Bacalaureat Chimie anorganică | Filiera tehnologică | Model de subiect 2015

Atunci, accesează acest eBook, intitulat „Bacalaureat Chimie anorganică | Filiera tehnologică | Model de subiect 2015”, pentru a vedea rezolvarea de nota 10 a modelului de subiect, dat în toamna anului 2015 elevilor care urmează filiera tehnologică - profilul tehnic (specializarea tehnician în industria sticlei și a ceraminii) și profilul resurse naturale și protecția mediului.

Acest material este structurat astfel:

 • Subiectul I

Subiectul A. 

Scrieţi, pe foaia de examen, termenul din paranteză care completează corect fiecare dintre următoarele enunţuri: 

 1.  Nucleul unui atom are sarcină electrică ... ... ... . (pozitivă/negativă)
 2.  Numărul de masă, A, reprezintă suma dintre numărul de protoni şi numărul de ... ... ... . (electroni/neutroni)
 3.  Celula elementară a clorurii de sodiu este un ... ... ... . (cub/hexagon)
 4.  Substanţele ionice se dizolvă în solvenţi ... ... ... . (nepolari/polari)
 5.  În reacţiile ... ... ... sistemul absoarbe căldură din mediul exterior. (endoterme/exoterme) 

Subiectul B. 

Pentru fiecare item al acestui subiect, notaţi pe foaia de examen numai litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect. 

 1. Atomii izotopilor unui element chimic prezintă:
  1. număr diferit de protoni;
  2. număr diferit de electroni;
  3. acelaşi număr de nucleoni;
  4. acelaşi număr atomic. 
 2. Perechea ce conţine numai denumirea unor substanţe compuse este:
  1. hidrogen, clor;
  2. oxigen, apă;
  3. clorură de sodiu, sodiu;
  4. acid clorhidric, hidroxid de sodiu.  
 3. Conductibilitatea electrică a clorurii de sodiu se datorează:
  1. poziţiilor fixe ale ionilor în cristal;
  2. mobilităţii ionilor în topitura sau în soluţia acesteia;
  3. solventului nepolar utilizat la obţinerea saramurii;
  4. legăturilor puternice dintre ionii de sodiu şi ionii clorură.  
 4. Catodul pilei Daniell este confecţionat din:
  a. zinc;                  c. cupru;
  b. aluminiu;         d. fier.
 5. Sunt lichide nemiscibile:
  1. apa şi uleiul;
  2. tetraclorura de carbon şi bromul;  
  3. apa şi acidul sulfuric;
  4. uleiul şi benzina.  

Subiectul C. 

Scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al reactanţilor din coloana A însoţit de litera din coloana B, corespunzătoare produsului/produşilor de reacţie. Fiecărei cifre din coloana A îi corespunde o singură literă din coloana B

             A. 

 1. H_2+Cl_2
 2. Cl_2+H_2O
 3. Cu+Cl_2
 4. Fe+Cl_2
 5. Cl_2+KI​ 

            B. 

 1. HCl+HClO 
 2. CuCl_2 
 3. FeCl_2
 4. KCl+I_2
 5. FeCl_3
 6. HCl 
 • Subiectul II

Subiectul D. 

 

 1.  Precizaţi compoziţia nucleară (protoni, neutroni) pentru atomul _{9}^{19}\textrm{F}.
 2.  a. Scrieţi configuraţia electronică a atomului elementului (E), care are 2 electroni în stratul 3(M).                                                                                                                                                                                                                      b. Determinaţi numărul atomic al elementului (E).
   c. Notaţi poziţia în tabelul periodic (grupa, perioada) a elementului (E)
 3.  Modelaţi procesul de ionizare a atomului de sodiu, utilizând simbolul elementului chimic şi puncte pentru reprezentarea electronilor.
 4.  Modelaţi formarea legăturii chimice în molecula acidului clorhidric, utilizând simbolurile elementelor chimice şi puncte pentru reprezentarea electronilor.
 5.  Ordonaţi elementele chimice Na, Mg, Al în sensul descreşterii caracterului metalic. 

