu sunt nici baze, nici săruri.

a. Menţionaţi o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată.      2 puncte

b. Precizați o altă regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula identificată la punctul a. şi construiţi o definiţie care să o încalce, având ca definit termenul „acizi”.              4 puncte 

Rezolvare

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Modele de subiecte | Bac Logică 2020

[1]
Review-urile utilizatorilor
  • 06.05.2021
    Scris de Elev in clasa a 9-a