Bacalaureat 2015 Chimie anorganică - Sesiunea specială

Aici găsești varianta dată la Bacalaureat 2015 - Chimie anorganică - Sesiunea specială rezolvată integral conform baremului oficial de examen eliberat de Ministerul Educației.

Acest eBook te poate ajuta să înțelegi cum se rezolvă problemele de chimie anorganică sau îți oferă posibilitatea să verifici cunoștințele deja dobândite în acest domeniu.

Profesori noștrii au pregătit rezolvarea examenului de BAC - Chimie anorganică unde vei afla:

 • Răspunsul corect pentru subiectele A și B, numărul de ordine al formulei chimice a substanței însoțit de litera corespunzătoare legăturilor chimice pentru subiectul C al Subiectului I.
 • Compoziţia nucleară (protoni, neutroni) pentru atomul, configuraţia electronică a atomului elementului (E), modelarea formării legăturii chimice în oxidul de sodiu, ecuaţiile proceselor de oxidare pentru o reacție și alte cerințe pentru Subiectul II.
 • Care este ecuaţia termochimică a reacţiei de ardere a toluenului, care este căldura degajată la arderea a 27,6 g de toluen, exprimată în kilojouli, calcularea masei de metanol, exprimată în grame, utilizată pentru a produce căldura necesară încălzirii, calcularea variaţiei de entalpie în condiții standard și alte cerințe pentru Subiectul III.

Consultând acest eBook vei fi cu un pas mai aproape de nota dorită la proba de Chimie anorganică a examenului de Bacalaureat.

Aici găsești enunțurile Subiectului I propus pentru sesiunea specială de Bac 2015, pentru chimie anorganică:

Subiectul A.

Scrieţi, pe foaia de examen, termenul din paranteză care completează corect fiecare dintre următoarele enunţuri: 

 1. Primul substrat al celui de-al doilea strat electronic se notează ... ... ... . (1s/2s)  
 2. Mișcarea de spin este mișcarea de rotație a electronului în jurul ... ... ... . (axei proprii/nucleului)  
 3. Oxigenul are numărul de oxidare -1 în substanţa cu formula chimică ... ... ... . (Na2O/Na2O2
 4. Acizii parţial ionizaţi în soluţie apoasă sunt acizi..........(tari/slabi) 
 5. Reacţia dintre magneziu şi acidul clorhidric este o reacţie ... ... ... . (lentă/rapidă)

Subiectul B. 

Pentru fiecare item al acestui subiect, notaţi pe foaia de examen numai litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect. 

 1. Configuraţia electronică ns^2np^2 este caracteristică atomului unui element:

         a. din blocul de elemente s;    c. din blocul de elemente p;
         b. situat în grupa 2 (II A);        d. cu configuraţie stabilă de dublet. 

 1. Este o substanță ușor solubilă în apă:

  a. hidroxidul de fier(III);   c. hidroxidul de cupru(II);                                                               b. clorura de sodiu;         d. clorura de argint  

 2. Sodiul reacţionează violent cu apa. Despre această reacţie se poate afirma: 

         a. în urma reacţiei rezultă oxigen;
         b. soluţia apoasă obţinută nu se colorează în prezenţa fenolftaleinei;
         c. hidroxidul de sodiu rezultat este o bază tare;
         d. hidrogenul obținut se poate culege într-o eprubetă cu gura în sus. 

 1. Electrodul negativ al acumulatorului cu plumb este format dintr-un grătar de plumb având ochiuri umplute cu:

         a. acid sulfuric;          c. sulfat de plumb;
         b. dioxid de plumb;    d. plumb. 

 1. O soluție apoasă (I) cu masa de 150 g conține 5 g de dizolvat. O altă soluție apoasă (II) cu masa de 250 g conține 5 g din același dizolvat. 

         a. soluția (I) este mai diluată decât soluția (II);
         b. soluția (II) este mai concentrată decât soluția (I);
         c. ambele soluții au aceeași concentrație;
         d. soluția (I) este mai concentrată decât soluția (II). 

Subiectul C. 

 Scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al formulei chimice a substanței din coloana A însoţit de litera din coloana B, corespunzătoare legăturilor chimice din aceasta. Fiecărei cifre din coloana A îi corespunde o singură literă din coloana B.

