Bacalaureat Chimie Organică | Filiera teoretică și filiera vocațională | Sesiunea iunie-iulie 2014

Aici vei putea observarea unor probleme de chimie organică cu hidrocarburi, clase de compuși organici, ecuația de ardere a pentainenei, nitrarea glicerinei, factori fizici și chimici care conduc la denaturarea proteinelor, alchine și multe alte probleme date în sesiunea iunie-iulie de Bac 2014?  Profesorii noștri ți-au rezolvat toate problemele de chimie organică cu glucoză, clorură de vinil, tipuri de izomeri, pentainenă, alcool monohidroxilic, acid gras, alchine, acid salicilic și nu numai.

În materialul intitulat „Bacalaureat Chimie Organică | Filiera teoretică și filiera vocațională | Sesiunea iunie-iulie 2014”,Atât enunțurile, cât și rezolvările de nota 10 ale problemelor de chimie organică date pentru filiera teoretică și cea vocațională în vara anului 2014 le poți vedea accesând acest material al nostru.

Problemele acestui material sunt structurate pe subiecte, după cum urmează:

Subiectul I

Subiectul A. 

Scrieţi, pe foaia de examen, termenul din paranteză care completează corect fiecare dintre următoarele enunţuri:

 1. Hidrocarbura cu formula moleculară \text{C}_3\text{H}_8 prezintă un număr de ... ... ... radicali divalenţi. (3/ 4)
 2. Adiția acidului clorhidric la 2-metilpropenă conduce la ... ... ... . (clorură de terțbutil/ clorură de secbutil)
 3. Numărul atomilor de carbon terțiar din naftalină este egal cu ... ... ... . (10/ 8)
 4. Glucoza şi fructoza sunt compuși ... ... ... . (izomeri/ omologi)
 5. Prin hidroliza totală a amidonului sub acțiunea enzimelor din aparatul digestiv se obține ... ... ... . (glucoză/ fructoză)

Subiectul B. 

Pentru fiecare item al acestui subiect, notaţi pe foaia de examen numai litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect.

 1. Clorura de vinil se obţine în reacţia dintre:
  1. etenă şi acid clorhidric; 
  2. etină şi acid clorhidric în condiţii catalitice; 
  3. etan și clor;
  4. etenă şi clor în tetraclorură de carbon.
 2. Afirmația corectă referitoare la proprietățile fizice ale unor hidrocarburi este:
  1. 2,2-dimetilpropanul are punctul de fierbere mai ridicat decât 2​-metilbutanul;
  2. metanul este un alcan cu miros înţepător;
  3. etena şi benzenul se dizolvă în apă;
  4. etena şi etina sunt gaze, în condiţii standard de temperatură şi de presiune.
 3. Prezintă proprietăţi tensioactive substanţa cu formula de structură plană:
  1. \text{HCOO}^-\text{Na}^+
  2. \text{CH}_3-(\text{CH}_2)_2-\text{COOH}
  3. \text{CH}_3-(\text{CH}_2)_{16}-\text{COO}^-\text{Na}^+;
  4. \text{CH}_3-(\text{CH}_2)_7-\text{CH}=\text{CH}-(\text{CH}_2)_7-\text{COOH}​.
 4. Formula chimică a compusului organic rezultat în reacţia dintre acidul metanoic și oxidul de calciu este:
  1. \text{CHO}_2\text{Ca}
  2. \text{C}_2\text{H}_2\text{O}_2\text{Ca}
  3. \text{C}_2\text{H}_4\text{O}_4\text{Ca};
  4. \text{C}_2\text{H}_2\text{O}_4\text{Ca}.
 5. Seria ce conține denumirea unor substanțe care aparțin aceleiași clase de compuși organici este:
  1. glicină, alanină, serină; 
  2. glicol, glicină, glucoză;
  3. etan, etanol, etină;
  4. zaharoză, valină, naftalină.

Subiectul C. 

Scrieţi, pe foaia de examen, numărul de ordine al denumirii perechii de substanţe din coloana A, însoţit de litera din coloana B, corespunzătoare tipului de izomeri/ categoriei de compuşi din care face parte perechea respectivă. Fiecărei cifre din coloana A îi corespunde o singură literă din coloana B.

           A. 

 1. acid butanoic şi acid 2-metilpropanoic 
 2. amidon și celuloză
 3. 2-metilbutan şi 3-metilpentan
 4. 1-cloropropan şi 2-cloropropan
 5. propenă şi acetat de vinil​ 

            B. 

 1. monomeri organici 
 2. izomeri de catenă 
 3. termeni omologi
 4. compuși tensioactivi 
 5. izomeri de poziţie
 6. compuși macromoleculari  

Subiectul II

Subiectul D. 

O pentainenă (\text{A}) are formula de structură:

\text{H}_3\text{C}-(\text{C}\equiv \text{C})_5-\text{CH}=\text{CH}_2

 

 1. Notaţi tipul catenei din pentainena (\text{A}), având în vedere natura legăturilor chimice dintre atomii de carbon.
 2. Scrieţi formula de structură a unui izomer de poziţie al pentainenei (\text{A}).
 3. Determinaţi raportul atomic \text{C}_\text{primar} : \text{C}_\text{secundar} : \text{C}_\text{ter\c tiar} din molecula pentainenei (\text{A}).
 4. Calculaţi masa de carbon conţinută de 40,5 g pentainenă, exprimată în grame.
 5. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor:
  1. dintre pentainenă și \text{H}_2/ \ \text{Pd}/\text{Pb}^{2+}
  2. dintre pentainenă și \text{H}_2/ \ \text{Ni}.
  3. de ardere a pentainenei.

Subiectul E. 

