Bacalaureat Logică 2020 | Sesiunea iunie - iulie

Acest eBook conține rezolvarea sesiunii iunie - iulie 2020 a examenelui de Bacalaureat la disciplina Logică.

Subiectul I

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Nu face parte din structura demonstrației:

a. teza de demonstrat 

b. fundamentul demonstrației 

c. criteriul demonstrației 

d. procesul de demonstrare 

2. O inferență deductivă este imediată dacă: 

a. se realizează cu prioritate maximă 

b. concluzia este derivată dintr-o singură premisă 

c. concluzia este derivată din cel puțin două premise 

d. se realizează de îndată ce avem timp 

3. Între termenii elev și elev de liceu există un raport de: 

a. ordonare 

b. intersectare 

c. contrarietate 

d. identitate 

4. Predicatul logic al propoziției Toate florile de primăvară sunt frumos mirositoare este: 

a. sunt frumos mirositoare 

b. frumos mirositoare 

c. sunt frumos 

d. sunt

5. Într-o clasificare corectă: 

a. criteriul folosit într-o operație trebuie să fie unic 

b. între clasele situate pe aceeași treaptă există raporturi de identitate 

c. deosebirile dintre obiectele aceleași clase sunt mai importante decât asemănările 

d. unele dintre elementele ce formează obiectul clasificării se regăsesc în mai multe clase

6. Din punct de vedere extensional, termenul profesor de chimie este: 

a. vag, singular 

b. colectiv, vid 

c. distributiv, singular 

d. general, precis 

7. Raționamentul Unele fapte demne de laudă sunt acte de caritate, având în vedere că toate actele de caritate sunt fapte demne de laudă este un exemplu de: 

a. inducție incompletă 

b. inducție completă 

c. deducție imediată 

d. deducție mediată

8. Inducţia incompletă se caracterizează prin: 

a. valoare de cunoaştere redusă 

b. concluzie probabilă 

c. concluzie certă 

d. aplicarea asupra unei clase cu un număr mic de elemente 

9. Seria de termeni ordonați crescător din punct de vedere extensional este: 

a. elev, elev de liceu, elev de clasa a IX-a, elev de clasa a IX-a premiant 

b. elev de clasa a IX-a premiant, elev de clasa a IX-a, elev de liceu, elev 

c. elev de clasa a IX-a, elev, elev de clasa a IX-a premiant, elev de liceu 

d. elev de liceu, elev, elev de clasa a IX-a premiant, elev de clasa a IX-a 

10. Propoziția categorică Oamenii sunt ființe sociale este: 

a. universală afirmativă 

b. universală negativă 

c. particulară afirmativă 

d. particulară negativă 20 de puncte 

B. Fie termenii A, B, C, D, şi E astfel încât A și B sunt în raport de contradicție, C este supraordonat față de A și B, dar, totodată, este specie a lui D, termenul E este specie a lui D, intersectat cu C și în opoziție cu A și B. 

1. Reprezentaţi, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice dintre cei cinci termeni. 2 puncte 

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F): 

a. Niciun A nu este C. 

b. Unii B sunt E. 

c. Unii C nu sunt E. 

d. Toți E sunt D. 

e. Toți D sunt A. 

f. Toți B sunt D. 

g. Niciun A nu este D. 

h. Toți C sunt D. 

Rezolvare

A. 

  1. C
  2. B

...

Subiectul al II-lea

Se dau următoarele propoziţii: 

  1. Toate virtuțile sunt calități dobândite în vederea unei vieți bune. 
  2. Unele secrete sunt informații bănuite de toată lumea. 
  3. Niciun absolvent de studii superioare nu este șomer. 
  4. Unele echipe de fotbal nu sunt formațiuni bine antrenate. 

A. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, subalterna propoziției 1, contradictoria propoziției 2, contrara propoziției 3 și subcontrara propoziției 4. 8 puncte 

B. Aplicaţi explicit operaţiile de conversiune şi obversiune, pentru a deriva conversa şi obversa corecte ale fiecăreia dintre propoziţiile 1 şi 3, atât în limbaj formal, cât şi în limbaj natural. 8 puncte 

C. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, obversa conversei supraalternei propoziției 2, respectiv, obversa contrarei propoziției 3. 6 puncte

D. Doi elevi, X şi Y, opinează astfel: 

X: Dacă unele eforturi depuse nu sunt acțiuni zadarnice, atunci unele acțiuni zadarnice nu sunt eforturi depuse. 

Y: Dacă toate acțiunile noastre sunt morale, putem spune că nicio acțiune a noastră nu este imorală. 

Pornind de la această situație:

a. scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi;    4 puncte 

b. precizați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentelor formalizate;     2 puncte 

c. explicați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentului elevului X. 2 puncte 

Rezolvare

A.

Subalterna propoziției 1: SiP – Unele virtuți sunt calități dobândite în vederea unei vieți bune.

Contradictoria propoziției 2: SeP – Niciun secret nu este o informație bănuită de toată lumea.

...

Subiectul al III-lea 

A. Fie următoarele două moduri silogistice: aaa-1, aoo-2. 

1. Scrieţi schema de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date şi construiţi, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de inferenţă. 8 puncte 

2. Verificaţi explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date, precizând totodată decizia la care aţi ajuns. 6 puncte 

B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, un silogism valid, prin care să justificaţi propoziţia “Nicio persoană imorală nu este interesată de dreptate”. 6 puncte

C. Fie următorul silogism: Dacă niciun adolescent nu este pensionar, atunci niciun pensionar nu este elev de liceu, având în vedere că toți elevii de liceu sunt adolescenți. Pornind de la silogismul dat, stabiliţi care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F):

1. Termenul mediu este nedistribuit în premisa majoră. 

2. Predicatul logic al concluziei este reprezentat de termenul „elev de liceu”. 

3. Premisa minoră este o propoziție universal afirmativă. 

4. Predicatul logic al concluziei este distribuit atât în premisă, cât și în concluzie. 4 puncte 

D. Fie următoarea definiţie: Adolescența este vârsta marilor reverii

a. Menţionaţi o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată. 2 puncte

b. Precizați o altă regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula identificată la punctul a. şi construiţi o definiţie care să o încalce, având ca definit termenul „adolescență”.     4 puncte 

Rezolvare

A.

2.

Reprezentarea grafică a modului aaa-1 prin metoda diagramelor Venn:

...

Conform metodei diagramelor Venn, modul silogistic este valid dacă, după reprezentarea premiselor în diagramă, concluzia se poate deja citi fără a mai fi separat reprezentată. 

Pentru a reprezenta modul aaa-1, am început cu reprezentarea premisei majore, MaP. Hașurăm zona din cercul M care nu se suprapune cu cercul P, întrucât aceasta este vidă (toți M sunt P, deci nu există M care să nu facă parte din P). Pentru reprezentarea premisei minore, SaM, vom hașura zona din cercul S care nu se suprapune cu cercul M, întrucât aceasta este vidă.

Concluzia SaP s-ar reprezenta prin ...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bacalaureat Logică 2020 | Sesiunea iunie - iulie

[1]
Review-urile utilizatorilor
  • 06.05.2021
    Scris de Elev in clasa a 9-a