Bacalaureat Chimie Anorganică | Filiera tehnologică | Sesiunea iunie-iulie 2016

Accesează eBook-ul nostru după data de 8 iulie 2016, pentru a vedea rezolvarea de nota 10 a tuturor cerințelor care s-au dat la subiectul de Bac pentru Chimia anorganicăfiliera tehnologică, pentru profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului.

Profesorii noștri au rezolvat acest subiect special pentru a te ajuta să îți calculezi dinainte nota pe care o vei obține în urma susținerii acestei probe.

Acest material are următoarea structură:

Subiectul I

Subiectul A. 

 

Citiţi următoarele enunțuri. Dacă apreciaţi că enunțul este adevărat scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al enunțului și litera A. Dacă apreciaţi că enunțul este fals scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al enunțului și litera F.

 1. Speciile de atomi _{17}^{35}\textrm{Cl} și _{17}^{37}\textrm{Cl} sunt izotopi.
 2. În soluție apoasă sau în topitură, clorura de sodiu conduce curentul electric.
 3. La -10^{\circ}\textrm{C}​ apa este în stare de agregare solidă.
 4. În celula electrochimică \text{Cu}-\text{Zn}, firele metalice realizează contactul electric între soluţii prin intermediul ionilor.
 5. Reacția dintre acidul clorhidric și hidroxidul de sodiu are loc cu schimb de electroni.

Subiectul B. 

Pentru fiecare item de mai jos, notaţi pe foaia de examen numărul de ordine al itemului însoțit de litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect.

 1. Atomul unui element chimic are în nucleu 8 protonişi 10 neutroni. Suma acestora reprezintă:
  1. numărul de masă;
  2. numărul atomic;
  3. sarcina nucleară;
  4. masa atomică relativă.
 2. Electronii de valenţă ai atomului cu \text{Z} = 12 sunt situaţi în stratul:
  1. 1;
  2. 2;
  3. 3;
  4. 4.
 3. În cristalul de clorură de sodiu, numărul ionilor \text{Cl}^- care înconjoară la cea mai mică distanţă un ion \text{Na}^+ este egal cu:
  1. 4;
  2. 6;
  3. 8;
  4. 10.
 4. La electroliza topiturii de clorură de sodiu se obţin:
  1. hidrogen, clor şi hidroxid de sodiu;
  2. sodiu şi clor;
  3. clor şi hidroxid de sodiu;
  4. sodiu şi hidrogen.
 5. În pila Daniell are loc transformarea:
  1. energiei chimice în energie electrică;
  2. energiei electrice în energie chimică;
  3. energiei mecanice în energie chimică;
  4. energiei chimice în energie mecanică.

Subiectul C. 

Scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al formulelor reactanţilor din coloana A însoţit de litera din coloana B, corespunzătoare formulelor produsului/produşilor de reacţie. Fiecărei cifre din coloana A îi corespunde o singură literă din coloana B 

          A. 

 

 1. \text{Fe}+\text{Cl}_2
 2. \text{NaOH}+\text{HCl}
 3. \text{Cu}+\text{Cl}_2
 4. \text{Na}+\text{Cl}_2
 5. \text{Na}+\text{H}_2\text{O}​ 

            B. 

 1. \text{NaCl}
 2. \text{CuCl}_2
 3. \text{FeCl}_3
 4. \text{NaOH}+\text{H}_2
 5. \text{FeCl}_2
 6. \text{NaCl}+\text{H}_2\text{O}​ 

Subiectul II

Subiectul D. 

 

 1. Precizaţi compoziţia nucleară (protoni, neutroni) pentru atomul _{47}^{108}\textrm{Ag}.
 2.  
  1. Scrieţi configuraţia electronică a atomului elementului (\text{E}), care are 8 electroni în stratul 2.
  2. Determinaţi numărul atomic al elementului (\text{E}).
  3. Notaţi poziţia în tabelul periodic (grupa, perioada) a elementului (\text{E}).
 3. Modelaţi procesul de ionizare a atomului de clor, utilizând simbolul elementului chimic şi puncte pentru reprezentarea electronilor.
 4. Modelaţi formarea legăturii chimice în molecula de hidrogen, utilizând simbolurile elementului chimic şi puncte pentru reprezentarea electronilor.
 5. Aranjați în ordinea crescătoare a caracterului electropozitiv metalele \text{Na}\text{Mg} și \text{Al}​.

Subiectul E. 