 1. Un alcool monohidroxilic aciclic saturat secundar (\text{A}), cu raportul masic \text{C} : \text{O} = 3 : 1 formează prin deshidratare o alchenă (\text{B}), ca produs majoritar.
  1. Determinaţi formula moleculară a alcoolului (\text{A}).
  2. Scrieţi ecuaţia reacţiei de deshidratare a alcoolului (\text{A}) în urma căreia se obţine majoritar alchena (\text{B}).
 2. Scrieţi ecuaţia reacţiei de esterificare a glicerinei cu obţinerea trinitratului de glicerină.
 3. Prin nitrarea glicerinei cu amestec nitrant se obţin 6810 g de trinitrat de glicerină. Calculaţi masa amestecului nitrant necesară reacţiei, ce conține 60\%​ acid azotic, în procente masice, exprimată în kg.
 4. Un acid gras (\text{A}) are formula de structură:

\text{CH}_3 - (\text{CH}_2)_4 - (\text{CH }= \text{CH} - \text{CH}_2)_4 - (\text{CH}_2)_2 - \text{COOH}.

Scrieţi ecuaţia reacţiei acidului gras (\text{A}) cu hidroxidul de potasiu.

 1. Determinaţi masa de acid gras (\text{A}) care reacționează cu 5,6 g de hidroxid de potasiu, exprimată în grame.​

 

Mase atomice: \text{H}- 1\text{C} - 12\text{N} - 14\text{O} - 16\text{K} - 39.

 

Subiectul III

Subiectul F.

Proteinele şi zaharidele sunt compuşi cu importanţă fiziologică.

 1. La hidroliza unei proteine din gălbenuşul de ou s-a izolat un tioaminoacid (\text{A}) cu masa molară \text{M} = 121 \text{ g/ mol} şi raportul atomic al elementelor \text{C} : \text{H} : \text{O} : \text{N} : \text{S} = 3 : 7 : 2 : 1 : 1.
  1. Determinaţi formula moleculară a tioaminoacidului (\text{A}).
  2. Scrieţi formula de structură şi notaţi denumirea IUPAC a tioaminoacidului (\text{A}), ştiind că este un \alpha-aminoacid.
 2. Scrieţi formula de structură a \alpha-alaninei la p\text{H} = 12.
 3. Notaţi un factor fizic şi un factor chimic ce conduc la denaturarea proteinelor din albuşul de ou.
 4. Scrieţi ecuaţia reacţiei care pune în evidenţă caracterul reducător al glucozei şi în urma căreia se formează un precipitat roşu-cărămiziu.
 5. Glucoza din 50 mL soluţie de concentraţie 2\text{ M} se tratează cu reactivul Fehling. Calculaţi masa de precipitat obținută, exprimată în grame.

Subiectul G1. (Obligatoriu pentru Nivel I) 

Hidrocarburile sunt o sursă importantă de materii prime pentru industrie.

 1. O alchină (\text{A}) reacţionează cu bromul în soluţie de tetraclorură de carbon şi formează un compus tetrabromurat (\text{B}), a cărui masă molară este de 9​ ori mai mare decât masa molară a alchinei (\text{A}). Determinaţi formula moleculară a alchinei (\text{A}).
 2. Scrieţi ecuaţia reacţiei de obţinere a compusului tetrabromurat (\text{B}) din alchina (\text{A})​, determinată la punctul 1.
 3. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor de obţinere a izopropilbenzenului şi 1,4​-diizopropilbenzenului din benzen şi propenă.
 4. La alchilarea benzenului cu propenă, în vasul de reacţie, se obţine un amestec organic format din izopropilbenzen şi 1,4-diizopropilbenzen în raport molar 1 : 1. Calculaţi volumul de benzen, exprimat în litri, cu densitatea \rho = 0,88\text{ kg/ L}, necesar obţinerii a 1,2​ tone de izopropilbenzen știind că reactanții se transformă integral.
 5. Scrieţi ecuaţia reacţiei de obţinere a polipropenei din monomerul corespunzător.

Subiectul G2. (Obligatoriu pentru Nivel II)  

 1. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor de cracare a n-butanului.
 2. Un volum de 2240\text{ m}^3 de n-butan, măsurat în condiţii normale de temperatură şi de presiune, este supus cracării, rezultând 180\ \text{kmoli} de amestec gazos format din metan, etan, etenă, propenă şi n-butan nereacţionat, în care n-butanul şi metanul se află în raport molar 1 : 3​. Calculaţi conversia utilă a n-butanului considerând produsul util metanul.
 3. Scrieţi ecuaţia reacţiei acidului salicilic cu \text{NaOH(aq)}​ în exces.
 4. Calculaţi masa de produs organic, exprimată în grame, ce se obţine din reacţia acidului salicilic cu 0,8\text{ moli} de \text{NaOH(aq)}​.
 5.  
  1. Cadaverina este o diamină rezultată în procesul de degradare a organismelor animale. Notaţi formula de structură a cadaverinei, cunoscând denumirea IUPAC a acesteia: 1,5-pentandiamină.
  2. Scrieţi ecuaţia reacţiei cadaverinei cu \text{HCl}, în exces.

Mase atomice: \text{H}- 1\text{C} - 12\text{N}-14; \text{O}-16\text{Na}-23\text{S} - 32\text{Cu} - 64\text{Br}-80.

Volumul molar: \text{V} = 22,4 \ \text{L}/ \ \text{mol}.

Pentru a-ți exersa cunoștințele de chimie organică, te sfătuim să încerci să rezolvi singur problemele acestui subiect, iar mai apoi să compari rezultatele tale cu cele date de către profesorii noștri de chimie.

Spor la rezolvarea problemelor de chimie organică pentru filiera teoretică și filiera vocațională.

Bacalaureat Chimie Organică | Filiera teoretică și filiera vocațională | Sesiunea iunie-iulie 2014

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.