       A. 

 1.  NH_3
 2. KCl
 3.  N_2
 4.  I_2
 5. NH^+_4

       B. 

 1. legătură covalentă nepolară triplă
 2. legături covalente polare simple
 3. legătură ionică
 4. legătură covalentă coordinativă și legătură covalentă polară dublă
 5. legătură covalentă coordinativă și legături covalente polare simple
 6. legătură covalentă nepolară simplă 

Numere atomice: H- 1; N- 7; Cl- 17; K- 19; I- 53.

 

Subiectul D. 

 1.  Precizaţi compoziţia nucleară (protoni, neutroni) pentru atomul elementului cu sarcina nucleară +11 şi numărul de masă A = 23. 
 2.  a. Scrieţi configuraţia electronică a atomului elementului (E) situat în sistemul periodic în grupa 16 (VI A), perioada 2.                                                                                         b. Determinaţi valoarea numărului atomic pentru elementul (E).                                          c. Notaţi numărul electronilor necuplaţi ai atomului elementului (E).                         
 3.  Modelaţi formarea legăturii chimice în oxidul de sodiu, utilizând simbolurile elementelor chimice şi puncte pentru reprezentarea electronilor.    
 4.  Precizaţi natura legăturilor chimice din ionul hidroniu.                         
 5.  a. În imaginea de mai jos sunt modelate interacțiunile solvat-solvent care se stabilesc la dizolvarea unui compus cu molecule polare în apă. Notați tipul acestor interacțiuni. 

 

          b. Notaţi două proprietăţi fizice ale apei pure, în condiţii standard. 

Subiectul E.

 1. Acidul sulfuric reacţionează la cald cu carbonul:
   ...H_2SO_4+...C\rightarrow ...CO_2+...SO_2+...H_2O
  a. Scrieţi ecuaţiile proceselor de oxidare, respectiv de reducere care au loc în această reacţie.                                                                                                                                                   b. Notaţi rolul carbonului (agent oxidant/agent reducător). 
 2. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei de la punctul 1. 
 3. O cantitate de 0,5 mol de azotat de potasiu, KNO_3, se dizolvă în 249,5 g soluţie de azotat de potasiu de concentraţie procentuală 10%.
  a. Calculaţi masa de azotat de potasiu din soluţia obţinută în urma dizolvării, exprimată în grame.
  b. Determinaţi concentraţia procentuală a soluţiei obţinute. 
 4. Clorul reacţionează complet cu 0,8 mol de sodiu.
  a. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice dintre sodiu şi clor.
  b. Calculaţi masa de clor, exprimată în grame, consumată în reacţie. 
 5. Notaţi două metode de protecţie anticorozivă a metalelor. 

Numere atomice: H- 1; O- 8; Na- 11.
Mase atomice: N- 14; O- 16; Cl- 35,5; K- 39.

Subiectul F.  

 1. Ecuaţia termochimică a reacţiei de ardere a toluenului este:
  C_7H_8(l)+9O_2(g)\rightarrow 7CO_2(g)+4H_2O(g)
  Calculaţi entalpia molară de formare standard a toluenului, utilizând variația de entalpie în reacția de ardere a acestuia, \Delta _rH = - 3768,75 kJ și entalpiile molare de formare standard:
   \Delta _fH^0_{CO_2}_{(g)}= - 393,2 kJ/mol, \Delta _fH^0_{H_2O}_{(g)} = - 241,6 kJ/mol. 
 2. Determinați căldura degajată la arderea a 27,6 g de toluen, exprimată în kilojouli.
 3.  La arderea a 32 g de metanol se degajă 638,2 kJ. Calculaţi masa de metanol, exprimată în grame, utilizată pentru a produce căldura necesară încălzirii a 2kg de apă de la temperatura de 20^0C la temperatura de 80^0C.  Se consideră că nu au loc pierderi de căldură.
 4.  a. Calculaţi variaţia de entalpie în condiții standard, ∆rH, pentru reacţia: MgO(s) + CO2(g) → MgCO3(s), utilizând ecuațiile termochimice:
  (1) Mg(s)+1/2O_2(g) \rightarrow MgO(s)                              \Delta _rH_1 = - 602 kJ
  (2) C(s)+O_2(g)\rightarrow CO_2(g)                                        \Delta _rH_2= - 393,2 kJ
  (3) Mg(s)+C(s)+3/2O_2(g)\rightarrow MgCO_3(s)           \Delta _rH_3= - 1113 kJ.
                        