 1. Clorul reacţionează cu iodura de potasiu:

\dotsc\text{Cl}_2 + \dotsc\text{KI}\longrightarrow \dotsc\text{KCl} + \dotsc\text{I}_2 .

 1. Scrieţi ecuaţia procesului de oxidare și ecuația procesului de reducere.
 2. Notaţi rolul clorului (agent oxidant/agent reducător).
 1. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei de la punctul 1.
 2. O probă de 120 \ \text{g} soluţie de hidroxid de sodiu de concentrație procentuală masică 5\% se amestecă cu 80 \ \text{g} de soluţie de hidroxid de sodiu de concentraţie procentuală masică 10\%.
  1. Calculaţi masa de hidroxid de sodiu din soluţia rezultată după amestecare, exprimată în grame.
  2. Determinaţi concentraţia procentuală masică a soluţiei de hidroxid de sodiu obţinută după amestecare.
 3. O probă de 8\ \text{mol} de fier reacţionează complet cu clorul.
  1. Scrieţi ecuaţia reacţiei dintre fier şi clor.
  2. Calculaţi masa de clorură de fier(III), exprimată în grame, obținută în reacţia clorului cu 8 mol de fier.
 4. Notaţi ecuaţia reacţiei globale care are loc la electroliza soluţiei apoase de clorură de sodiu.

Subiectul III

Subiectul F.

 1. Ecuaţia termochimică a reacției de ardere a metanului este:

\text{CH}_4\text{(g)} + 2\text{O}_2\text{(g)}\longrightarrow \text{CO}_2 \text{(g)} + 2\text{H}_2\text{O(g)}\Delta _{\text{r}}\text{H}=-802,1\ \text{kJ}.

 1. Calculaţi entalpia molară de formare standard a metanului, utilizând entalpi ile molare de formare standard: \Delta _{\text{f}}\text{H}_{\text{CO}_2\text{(g)}}^{0}=-393,5\ \text{kJ/mol}\Delta _{\text{f}}\text{H}_{\text{H}_2\text{O(g)}}^{0}=-241,6\ \text{kJ/mol}.
 2. Precizaţi tipul reacţiei având în vedere valoarea entalpiei de reacţie, \Delta _{\text{r}}\text{H}.
 1. Determinaţi căldura degajată la arderea a 64 \ \text{g}​ de metan, exprimată în kilojouli.
 2. Determinaţi variaţia de temperatură la încălzirea a \begin{align*} 2 \text{ kg} \end{align*} de apă, ştiind că se consumă \begin{align*} 2 09 \text{ kJ} \end{align*}. Se consideră că nu au loc pierderi de căldură.
 3. Ecuaţia termochimică a reacţiei de ardere a etanului este:

\begin{align*} \text{C}_2\text{H}_6\text{(g)} + \frac{7}{2}\ \text{O}_2\text{(g)} \longrightarrow 2\text{CO}_2\text{(g)} + 3\text{H}_2\text{O(g)} \end{align*}\Delta _{\text{r}}\text{H}.

Calculaţi variaţia de entalpie în reacţia de ardere a etanului, utilizând ecuațiile termochimice:

\begin{align*} &\text{C}_2\text{H}_6\text{(g)} + \frac{7}{2}\ \text{O}_2\text{(g)} \longrightarrow 2\text{CO}_2\text{(g)} + 3\text{H}_2\text{O(l)}\quad\quad \Delta _\text{r}\text{H}_1=-1560,4\ \text{kJ}\\\\ &\text{H}_2\text{O(g)}\longrightarrow \text{H}_2\text{O(l)}\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\ \Delta _\text{r}\text{H}_2=-44,2\ \text{kJ}. \end{align*}

 1. Ordonaţi în sensul crescător al stabilităţii moleculei oxizii \begin{align*} \text{H}_2\text{O(g)} \end{align*}\begin{align*} \text{SO}_2\text{(g)} \end{align*}, utilizând entalpiile molare de formare standard ale acestora: \Delta _{\text{f}}\text{H}_{\text{H}_2\text{O(g)}}^{0}=-241,6\ \text{kJ/mol}\Delta _{\text{f}}\text{H}_{\text{SO}_2\text{(g)}}^{0}=-296,8\ \text{kJ/mol}Justificați răspunsul.

Numere atomice: \text{H}- 1\text{Na} - 11\text{Mg} - 12\text{Al} - 13\text{Cl} - 17.

