Lock

Simulare

Lock

Acesta este rezolvarea examenului de Simulare Bac la Psihologie care a avut loc în 21 Martie 2018

Subiectul I

Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Imaginea perceptivă este primară deoarece:

a. se formează în absența stimulului

b. se produce doar în prezența stimulului

c. este o imagine secundară

d. este o imagine unitară și schematică

2. Nu reprezintă o însușire a senzațiilor:

a. durata

b. tonalitatea afectivă

c. expresivitatea

d. intensitatea

3. Spre deosebire de percepție, reprezentarea:

a. este rezultatul acțiunii stimulilor asupra organelor de simț

b. poate reda însușirile caracteristice unei clase de obiecte

c. face parte din categoria proceselor cognitive superioare

d. este un proces psihic cognitiv senzorial

4. Face parte dintre funcțiile motivației:

a. funcția de declanșare a obstacolelor

b. funcția cognitivă

c. funcția de orientare a acțiunii

d. funcția simbolic-reprezentativă

5. Faptul că o persoană trece de la simpatie la antipatie față de o altă persoană ilustrează proprietatea afectivității numită:

a. intensitate

b. durată

c. expresivitate

d. mobilitate

6. Inițial cufundat în studiu, în liniștea deplină a camerei sale, atenția lui Andrei se orientează pentru un moment către zgomotul produs de sirena unei ambulanțe. Forma atenției declanșată în acest caz este:

a. involuntară

b. internă

c. voluntară

d. postvoluntară

7. Calitatea voinței ilustrată de proverbul ,,O cusătură la timp scutește o sută’’ este:

a. independența

b. promptitudinea

c. autocontrolul

d. perseverența

8. Dimensiunea biologică a personalității:

a. determină caracterul integrator al factorilor de personalitate

b. este necesară și suficientă pentru formarea și dezvoltarea personalității

c. se referă la potențialul ereditar uman

d. este un produs al procesului de socializare

9. Pregătirea temeinică a Claudiei, în vederea participării la Olimpiada de psihologie, a fost determinată de plăcerea sa de a studia psihologia. Forma motivației ilustrată în acest caz este:

a. intrinsecă

b. pozitivă

c. extrinsecă

d. negativă

10. Patriotismul face parte din categoria:

a. emoțiilor curente

b. sentimentelor de superioritate

c. sentimentelor morale

d. proceselor afective primare

Rezovare:

1 – B

2 – C

3 – B

4 – C

5 – D

6 – A

7 – B

8 – ...

Subiectul al II-lea

A. În coloana din stânga sunt enumerate caracteristici ale memoriei, iar în coloana din dreapta sunt numerotate enunţuri adevărate referitoare la acestea. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga şi cifra corespunzătoare din coloana din dreapta.

 

a. Caracterul activ1. Presupune reţinerea şi reactualizarea diferenţiată a informaţiilor în funcţie de motivaţia, interesele, vârsta celui care memorează.
b. Caracterul mijlocit2. Implică prelucrarea, evaluarea şi reorganizarea informaţiilor memorate.
c. Caracterul inteligibil3. Implică posibilitatea de a reţine şi reactualiza materialul mnezic prin raportare strictă la coordonate spaţio-temporale care să asigure înţelegerea axei trecut-prezent-viitor.
d. Caracterul selectiv4. Se realizează prin utilizarea unor procedee mnemotehnice speciale: sublinieri, asocierea cu elemente din fondul experienţei anterioare.
 5. Presupune faptul că memorarea, păstrarea şi reactualizarea se realizează mai uşor, atunci când este înţeles materialul de memorat.

 

B. Citiți, cu atenție, textul de mai jos:

Imaginaţia interacţionează cu mecanismele verbale din perspectiva tuturor funcţiilor limbajului. În funcţie de tipul de imaginaţie şi de conţinuturile informaţionale utilizate, limbajul intervine cu toate formele sale - limbaj oral, scris, intern - în transformările imaginative.