Subiectul E. 

 1. Sodiul reacţionează cu bromul conform ecuaţiei reacţiei:   ​​.... Na+.... Br_2\rightarrow .... NaBr.         
  1. Scrieţi ecuaţiile proceselor de oxidare, respectiv de reducere, care au loc în această reacţie. 
  2. Notaţi rolul sodiului (agent oxidant/agent reducător).    
 2. Notaţi coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei reacţiei de la punctul 1
 3. O masă de 200 g soluţie de clorură de fier(III) cu concentraţia procentuală masică 10\% se amestecă cu 50 g soluţie de clorură de fier(III) cu concentraţia procentuală masică 5\%
  1. Calculaţi masa de clorură de fier(III), exprimată în grame, din soluţia obţinută prin amestecare.
  2. Determinaţi concentraţia procentuală masică a soluţiei de clorură de fier(III) rezultată în urma amestecării. 
 4. Clorul reacţionează complet cu 4,6 g de sodiu.
  1. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice dintre clor şi sodiu.
  2. Calculaţi volumul de clor, exprimat în litri, măsurat în condiţii normale de temperatură şi de presiune, necesar reacţiei.
 5. Se supune electrolizei topitură de clorură de sodiu. Notaţi ecuaţia reacţiei ce are loc la catod în timpul electrolizei. 

   

Numere atomice: \text{H}- 1\text{Na} - 11\text{Mg} - 12\text{Al} - 13\text{Cl} - 17.

Mase atomice: \text{Na} - 23.

Volumul molar: \text{V} = 22,4 \ \text{L}\cdot \text{mol}^{-1}.

 • Subiectul III

Subiectul F.

 1. Acetilena, C_2H_2, este utilizată pentru aparatele de sudură autogenă a metalelor. Scrieţi ecuaţia termochimică a reacţiei de ardere a acetilenei, ştiind că rezultă dioxid de carbon şi vapori de apă. 
 2. Determinaţi masa de acetilenă, exprimată în grame, care prin ardere degajă 16026 \text{kJ}, cunoscând entalpia de combustie \Delta _cH^0_{C_2H_2}=-801,3 \text{kJ}/\text{mol}
 3. Calculaţi căldura, exprimată în Jouli, care se degajă la răcirea a 18 \text{kg}​ de apă, de la temperatura t_1=52^0C la temperatura t_2=22^0C. Se consideră că nu au loc pierderi de căldură.
 4. Determinaţi variaţia de entalpie, \Delta _rH, pentru reacţia reprezentată prin ecuaţia:

CaO(s) +H_2O(l) \to Ca(OH)_2(s) , \Delta _rH

utilizând ecuaţiile termochimice:  

\begin{align*} &Ca(s)+\dfrac{1}{2}O_2(g)\to CaO(s) \quad\quad \Delta _rH_1=-634,94\ \text{kJ} \end{align*}

\begin{align*} &Ca(s)+\dfrac{1}{2}O_2(g)\to CaO(s) \quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\ \ \Delta _rH_1=-634,94\ \text{kJ}\\ &Ca(s)+2H_2O(I)\to Ca(OH)_2(s)+H_2(g) \quad\quad\quad \Delta _rH_2=-414,66\ \text{kJ} \\ &H_2(g)+\dfrac{1}{2}O_2(g)\to H_2O(I) \quad\quad\quad \quad\quad\quad \quad\quad\quad\ \ \Delta_r H_3=-285,50 \ \text{kJ} \end{align*}

 1. Scrieţi următorii oxizi: Fe_2O_3(s)Al_2O_3(s)MgO(s) în ordinea crescătoare a stabilităţii. Justificaţi răspunsul. Se cunosc entalpiile molare de formare standard: 

\Delta _fH^0_{Fe_2O_3(s)}=-821,4 \text{kJ}\Delta _fH^0_{Al_2O_3(s)}=-1670 \text{kJ}\Delta _fH^0_{MgO(s)}=-602 \text{kJ}.  