Mase atomice: \text{H}- 1\text{C} - 12\text{Cl} - 35,5\text{Fe} - 56.

c_\text{ap\u a}=4,18\ \text{kJ}\cdot \text{kg}^{-1}\cdot \text{K}^{-1}.


Subiectul G1. ( OBLIGATORIU PENTRU NIVELUL I) 

 1. Acidul cianhidric se obţine industrial din metan, prin amonoxidare, la temperatură şi în prezenţa platinei:

2\text{CH}_4\text{(g)} + 2\text{NH}_3\text{(g)} + 3\text{O}_2\text{(g)} \xrightarrow[\ \ \ \ ]{\ \ \text{Pt}\ \ } 2\text{HCN(g)} + 6\text{H}_2\text{O(g)}.

 1. Notaţi rolul platinei în această reacţie.
 2. Precizaţi dacă platina se regăsește cantitativ la sfârșitul reacţiei.
 1. Determinaţi volumul de oxigen măsurat la 27^{\circ}\textrm{C} şi 5 \textrm{ atm}, exprimat în litri, necesar obţinerii a 54 \textrm{ g}​ de acid cianhidric.
 2.  
  1. Calculaţi numărul atomilor din \begin{align*} 160\text{ g} \end{align*}de oxigen.
  2. Determinaţi masa a \begin{align*} 12,044\cdot 10^{23} \end{align*}​ molecule de amoniac, exprimată în grame.
 3. Determinaţi \begin{align*} p\text{H} \end{align*}-ul soluţiei care conţine \begin{align*} 0,02 \end{align*} mol de acid clorhidric în \begin{align*} 0,2 \end{align*}​ L de soluţie.
 4.  
  1. Precizaţi caracterul acido-bazic pentru soluţia al cărei \begin{align*} p\text{H}=1 \end{align*}.
  2. Notaţi culoarea soluţiei al cărei \begin{align*} p\text{H}=1 \end{align*}, după adăugarea a \begin{align*} 2-3 \end{align*} picături de turnesol.

Subiectul G2. ( OBLIGATORIU PENTRU NIVELUL II)  

 1. Notați expresia matematică a legii vitezei pentru o reacție chimică de tipul \text{A}\longrightarrow \text{produ\c si}​.
 1. Determinați valoarea constantei de viteză pentru o reacție chimică de ordinul II, cunoscând valoarea concentrației reactantului (\text{A}) de 0,5 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1} și viteza de reacție 10^{-4} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot \text{s}^{-1}​.
 2. Pentru reacţia de sinteză a amoniacului

\begin{align*} 3\text{H}_2\text{(g)} + \text{N}_2\text{(g)}\rightleftarrows 2\text{NH}_3\text{(g)} \end{align*}

s-au determinat la echilibru, următoarele concentraţii: \begin{align*} [\text{NH}_3]=1\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1} \end{align*}\begin{align*} [\text{H}_2]=5\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1} \end{align*}\begin{align*} [\text{N}_2]=5\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1} \end{align*}. Determinaţi valoarea numerică a constantei de echilibru, \begin{align*} K_c \end{align*}​.

 1. Reactivul Tollens este o combinație complexă cu formula \begin{align*} [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{OH} \end{align*}.
  1. Notaţi numărul de coordinare al ionului metalic din reactivul Tollens.
  2. Notați natura legăturii chimice dintre ionul metalic și liganzi în reactivul Tollens.
 2.  
  1. Scrieți ecuația reacției de ionizare a amoniacului în soluție apoasǎ.
  2. Notați expresia matematicǎ a constantei de bazicitate a amoniacului, \begin{align*} K_b \end{align*}.​

Mase atomice: \text{H}- 1\text{C} - 12\text{N} - 14\text{O} - 16.

 

 

Constanta molară a gazelor: R=0,082\ \text{L}\cdot \text{atm}\cdot \text{mol}^{-1}\cdot \text{K}^{-1}.

Numărul lui Avogadro: \text{N}_{\text{A}}=6,022\cdot 10^{23}\ \text{mol}^{-1}.

Cum până când vei susține tu examenul de Bacalaureat mai ai timp să te pregătești pentru proba la alegere - chimie anorganică, te sfătuim să accesezi pagina „Bac Chimie 2016”, unde profesorii noștri, pe lângă câteva sfaturi utile pentru acest examen, ți-au pregătit și alte subiecte de tip Bac, rezolvate complet de către aceștia.

Spor la învățat și multă baftă la examen!

Bacalaureat Chimie Anorganică | Filiera tehnologică | Sesiunea iunie-iulie 2016

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.