Bac Sociologie 2022 | Simulare

Subiectul I

30 de puncte

Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Familia monoparentală: 

a. este o familie extinsă 

b. este o formă de coabitare consensuală 

c. este familia compusă din doi soți care nu au copii 

d. este familia compusă din un părinte și copilul/copiii acestuia. 

2. Secularizarea,ca fenomen specific societății contemporane presupune: 

a. revenirea oamenilor la valorile religioase tradiționale 

b. îndepărtarea oamenilor față de normele și practicile bisericești 

c. creșterea numărului de bunuri materiale din proprietatea bisericilor 

d. sporirea influenței politice a instituțiilor religioase asupra vieții militare. 

3. Într-o societate democratică, partidele politice ar trebui: 

a. să fraudeze alegerile pentru a câștiga 

b. să atragă simpatia și sprijinul cetățenilor cu drept de vot 

c. să nu participe la campania electorală premergătoare alegerilor 

d. să excludă orice colaborare cu minoritățile etnice din țara respectivă. 

4. Funcția economică a familiei se referă la faptul că: 

a. orice om își găsește echilibrul afectiv în primul rând în cadrul familiei 

b. familia reprezintă o unitate economică atât de producție, cât și de consum 

c. oamenii sunt protejați în societate în primul rând de familie și apoi de alte instituții 

d. Informațiile/comportamentele necesare în societate se învață în familie. 

5. Printre alte obiective, statul social urmărește și: 

a. atragerea de fonduri rambursabile sau împrumuturi externe 

b. promovarea unor politici publice în urma cărora să apară conflicte sociale 

c. garantarea unui venit minim pentru asigurarea unei supraviețuiri decente 

d. separarea puterilor în: putere legislativă, executivă, administrativă și judecătorească. 

6. La baza religiei: 

a. se află extremismul religios 

b. stă existența unor biserici creștine 

c. stă ideea de sacru 

d. se află ideile politice ale statului democratic. 

7. Scoala se bazează pe transmiterea: 

a. educației formale 

b. educației informale 

c. educației nonformale 

d. educației sporadice.

8. Principiul separării puterilor în stat prevede că: 

a. poporul guvernează prin reprezentanți aleși 

b. se acordă drepturi tuturor cetățenilor dintr-un stat național 

c. statul decide liber în probleme interne și externe 

d. există o distribuire a puterii între mai multe persoane/instituții. 

9. Unul dintre scopurile societății civile este: 

a. neimplicarea în problemele cetățenilor 

b. obținerea și păstrarea puterii cât mai mult timp 

c. susținerea politicilor cu efecte negative asupra societății 

d. exprimarea opiniilor în legătură cu evenimentele din societate. 

10. Sistemul de învățământ: 

a. nu are o finalitate socială concretă 

b. pregătește potențialul uman de muncă 

c. presupune absența colaborării cu părinții elevilor 

d. poate fi identificat cu regulile morale ce stabilesc un anumit comportament

Rezolvare

  1. d
  2. b

...

Subiectul II

30 de puncte

A. În coloana din stânga sunt enumerate aspecte metodologice ale cercetării sociologice, iar în coloana din dreapta sunt numerotate enunţuri adevărate referitoare la acestea. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga şi cifra corespunzătoare din coloana din dreapta. 12 puncte

a. Observație structurată 

 

b. Interviul 

 

c. Ancheta sociologică 

 

d. Chestionar sociologic

1. Este o tehnică de cercetare bazată pe o succesiune logică și psihologică de întrebări și/sau imagini grafice consemnate în scris. 

2. Reprezintă metoda de cercetare realizată pe cale empirică, în care observatorul utilizează o grilă de observație. 

3. Este un tip special de anchetă sociologică axată pe o problematică limitată, a unui individ. 

4. Semnifică o metodă de cercetare a realității sociale bazată pe tehnici de producere a datelor prin intermediul întrebărilor adresate de către investigator și a răspunsurilor formulate de către subiecți. 

5. Reprezintă o tehnică de cercetare prin care se obțin informații pe cale verbală/orală, cu scopul de a verifica ipotezele cercetării sociologice.

B. Citiți, cu atenție, textul de mai jos: 

Școala este considerată cel mai important agent de socializare în socializarea secundară: elevul învață noi moduri de comportament, preia valori și dezvoltă aptitudini, relaționează în grupurile de egali. Acest stadiu al socializării devine semnificativ pentru dezvoltarea personalității elevilor, dar și pentru orientarea școlară și profesională viitoare. 

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe: 

1. Formulați ideea principală a textului. 2 puncte 

2. Explicaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, modul specific în care interacţionează două concepte sociologice la care face referire textul. 10 puncte 

3. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia socializarea anticipativă reprezintă o condiție necesară, dar nu și suficientă, în integrarea socială a tinerilor. 3 puncte 

4. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la importanța socializării continue în adaptarea la sfera socio-profesională cu un grad ridicat de informatizare. 3 puncte

Rezolvare

...

B.
1. Școala este cel mai important agent al socializării secundare deoarece contribuie la relaționarea individului cu ceilalți , și transmite norme și comportamente vitale pentru ...

...

Subiectul III

30 de puncte

Răspundeţi fiecăreia dintre următoarele cerinţe: 

1. Precizaţi înțelesul noţiunii de rol performat. 4 puncte 

2. Menționați două caracteristici ale statusurilor dobândite. 6 puncte 

3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii de grup informal şi eșec de rol, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. 10 puncte 

4. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, modul în care grupul de similaritate poate influența dezvoltarea personalității unui absolvent de liceu. 4 puncte 

5. Argumentaţi, în aproximativ zece rânduri, afirmaţia potrivit căreia grupurile formale exercită asupra membrilor lor o presiune specifică spre conformism. 6 puncte

Rezolvare

...

5. ...

Între membrii unui grup formal există o ierarhie stabilită și interacțiuni reglementate juridic. De asemenea, grupul formal poate impune respectarea unor coduri de conduită și comportamente a căror neîndeplinire poate duce la excluderea din grup. În acest context, tendința grupului formal este ...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bac Sociologie 2022 | Simulare

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.