Modele de subiecte | Bac Logică 2019

Vei susține examenul de Bacalaureat în anul 2019? În cazul acesta trebuie să știi că structura subiectelor din cadrul probei la Logică, argumentare și comunicare este identică cu cea de anul trecut. Citește cu încredere rezolvarea modelelor de subiecte pentru 2019.

Subiectul I

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Operația logică prin care o propoziție este derivată din alte propoziții se numește:

a. distribuire a termenilor

b. raționament

c. definire

d. clasificare

2. Într-o inferență deductivă concluzia are:

a. întotdeauna, un grad de generalitate mai mic decât cel al premiselor

b. întotdeauna, un grad de generalitate egal cu cel al premiselor

c. un grad de generalitate cel mult egal cu cel al premiselor

d. un grad de generalitate mai mare decât cel al premiselor

3. Termenii Paris și Roma se află în raport de:

a. contrarietate

b. ordonare

c. identitate

d. încrucișare

4. Subiectul logic al propoziției Niciun elev care învață bine nu este corigent este:

a. elev

b. elev care învață

c. elev care învață bine

d. niciun elev care învață bine

5. Într-o inferență deductivă imediată validă:

a. termenii distribuiți în premisă sunt întotdeauna distribuiți și în concluzie

b. termenii distribuiți în concluzie sunt întotdeauna distribuiți și în premisă

c. termenii distribuiți în premisă nu pot fi distribuiți și în concluzie

d. termenii nedistribuiți în concluzie nu pot fi distribuiți în premisă

6. Din punct de vedere intensional, termenul intelectual este:

a. negativ

b. distributiv

c. general

d. pozitiv

7. Inducția incompletă:

a. este o inducție completă căreia îi lipsește o premisă

b. este o inducție completă căreia îi lipsește concluzia

c. este un raționament prin care se trece de la toate cazurile la unele cazuri

d. este un raționament prin care se trece de la unele cazuri la toate cazurile

8. Un exemplu de inducție completă este următorul raționament:

a. Dacă unii dintre colegii mei sunt fericiți, atunci toți colegii mei sunt fericiți.

b. Dacă toți oamenii sunt fericiți, atunci unii oameni sunt fericiți.

c. Dacă unii oameni sunt fericiți, atunci alți oameni sunt nefericiți.

d. Dacă fiecare dintre colegii mei este fericit, atunci toți colegii mei sunt fericiți.

9. Seria de termeni corect ordonați crescător, în funcție de intensiunea lor, este: a. vertebrat, pisică, mamifer, felină

b. vertebrat, felină, pisică, mamifer

c. vertebrat, mamifer, felină, pisică

d. pisică, felină, mamifer, vertebrat

10. Propoziția Toți elevii care au participat la olimpiadele școlare sunt merituoși este: a. universală afirmativă

b. universală negativă

c. particulară afirmativă

d. particulară negativă                    20 de puncte

 

B. Fie termenii A,B,C şi D, astfel încât termenii C şi D se află în raport de încrucişare şi sunt totodată specii ale termenului A. Termenul B este subordonat termenului A şi supraordonat termenului C, aflându-se în raport de încrucişare cu D.

1. Reprezentaţi, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice dintre cei patru termeni. 4 puncte

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F):

a. Unii C nu sunt A.

b. Toţi B sunt D.

c. Unii C sunt D.

d. Unii A sunt B.

e. Toți D sunt A.

f. Unii A sunt C

Rezolvare:

A. 

1 – B

2 – C

3 – A

4 – C

5 – B

6 – D

7 – D

8 – D

9 – C

10 – A

B.

1. 

Subiectul al II-lea

Se dau următoarele propoziţii:

1. Unele suplimente alimentare sunt dăunătoare sănătăţii.

2. Nicio infracţiune nu este faptă morală.

3. Toți urşii Panda sunt animale protejate de legile internaţionale.

4. Unele produse cosmetice nu sunt ieftine.

 

A. Precizaţi formulele logice corespunzătoare propoziţiilor 2 și 4. 2 puncte

B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, supraalterna propoziției 1, contradictoria propoziției 2, contrara propoziției 3 și subcontrara propoziției 4. 8 puncte C. Aplicaţi explicit operaţiile de conversiune şi obversiune, pentru a deriva conversa şi obversa corecte ale fiecăreia dintre propoziţiile 2 şi 3, atât în limbaj formal, cât şi în limbaj natural. 8 puncte D. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, conversa obversei propoziției 4. 4 puncte E. Doi elevi, X şi Y, opinează astfel: X: Dacă unele acţiuni nu sunt titluri admise la bursă, atunci unele titluri admise la bursă nu sunt acţiuni. Y: Dacă toate trăsăturile temperamentale sunt însuşiri de personalitate, atunci unele însuşiri de personalitate sunt trăsături temperamentale. Pornind de la această situație: a. scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi; 4 puncte b. explicați corectitudinea raționamentelor formalizate. 4 puncte

Rezolvare:

A.

Propoziția 2: SeP

Propoziția 4: SoP

B.

Supraalterna propoziției 1: SaP – Toate suplimentele

...

Subiectul al III-lea

A. Fie următoarele două moduri silogistice: oao-3, aia-2.

1. Scrieţi schema de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date şi construiţi, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de inferenţă. 8 puncte

2. Verificaţi explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date, precizând totodată decizia la care aţi ajuns. 6 puncte

B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, un silogism valid, prin care să justificaţi propoziţia “Unele planete sunt lipsite de viaţă” 6 puncte

C. Fie următorul silogism: Nicio pasăre nu este mamifer, deci liliecii nu sunt păsări, deoarece liliecii sunt mamifere. Pornind de la silogismul dat, stabiliţi care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F):

1. Termenul mediu este distribuit în ambele premise.

2. Predicatul logic al concluziei este reprezentat de termenul „pasăre”.

3. Concluzia silogismului este o propoziție universală negativă.

4. Subiectul logic al concluziei este distribuit în premisă, dar este nedistribuit în concluzie. 4 puncte

D. Fie următoarea definiţie: Cercul este figura geometrică plană care nu este nici romb, nici dreptunghi.

1. Menţionaţi o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată. 2 puncte

2. Precizați o altă regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula identificată la punctul 1. şi construiţi o definiţie care să o încalce, având ca definit termenul „cerc”.                   4 puncte

Rezolvare:

A. 

1.

Schema de inferență corespunzătoare modului oao-3...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Modele de subiecte | Bac Logică 2019

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.