Bacalaureat Chimie Anorganică | Filiera teoretică, vocațională și tehnologică | Model de subiect 2017

Accesează Bacalaureat Chimie Anorganică | Filiera teoretică, vocațională și tehnologică | Model de subiect 2017 și vezi ce probleme de chimie anorganică au propus cei din Ministerul Educației pentru elevii de clasa a XII-a, care se pregătesc pentru susținerea examenului de Bacalaureat din vara anului 2017.

În cadrul acestui material vei putea urmări rezolvarea problemelor cu legături ionice, amoniac, soluții apoase de clorură de sodiuproduși de reacție și reactanți, caracterul electrochimic al clorului, acid sulfuricacetilenăentalpia molară de formare a etanului și multe altele.

Structura acestui model de subiect pentru Bac 2017 are o structură ușor modificată față de subiectele date în anii anteriori și anume:

Subiectul I

Subiectul A. 

Citiţi următoarele enunţuri. Dacă apreciaţi că enunţul este adevărat scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al enunţului şi litera A. Dacă apreciaţi că enunţul este fals scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al enunţului şi litera F. 

 1. Speciile de atomi _1^1\text{H} şi _1^2\text{H} au acelaşi număr de protoni în nuclee.
 2. Legătura ionică se realizează între atomii nemetalelor, prin transfer de electroni.
 3. La scăderea temperaturii, solubilitatea în apǎ a dioxidului de carbon, creşte. 
 4. Valoarea numărului de oxidare a unei specii chimice implicată într-un proces de reducere, creşte. 
 5. Amoniacul este o bază mai tare decât hidroxidul de sodiu.

Subiectul B. 

Pentru fiecare item de mai jos, notaţi pe foaia de examen numărul de ordine al itemului însoţit de litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect. 

 1. În învelişul electronic al atomului de sulf, electronul distinctiv este situat în stratul: 
  1. \text{K};
  2. \text{L};
  3. \text{M};
  4. \text{N}.
 2. Sodiul face parte din blocul de elemente: 
  1. s;
  2. p;
  3. d;
  4. f.
 3. Dacă se evaporă solvent dintr-o soluție apoasă de clorură de sodiu:
  1. soluția se diluează;         
  2. soluția se concentrează;
  3. cantitatea de clorură de sodiu din soluţie scade; 
  4. cantitatea de clorură de sodiu din soluţie crește. 
 4. Numărul de oxidare al azotului în specia chimică \text{NO}_3^- este:
  1. +4;
  2. -2;
  3. +5;
  4. 0.
 5. Perechea de substanţe care formează un amestec eterogen, este: 
  1. clorură de sodiu-apă;         
  2. acid clorhidric-apă;
  3. sulf-apă; 
  4. sulf-sulfură de carbon. 
 6. Ssdgsdg
  1. sgsd
  2. tsgds
  3. asgds
  4. usdgs

Subiectul C. 

Scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al formulelor reactanţilor din coloana A însoţit de litera din coloana B, corespunzătoare formulelor produsului/produşilor de reacţie. Fiecărei cifre din coloana A îi corespunde o singură literă din coloana B    

             A. 

 

 1. \text{NaOH} + \text{Cl}_2
 2. \text{NaOH} + \text{HCl}
 3. \text{Na} + \text{H}_2\text{O}
 4. \text{Na} + \text{Cl}_2
 5. \text{Na} + \text{O}_2  

            B. 

 1. \text{NaCl} 
 2. \text{Na}_2\text{O}_2
 3. \text{Na}_2\text{O} + \text{H}_2 
 4. \text{NaOH} + \text{H}_2 
 5. \text{NaCl} + \text{NaClO} + \text{H}_2\text{O} 
 6. \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}

Numere atimice: \text{Na}-11;\ \text{S}-16​.

Subiectul II

Subiectul D. 

