Bac Sociologie 2022 | Modele de subiecte

Citește aici rezolvările modelelor de subiecte pentru bacul la sociologie din 2022!

Subiectul I

30 de puncte

Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Familia alcătuită doar din mamă și copii este: 

a. o familie extinsă 

b. o familie poligamă 

c. o familie monoparentală

d. o familie autoritară 

2. Biserica a jucat un rol important în viața oamenilor încă din vechi timpuri, deoarece: 

a. nu îi călăuzește pe oameni în modul dezirabil de comportare 

b. cele mai importante momente ale vieții sunt însoțite de ritualuri specifice fiecărei religii 

c. este și a fost întotdeauna singura instituție socială 

d. nu a avut nicio influență asupra membrilor familiei 

3. Pluripartidismul: 

a. este specific statelor totalitare, nu și celor democratice 

b. exprimă reguli de activitate științifică impuse prin tradiție 

c. reprezintă interacțiuni realizate pentru atingerea unor scopuri personale 

d. face referire la existența mai multor partide politice 

4. Situația în care două persoane trăiesc în comun, ca o familie, însă în afara unei căsătorii formale, se numește: 

a. grup de similaritate 

b. familie monoparentală 

c. familie extinsă 

d. coabitare consensuală 

5. Principiul suveranității naționale prevede că: 

a. există o distribuire largă a puterii între mai multe persoane și instituții 

b. statul decide liber în problemele sale interne și externe 

c. poporul guvernează prin reprezentanți aleși 

d. statul permite acțiunea colectivă, prin drepturile pe care le acordă cetățenilor 

6. În statele laice, religia:

a. aparține domeniului privat și nu celui public

b. este implicată în toate sferele vieții publice 

c. are o influență decisivă asupra statului 

d. își extinde influența și autoritatea asupra tuturor instituțiilor publice 

7. Participarea elevilor interesați la un cerc extrașcolar de sociologie, pentru a-și completa cunoștințele dobândite în timpul orelor, se încadrează în următoarea formă de educație: 

a. informală 

b. formală 

c. non-formală 

d. parentală

8. Statul democratic se caracterizează prin: 

a. luarea tuturor deciziilor privind problemele interne ale țării de un unic conducător 

b. garantarea drepturilor și a libertăților fundamentale ale omului

c. existența unui partid politic 

d. distribuirea restrânsă a puterii între un număr mic de persoane și instituții 

9. ONG-urile sunt parte componentă a: 

a. societății civile 

b. partidelor politice 

c. grupurilor parlamentare 

d. societăților comerciale 

10. Un rol al şcolii este acela de a: 

a. descuraja formarea iubirii de disciplină, de grup și de instituții 

b. determina apariția inegalității de șanse a elevilor 

c. contribui la formarea personalității și a autonomiei elevilor 

d. crește interesul elevilor pentru școală doar din perspectiva trecutului social 

Rezolvare

1 - C

2 - B

3 - D

4 - D

5 - B

6 - A

7 - C

8 - B

9 - A

10 - C

Subiectul al II-lea

30 de puncte

A. În coloana din stânga sunt enumerate aspecte metodologice ale cercetării sociologice, iar în coloana din dreapta sunt numerotate enunţuri adevărate referitoare la acestea. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga şi cifra corespunzătoare din coloana din dreapta. 12 puncte

a.Chestionarul

 

b. Interviul

 

c. Observația

 

d. Biografia socială 

1. Este istoria unei vieți scrise de altcineva pe baza datelor și informațiilor disponibile, prezentând aspecte demografice și sociale despre familii, relații sociale, opțiuni valorice etc. 

2. Reprezintă o succesiune logică de întrebări scrise, care se pot administra de către operatorii de anchetă sau se pot autoadministra. 

3. Este o tehnică de obținere, prin întrebări și răspunsuri, a informațiilor verbale de la indivizi și grupuri, folosită când se studiază comportamente greu observabile, opinii, atitudini. 

4. Reprezintă o specie a filmului documentar-științific, redând viața satului românesc, cu preocupările țăranilor, tradițiile și obiceiurile românești. 

5. Constă în investigarea sistematică, pe baza unui plan riguros stabilit și cu ajutorul unor instrumente adecvate, a acțiunilor, interacțiunilor, relațiilor, evenimentelor și proceselor dintr-un câmp social dat.

B. Citiți, cu atenție, textul de mai jos: 

Socializarea este procesul prin care individul își dezvoltă identitatea personală, învață și asimilează, prin interacțiune cu alții, valorile și modelele de comportament potrivit culturii societății și poziției sale sociale. Omul învață modurile de existență socială și din grupurile din care face parte. În funcție de realizarea așteptărilor grupului, se poate vorbi despre socializare pozitivă, atunci când comportamentul este în acord cu modelele oferite de societate sau despre socializare negativă, atunci când există conflict între comportament și regulile sau valorile sociale.

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe: 

1. Formulați ideea principală a textului. 2 puncte 

2. Explicaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, modul specific în care interacţionează două concepte sociologice la care face referire textul. 10 puncte 

3. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia dacă sunt încălcate de către copil norme și valori sociale, atunci familia îl determină, prin persuasiune și constrângere, să dezvolte comportamente dezirabile. 3 puncte 

4. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la importanța școlii ca agent al socializării. 3 puncte

Rezolvare

B.

2.

Două concepte sociologice la care se face referire în text sunt socializare și grup social. Socializarea este acel proces prin care un individ devine o ființă socială, interiorizând progresiv normele și valorile societății în care trăiește. Grupul social este o formațiune alcătuită din cel puțin două persoane care interacționează între ele, au caracteristici și interese comune și au sentimentul apartenenței la grupul pe care îl alcătuiesc. 

Cele două concepte interacționează în mai multe moduri. În primul rând, socializarea se desfășoară preponderent în cadrul grupurilor. Individul interiorizează normele și valorile morale și culturale ale societății după cum îi sunt acestea prezentate în familie, la școală, la locul de muncă și în cadrul altor grupuri din care ajunge să facă parte. Grupurile asigură socializarea, iar fără a fi socializat un individ nu poate să...

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

Răspundeţi fiecăreia dintre următoarele cerinţe: 

1. Precizaţi înțelesul noţiunii de eșantion. 4 puncte 

2. Menționați două caracteristici ale grupului mic. 6 puncte 

3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii de status social şi de rol social, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. 10 puncte 

4. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, modul în care se desfășoară o relație socială formală. 4 puncte 

5. Argumentaţi, în aproximativ zece rânduri, afirmaţia potrivit căreia coeziunea grupului este asigurată de participarea efectivă a membrilor acestuia la activități comune. 6 puncte

Rezolvare

1.

Eșantionul este un subset al populației care urmează a fi cercetate, selectat de către cercetător pe baza legilor statistice și a unui calcul de probabilitate. Grupul de subiecți care formează eșantionul este considerat a fi reprezentativ pentru întreaga populație, așadar concluziile pot fi generalizate de la eșantion la populație. 

... 

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bac Sociologie 2022 | Modele de subiecte

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.