Subiectul G1. ( OBLIGATORIU PENTRU NIVELUL I) 

 1. Oxigenul se poate obţine în laborator din apă oxigenată H_2O_2, conform reacţiei reprezentată de ecuaţia:

 ​​2H_2O_2(aq)\overset{MnO_2}{\longrightarrow}2H_2O(l)+O_2(g).         

 1. Notaţi rolul MnO_2​ în reacţia chimică. 
 2. Precizaţi dacă reacţia poate avea loc în absenţa MnO_2.

 

 1. Determinaţi volumul de oxigen, exprimat în litri, măsurat la temperatura \begin{align*} 127 ^{\circ}\textrm{C} \end{align*} şi presiunea \begin{align*} 2 \end{align*} atm, care se obţine stoechiometric din 170 g de apă oxigenată.
 2. a. Calculaţi numărul atomilor de oxigen din 0,34 g de apă oxigenată.
  b. Determinaţi masa, exprimată în grame, a 18,066\cdot 10^{23}​ molecule de apă. 
 3. Determinaţi cantitatea de acid clorhidric, exprimată în moli, necesară pentru a prepara un volum de 0,1 \text{L}​ soluţie de acid clorhidric cu p\text{H} = 2
 4. a. Precizaţi caracterul acido-bazic al unei soluţii al cărei p\text{H} = 10.
  b. Notaţi culoarea soluţiei al cărei p\text{H} = 10, după adăugarea a 2-3​ picături de fenolftaleină. 

Subiectul G2. ( OBLIGATORIU PENTRU NIVELUL II)  

 1. Pentru reacţia \text{A}\rightarrow 2\text{B}, s-au înregistrat următoarele date experimentale:

 

timp (s)01020
[A] ( mol\cdot L^{-1} )1,00,8330,714

​ 

 

 

     

Determinaţi viteza medie de consum a reactantului (A), exprimată în mol\cdot L^{-1}\cdot s^{-1} în intervalul de timp 0-20 secunde. 

 1. Pentru reacţia A + B \rightleftarrows 2D, se cunosc concentraţiile [A] = [B] = 1 mol\cdot L^{-1}, la echilibru şi constanta de echilibru K_c=4. Determinaţi concentraţia molară a produsului de reacţie (D), la echilibru. 
 2. Indicaţi sensul de deplasare a echilibrului chimic descris de ecuaţia:
  2A(g) + B(g) \rightleftarrows 2D(g)  

în următoarele situaţii:  

a. creşte presiunea;
b. se elimină produs de reacţie, D(g), din sistem. 

 1. a. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor de obţinere a reactivului Tollens având la dispoziţie soluţie de azotat de argint, soluţie de hidroxid de sodiu şi soluţie de amoniac.
  b. Notaţi denumirea IUPAC a reactivului Tollens. 
 2. a. Scrieţi ecuaţia reacţiei de autoionizare a apei.
  b. Notaţi expresia matematică a produsului ionic al apei, K_W, la temperatură standard.

Mase atomice: \text{H}- 1\text{C} - 12\text{O} - 16.

 

Volumul molar: \text{V} = 22,4 \ \text{L}\cdot \text{mol}^{-1}.

Numărul lui Avogadro: \text{N}=6,022\cdot 10^{23}\ \text{mol}^{-1}.

Constanta molară a gazelor: R=0,082\ \text{L}\cdot \text{atm}\cdot \text{mol}^{-1}\cdot \text{K}^{-1}c_\text{ap\u a}=4,18\ \text{kJ}\cdot \text{kg}^{-1}\cdot \text{K}^{-1}.

Accesează cu încredere acest eBook, pentru a vedea ce reprezintă numărul de masă al unui element, care sunt lichidele nemiscibile, cum se modelează procesul de ionizare a atomului de sodiu, cum reacționează fierul cu bromul, cum se află variația de entalpie pentru o reacție dată, cum se determină viteza medie de consum a unui anumit reactant într-un interval de timp, care este denumirea reactivului Tollens și multe altele.

Spor la rezolvarea problemelor și multă baftă la examen!

Bacalaureat Chimie anorganică | Filiera tehnologică | Model de subiect 2015

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.