Bac Sociologie 2022 | Sesiunea august

Ai accesat rezolvarea sesiunii august - septembrie 2022 a examenului de Bacalaureat la Sociologie.

Subiectul I

30 de puncte

Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. În situația unui divorț, copilul și părintele alături de care trăiește acesta vor alcătui: 

a. un grup mediu 

b. o familie nucleu 

c. o familie monoparentală 

d. o familie extinsă 

2. Îndepărtarea sau lipsa de interes a populației din societatea modernă față de normele, învățăturile și practicile religioase ale Bisericii sunt comportamente încadrate în procesul de: 

a. secularizare subiectivă 

b. socializare primară 

c. socializare secundară 

d. stratificare socială 

3. Partidele politice care au câștigat alegerile și care pot forma Guvernul devin: 

a. partide de opoziție 

b. partide formate printr-o mișcare socială 

c. partide monopoliste 

d. partide de guvernământ 

4. Crearea condițiilor materiale necesare vieții și dezvoltării membrilor familiei reprezintă: 

a. funcția de socializare a familiei 

b. funcția biologică a familiei 

c. funcția psiho-afectivă a familiei 

d. funcția economică a familiei 

5. Orientarea pieței în mai multe direcții, între care și asigurarea accesului cetățenilor la standarde mai bune de viață prin servicii sociale, este realizată de: 

a. statul totalitar 

b. statul social 

c. o autocrație 

d. o monarhie absolută 

6. Entitățile non-profit care au apărut ca o alternativă la instituțiile publice în scopul găsirii unor soluții pentru asigurarea bunăstării sociale sunt: 

a. partidele politice 

b. organizațiile non-guvernamentale 

c. guvernele 

d. firmele private

7. Activitățile desfășurate de un elev în cadrul unor cercuri extrașcolare fac parte din: 

a. educația formală 

b. educația informală 

c. educația non-formală 

d. educația pedagogică școlară 

8. Principiul constituțional care afirmă că statul decide liber în problemele sale interne și externe, nefiind îngrădit în realizarea scopurilor sale de nicio putere, este: 

a. principiul separării puterilor în stat 

b. principiul suveranității naționale 

c. principiul guvernării reprezentative 

d. principiul supremației constituționale

9. Un tânăr care își propune să organizeze activități de voluntariat, independente de putere care să vizeze promovarea culturii, recreerii și sănătății își poate înființa: 

a. o societate cu răspundere limitată 

b. o întreprindere individuală 

c. un partid politic conservator 

d. o organizație non-guvernamentală 

10. Faptul că prin intermediul școlii se transmit valori spirituale preluate pedagogic din toate domeniile cunoașterii umane indică: 

a. funcția politică a educației 

b. funcția culturală a educației 

c. funcția economică a educației 

d. funcția de exactitate științifică a educației 

Rezolvare

  1. c
  2. a
  3. d
  4. d
  5. b
  6. b
  7. c
  8. b

...

Subiectul II

30 de puncte

A. În coloana din stânga sunt enumerate aspecte metodologice ale cercetării sociologice, iar în coloana din dreapta sunt numerotate enunţuri adevărate referitoare la acestea. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga şi cifra corespunzătoare din coloana din dreapta. 12 puncte

a. Recensământul

 

b. Biografia socială 

 

c. Eșantionarea 

 

d. Ipoteza 

1. Este un obiect sau un text care oferă informații despre viața socială din prezent sau din trecut a colectivităților umane. 

2. Este o tehnică de selecție a părții din populație supusă investigației sociologice. 

3. Este un document social care oferă informații statistice exhaustive despre populație. 

4. Reprezintă enunțul științific cu valoare probabilă, care urmează să devină adevărat sau fals în urma cercetărilor de teren. 

5. Este documentul social care cuprinde date demografice și sociale despre individ și familia de proveniență, istoria dezvoltării individuale.

B. Citiți, cu atenție, textul de mai jos: 

Grupurile sunt importante și prin consecințele sociale pe care le produc. Ele sunt cele înăuntrul cărora se desfășoară cele mai importante activități sociale, de la socializarea și îngrijirea copiilor în familii la producția de bunuri, activitățile de cult, educația formală, mișcările sociale, cercetarea științifică, viața politică. 

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe: 

1. Formulați ideea principală a textului. 2 puncte 

2. Explicaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, modul specific în care interacţionează două concepte sociologice la care face referire textul. 10 puncte 

3. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia familia este un complex de roluri şi statusuri sociale. 3 puncte 

4. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la rolul socializării în modelarea sentimentelor, gândurilor, ținutei și comportamentului oamenilor. 3 puncte

Rezolvare

B.

...

2. Două concepte sociologice identificate în text sunt: grupul social și socializarea. Grupul social este un ansamblu de cel puțin două persoane cu interese și scopuri comune între care există o interacțiune. Când vine vorba despre socializare, ea reprezintă procesul de transmitere și asimilare a normelor și valorilor pe care societatea se bazează, formând astfel social indivizii. 

Cele două noțiuni interacționează într-un mod specific. În primul rând, ...

...

Subiectul III

30 de puncte

Răspundeţi fiecăreia dintre următoarele cerinţe: 

1. Precizaţi înțelesul noţiunii de eșec de rol. 4 puncte 

2. Menționați două caracteristici ale indicatorilor de status. 6 puncte 

3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii de grup formal şi rol performat, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. 10 puncte 

4. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, modul în care stabilirea unui grup de referință poate influența dezvoltarea profesională a unui absolvent de liceu. 4 puncte 

5. Argumentaţi, în aproximativ zece rânduri, afirmaţia potrivit căreia grupurile primare satisfac nevoia de apartenență a membrilor lor. 6 puncte

Rezolvare

...

5. Grupurile primare sunt formate dintr-un ansamblul de indivizi apropiați, cu care desfășurăm interacțiuni directe, față în față. Relațiile în cadrul acestora sunt preponderent stabile, de lungă durată și profund afective. Ele satisfac nevoia de apartenență prin faptul că oferă sentimentul de ...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bac Sociologie 2022 | Sesiunea august

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.