 

 1. Precizaţi compoziţia nucleară (protoni, neutroni) pentru atomul _{37}^{85}\text{Rb}.
 2.  
  1. Determinaţi numărul atomic al elementului \text{(E)} care are în învelişul electronic cu 4 electroni mai puţin decât atomul de neon.
  2. Scrieţi configuraţia electronică a atomului elementului \text{(E)}.
  3. Notaţi numărul orbitalilor monoelectronici ai atomului elementului \text{(E)}
 3.  
  1. Notați numărul electronilor de valență ai atomului de clor. 
  2. Modelaţi procesul de ionizare a atomului de clor, utilizând simbolul elementului chimic şi puncte pentru reprezentarea electronilor. 
  3. Notați caracterul electrochimic al clorului.
 4. Modelaţi procesul de formare a moleculei de acid clorhidric, utilizând simbolurile elementelor chimice şi puncte pentru reprezentarea electronilor. 
 5.  
  1. Precizaţi rolul plăcuţei de cupru în pila Daniell. 
  2. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc la anodul acumulatorului cu plumb, în timpul descărcării. 

Subiectul E. 

 1. Trioxidul de sulf poate fi obținut în reacția dintre percloratul de potasiu și sulf:

\dotsc\text{KClO}_4 + \dotsc\text{S} \longrightarrow \dotsc\text{SO}_3 + \dotsc\text{KCl}.

 1. Scrieţi ecuaţiile proceselor de oxidare, respectiv de reducere, care au loc în această reacţie. 
 2. Notaţi formula chimică a substanţei cu rol de agent reducător în reacţia de obținere a trioxidului de sulf. 
 1. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei dintre percloratul de potasiu şi sulf.
 2. Calculaţi masa soluţiei de acid sulfuric de concentraţie procentuală masică 50\%, exprimată în grame, necesară pentru a prepara 4 L de soluţie de acid sulfuric, de concentraţie 0,5 M. 
 3.  
  1. O soluţie apoasă de hidroxid de sodiu are \begin{align*} p\text{H} = 12 \end{align*}. Determinaţi concentraţia molară a ionilor hidroniu din soluţie. 
  2. Notaţi formula chimicǎ a bazei conjugate a speciei chimice \begin{align*} \text{HCO}_3^- \end{align*}.
 4.  
  1. Scrieţi ecuaţia reacţiei globale care are loc la electroliza unei soluţii apoase de sulfat de cupru(II). 
  2. Determinaţi masa de cupru, exprimată în grame, care se obţine din 320 g de sulfat de cupru(II), ştiind că randamentul reacţiei este 80 \%.​

Numere atomice: \text{H}- 1\text{Ne} - 10\text{Cl} - 17.

Mase atomice: \text{H}- 1\text{O} - 16\text{S} - 32\text{Cu} - 64.

Subiectul III

Subiectul F.

 1. Ecuaţia termochimică a reacţiei utilizată pentru obţinerea flăcării oxiacetilenice este:

\text{C}_2\text{H}_2\text{(g)} + 5/2\text{ O}_2\text{(g)} \longrightarrow 2\text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O(g)}.

Variaţia de entalpie a acestei reacţii este \Delta_\text{r}\text{H} = - 1256 \text{ kJ}. Determinaţi entalpia molară de formare standard a acetilenei (\text{C}_2\text{H}_2) utilizând entalpiile molare de formare standard: \Delta_\text{f}\text{H}^0_{\text{CO}_2(\text{g})} = -393,5 \text{ kJ/mol}\Delta_\text{f}\text{H}^0_{\text{H}_2\text{O(g)}} = -241,6 \text{ kJ/mol}.

 1. La arderea unei cantităţi de acetilenă s-au degajat 879,2 kJ. Determinaţi masa de acetilenă supusă arderii, exprimată în grame.
 2. Determinaţi căldura, exprimată în kilojouli, necesară încălzirii a 1 kg de apă de la 30^\circ\text{C} la 70^\circ\text{C}. Se consideră că nu au loc pierderi de căldură. 
 3. Utilizaţi legea lui Hess pentru a determina entalpia molară de formare a etanului, \begin{align*} \text{C}_2\text{H}_6(\text{g}) \end{align*}, în funcţie de variațiile de entalpie ale reacţiilor descrise de următoarele ecuaţii: 

\begin{align*} &2\text{C}_2\text{H}_6(\text{g}) + 7\text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow 4\text{CO}_2(\text{g})+ 6\text{H}_2\text{O(l)} , \\ &\text{C(s, grafit)} + \text{O}_2\text{(g)} \longrightarrow \text{CO}_2\text{(g)} , \\ &2\text{H}_2\text{(g)} + \text{O}_2\text{(g)} \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O(l)} , \end{align*}    \begin{align*} & \Delta_\text{r}\text{H}_1 \\ & \Delta_\text{r}\text{H}_2 \\ & \Delta_\text{r}\text{H}_3 \end{align*} 

