Forme de manifestare ale dramaturgiei

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre forme de manifestare ale dramaturgiei în teatrul modern, ilustrate într-un text dramatic studiat, pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmație: „Teatrul este un domeniu în care, mai mult ca oriunde, obișnuințele, clișeele, tiparele gata făcute, procedeele mecanice, sunt greu de urnit. Inerția lor e ucigătoare. Nu e rău, ca din când în când, să pătrundă în această lume închisă un om care să poată arunca o privire nouă asupra altor lucruri vechi’’. (Mihail Sebastian, Jurnal II )

Cerințe:

Notă! În elaborarea eseului, vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza, constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă, argumentația (cu minimum 4 argumente/ raționamente logice/ exemple concrete etc.) și concluzia/ sinteza.
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

Rezolvare:

Pentru a prezenta caracteristici ale formelor de manifestare dramatică în teatrul modern, trebuie să remarcăm că spectacolul dramatic este una dintre cele mai vechi forme de expresie artistică. De aceea, „teatrul este un domeniu în care, mai mult decât oriunde, obișnuințele, clișeele, tiparele gata făcute, procedeele mecanice sunt greu de urnit.” Și totuși, în istoria evoluției teatrului au existat câteva momente de ruptură, care au condus la inovarea structurilor dramatice tradiționale. Dată fiind inerția structurilor dramatice despre care vorbea Mihail Sebastian, pot fi considerate forme ale teatrului modern toate operele dramatice care presupun abaterea de la canoane (comediile lui I. L. Caragiale, teatrul mitic al lui Lucian Blaga, teatrul absurdului, teatrul poematic).

În literatura postbelică, speciile dramatice tradiționale nu se mai disting și, în general, se estompează limitele dintre epic, liric și dramatic. Estomparea granițelor în dramaturgie este anticipată de câteva forme teatrale lansate în modernismul interbelic, cum sunt comedia absurdului (Gheorghe Ciprian), comedia lirică și sentimentală (Mihail Sebastian), drama expresionistă sau drama mitică (Lucian Blaga, G. M. Zamfirescu), „comedia tragică” (Mihail Sorbul) etc. Se cultivă: teatrul suprarealist, care parodiază simboluri, convenții literare ale anumitor specii și folosește automatismul verbal; teatrul istoric, având drept caracteristici demitizarea istoriei, parodia clișeelor (destinul național), cultivarea comicului bufon și burlesc, dar și gravitatea meditației care transpare sub aspectul ludic (Marin Sorescu, Răceala, A treia țeapă); teatrul parabolic, care prezintă, în formă alegorică, „povești” despre libertatea și limita umană, impune motivul spațiului închis, se distinge prin ironie și lirism (Marin Sorescu, Setea muntelui de sare); farsa tragică, prin care se parodiază structuri ale tragediei și se cultivă absurdul, comicul și burlescul. Teatrul postmodern va impune noi structuri dramatice, „dizolvând” subiectul și deconstruind personajul. Teatrul postbelic e caracterizat de sintagma „anti”: se vorbește despre antiteatru, antiliteratură, antipiese.

Piesele de teatru asociază elemente comice și elemente tragice (până la suprapunere), reiau în sens parodic structuri ale teatrului anterior (personajul, conflictul, tipuri de personaje consacrate, cum ar fi confidentul, mesagerul, primul amorez), practică impuritatea stilului (se îmbină frecvent stilul „înalt” cu cel familiar și chiar argotic). Foarte des, autorii recurg la metateatru, implicit sau explicit, ceea ce denotă evoluția nivelului de receptare a textului. În aceste condiții, este aproape imposibil de clasificat teatrul contemporan în tipuri sau de stabilit o formulă de identificare a câtorva specii teatrale. Teatrul stă sub semnul absurdului, care produce o ruptură față de teatrul clasic.

Fragmentarea fabulei, lipsa dialogului, abandonarea definitivă a „scriiturii literare” sunt alte caracteristici ale t...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in