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe:

1. Menționați două procese/fenomene psihice la care face referire, în mod explicit, textul. 4 puncte

2. Precizați trei caracteristici ale unuia dintre procesele/fenomenele menționate la punctul 1. 6 puncte

3. Construiți un exemplu prin care să ilustrați una dintre formele imaginaţiei. 4 puncte 4. Argumentaţi, în aproximativ cinci rânduri, importanța limbajului intern. 4 puncte

Rezovare:

A. 

a – 2

b – 4

c – 5

d – 1

B.

1. Două procese/fenomene psihice la care face referire explicit textul: imaginație și limbaj.

2. Trei dintre caracteristicile imaginației sunt: ...

Subiectul al III-lea

Citiți, cu atenție, următorul text:

Pe profesorul P. P. Negulescu l-am cunoscut pentru prima oară după Primul Război Mondial. Înfăţişarea lui fizică nu impunea de la prima vedere. Era înalt, slab, un cap inteligent, acoperit cu păr mătăsos de culoare castanie[…]; figura îi era ovală, palidă, buzele subţiri, obrajii puţin subţiaţi, ochii mici de o culoare imprecisă.[…] Gesturile lui erau reduse la minim. Când mergea,îţi făcea impresia că măsoară distanţa, că nu este niciodată grăbit. Vocea îi era moale, monotonă, fără modulaţii şi inflexiuni. Printre studenţii din anii superiori P. P. Negulescu se bucura de prestigiul unui mare gânditor, deşi în timpul a 25 de ani de profesorat, câţi avea atunci publicase numai două volume de Filosofia Renaşterii. Acest prestigiu se datora în cea mai mare parte…vieţii lui izolate, retrase, înfăţişării lui mai mult suferinde, credinţei multora că studiile obositoare şi meditaţiile aprofundate îl făcuseră să-şi piardă sănătatea. […] Circula zvonul că are teancuri de manuscrise care aşteaptă fie publicate… şi că se pierduseră. De aceea, la sentimentele de admiraţie ce i se manifestau, se asociau acelea de compasiune pentru dispariţia operelor inedite. […] L-am cunoscut personal … când era preşedinte al Camerei Deputaţilor. Mi s-a părut grav şi distant, formalist şi protocolar, cu toate că se silea să pară apropiat.[…] Ca orice om mare, lăsa să se întrevadă anumite curiozităţi. Nu te primea decât dacă te anunţai la telefon, unde îţi răspundea “secretarul”, adică el însuşi cu vocea disimulată.[…] Rar se întâmpla însă să te primească imediat sau în aceiaşi zi. […] Deşi părea de o seninătate olimpiană, P. P. Negulescu era în realitate un om orgolios şi pătimaş. Nu era prieten cu alţi profesori universitari de filosofie.

(Nicolae Bagdasar, Portrete)

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe:

A. Menţionaţi, conform teoriei lui C.G. Jung, tipul temperamental al lui P. P. Negulescu. Precizați, din text, două idei/afirmații prin care să justificați răspunsul dat. 6 puncte

B. Considerați că P. P. Negulescu era o persoană orgolioasă? Precizați, prin apel la text, un motiv prin care să susțineți răspunsul dat. 4 puncte

C. Textul precizează, despre P. P. Negulescu, faptul că acesta era formalist şi protocolar. Menționați, pe baza textului, două motive care susţin acest fapt. 6 puncte

D. Prezentați, în aproximativ o jumătate de pagină, caracterul lui P. P. Negulescu, conform teoriei lui G.W. Allport, evidențiind o trăsătură cardinală și două trăsături principale ale caracterului acestuia. 10 puncte

E. Formulaţi un argument prin care să susţineţi afirmaţia potrivit căreia prin exersare, trăsăturile de voinţă pot deveni trăsături de caracter. 4 puncte

Rezolvare:

A.

P. P. Negulescu are, conform ...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in