 1.  
  1. Carbonul formeazǎ doi oxizi: \begin{align*} \text{CO} \end{align*} şi \text{CO}_2. Precizaţi care dintre cei doi oxizi ai carbonului are stabilitatea cea mai mică. Justificaţi răspunsul. Se cunosc entalpiile molare de formare standard: \Delta_\text{f}\text{H}^0_{\text{CO}_2(\text{g})} = - 393,5 \text{ kJ/mol}\Delta_\text{f}\text{H}^0_\text{CO(g)} = - 110,5 \text{ kJ/mol}
  2. Precizaţi tipul fiecărei reacţii de mai jos, având în vedere schimbul de căldură cu mediul exterior: 
   1. \text{CH}_4\text{(g)} + 2\text{O}_2\text{(g)} \longrightarrow \text{CO}_2\text{(g)} + 2\text{H}_2\text{O(l)} + 890,5 \text{ kJ}
   2. \text{CaCO}_3\text{(s)}+ 179,2 \text{ kJ} \longrightarrow \text{CO}_2\text{(g)} + \text{CaO(s)}

Subiectul G.

 1. În laborator, descompunerea apei oxigenate se realizează în prezenţa dioxidului de mangan:

2\text{H}_2\text{O}_2\text{(aq)} \xrightarrow[\quad \quad]{\quad \text{MnO}_2 \quad} 2\text{H}_2\text{O(l)} + \text{O}_2\text{(g)}

 1. Notaţi rolul dioxidului de mangan în această reacţie. 
 2. Precizaţi tipul reacţiei în absenţa dioxidului de mangan, având în vedere viteza de desfăşurare a acesteia.
 1. Se supun descompunerii 340 g de apă oxigenată. Determinaţi volumul oxigenului rezultat în urma descompunerii complete a apei oxigenate, exprimat în litri, măsurat la temperatura de \begin{align*} 127 ^\circ\text{C} \end{align*} şi presiunea 4 atm.
 2.  
  1. Calculaţi volumul ocupat de 12,044 \cdot 10^{24} molecule de oxigen, exprimat în litri, măsurat în condiţii normale de temperatură şi de presiune. 
  2. Calculaţi masa de hidrogen, exprimată în grame, conţinută în 2,7 kg de apă. 
 1. Pentru o reacţie de tipul: A \longrightarrow B, s-a constatat că viteza de reacţie se măreşte de 9 ori, dacă se triplează concentraţia reactantului \text{(A)}. Determinaţi ordinul de reacţie. 
 2.  
  1. Scrieţi formula chimică a reactivului Schweizer.
  2. Precizaţi natura legăturilor chimice din ionul complex al reactivului Schweizer. 

Mase atomice: \text{H}- 1\text{C} - 12\text{O} - 16.

c_\text{ap\u a}=4,18\text{ kJ}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}

Constanta molară a gazelor: R = 0,082\ \text{L}\cdot\text{atm}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}.

Numărul lui Avogadro: \text{N}=6,022\cdot 10^{23}\ \text{mol}^{-1}.

Volumul molar: \text{V} = 22,4 \ \text{L}\cdot \text{mol}^{-1}.

 

Accesează cu încredere acest material și exersează-ți cunoștințele de chimie anorganică, indiferent de filiera urmată (filiera teoretică, filierea vocațională sau filiera tehnologică), astfel încât să obții o notă cât mai mare la examenul de Bacalaureat din vara anului 2017.

Bacalaureat Chimie Anorganică | Filiera teoretică, vocațională și tehnologică | Model de subiect 2017

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.