  b. Notaţi tipul reacţiei, având în vedere valoarea variației de entalpie, \Delta _rH, obținută la punctul a.
 5.  Comparaţi stabilitatea metanolului, CH_3OH_{(l)} cu cea a etanolului C_2H_5OH_{(l)}, utilizând entalpiile molare de formare standard  \Delta _fH^0_{CH_3OH_{(l)}}=-238,66kJ/mol și   \Delta _fH^0_{C_2H_5OH_{(l)}} =-277,69kJ/mol. Justificaţi răspunsul. 

Subiectul G1. (OBLIGATORIU PENTRU NIVELUL I) 

 1.  Descompunerea acidului formic, HCOOH, are loc în prezența nichelului:
   HCOOH(l) \overset{Pt}{\rightarrow} CO_2(g)+H_2(g)
  a. Notaţi rolul platinei în această reacţie.
  b. Precizați dacă platina se consumă în reacție.
 2. Calculaţi volumul dioxidului de carbon, exprimat în litri, măsurat la temperatura de 37^0C şi presiunea de 3,1 atm obţinut prin descompunerea a 4 mol de acid formic.
 3. a. Calculaţi numărul moleculelor conţinute în 5,6 L de monoxid de carbon, măsuraţi în condiţii normale de temperatură şi presiune.
  b. Calculaţi masa de hidrogen din 10,8 g de apă, exprimată în grame.
 4. Determinaţi pH-ul unei soluţii cu volumul de 400 mL care conţine 1,6 g de hidroxid de sodiu.
 5. Scrieți ecuația reacției dintre electrolitul acumulatorului cu plumb și hidroxidul de sodiu. 

Subiectul G2 (OBLIGATORIU PENTRU NIVELUL II) 

 1. Pentru reacția: 2NO(g) +Cl_2(g)\rightarrow 2NOCl(g) s-au constatat urmǎtoarele:
  - viteza reacției crește de patru ori dacă concentrația NO se dublează, iar concentrația Cl_2 rămâne constantă;
  - viteza reacției crește de trei ori dacă concentrația NO rămâne constantă, iar concentrația  Cl_2  se triplează.                                                                                                          Determinați expresia matematicǎ a legii vitezei de reacţie.
 2.  Sinteza acidului iodhidric decurge conform ecuaţiei: H_2(g)+I_2(g)\rightleftharpoons 2HI(g). Concentraţiile hidrogenului şi iodului, la echilibru, au valorile: [H_2] = 4 mol/L, [I_2] = 0,5 mol/L. Determinaţi concentraţia molarǎ a acidului iodhidric, la echilibru, cunoscând valoarea numerică a constantei de echilibru, k_c = 50, la temperatura de 25^0C
 3. Notaţi sensul de deplasare a echilibrului chimic N_2(g)+3H_2(g)\rightleftharpoons 2 NH_3(g)+26,7 kJîn urmǎtoarele situaţii: 
  a. creşte presiunea;
  b. scade temperatura;
  c. se adaugă o cantitate suplimentară de azot. 
 4. Calculați pH-ul unei soluții de acid clorhidric cu volumul de 300 mL care conține 1,095 mg de acid clorhidric
 5. Notaţi formula chimică și denumirea IUPAC a combinaţiei complexe care se poate obţine utilizând soluţii de hidroxid de sodiu, de amoniac şi sulfat de cupru. 

Mase atomice: H- 1; C- 12; O- 16; Na- 23; Cl- 35,5.

Constanta molară a gazelor: R = 0,082 L\cdot atm\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1};

Volumul molar: V = 22,4 L\cdot mol^{-1};

Numărul lui Avogadro: N = 6,022\cdot10^{23} mol^{-1} ; 

c_{apa}=4,18 kJ\cdot kg^{-1}\cdot K^{-1}

Accesează această pagină pentru a vedea cum se rezolvă de nota 10 toate problemele subiectului de chimie anorganică dat în sesiunea specială de Bac 2015.

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bacalaureat 2015 Chimie anorganică - Sesiunea specială

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.