Bac Sociologie 2021 | Sesiunea iunie

Aici poți citi rezolvările tuturor subiectelor bacului la sociologie din iunie 2021.

Subiectul I

30 de puncte

Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Grupul de oameni care relaționează datorită unor legături de sânge, mariaj sau adopție reprezintă: 

a. grupul de prieteni 

b. grupul de similaritate 

c. familia 

d. instituția socială 

2. Religia se poate defini din punct de vedere sociologic ca: 

a. un tip de grupare umană în care oamenii nu se cunosc între ei și se întâlnesc întâmplător, pentru perioade scurte de timp 

b. grupul în care membrii au roluri bine definite și exersate fără a avea un scop comun 

c. ansamblul de idei împărtășite de o grupare formată din reprezentanți ai puterii politice 

d. ansamblul credințelor și comportamentelor umane cu privire la ființe, forțe sau puteri sacre sau divine 

3. Partidele politice de opoziție: 

a. mențin puterea cât mai mult timp pentru a beneficia de anumite avantaje 

b. susțin politici alternative la inițiativele Guvernului 

c. nu se opun niciodată politicilor propuse de partidele de guvernământ 

d. au dispărut în totalitate în societatea contemporană 

4. Funcția economică a familiei constă în: 

a. oferirea unui cadru care satisface nevoile emoționale ale omului 

b. crearea condițiilor materiale necesare vieții și dezvoltării membrilor 

c. crearea unui loc de manifestare a bucuriilor și a necazurilor 

d. transmiterea limbii, obiceiurilor, modelelor comportamentale și valorilor sociale 

5. La nivel macrosocial, rolul religiei constă în: 

a. modelarea conştiinţei colective 

b. generarea de probleme sociale 

c. formarea temperamentului individual 

d. obţinerea de profit 

6. ONG-urile se bazează pe: 

a. obţinerea de profit 

b. conflicte de interese 

c. acţiuni de voluntariat 

d. deţinerea puterii

7. Vizita la muzeul de istorie, a unei clase de elevi, pentru completarea cunoștințelor dobândite în cadrul orei de la clasă este o formă de educație: 

a. non-formală 

b. informală 

c. formală 

d. incorectă 

8. Principiul guvernării reprezentative, care se regăsește în Constituția multor state moderne, înseamnă: 

a. acordarea unor drepturi tuturor cetățenilor din stat 

b. posibilitatea ca statul să decidă liber în probleme interne și externe 

c. existența unei distribuiri cât mai largi a puterii între mai multe persoane și instituții 

d. guvernarea de către popor prin reprezentanți aleși 

9. O persoană care ar dori să sprijine, dezinteresat, dezvoltarea tinerelor talente din sport ar putea să își înființeze: 

a. un partid politic 

b. un ONG 

c. o firmă privată 

d. un grup primar 

10. Unul dintre dezavantajele învățământului online este: 

a. accentul pus pe aplicabilitatea informațiilor achiziționate în timpul orelor de curs 

b. reducerea comportamentelor violente în rândul elevilor 

c. interacțiunea slabă dintre elevi, care le afectează relațiile sociale 

d. accesul facil la resursele educaționale electronice 

Rezolvare

1 – c

2 – d

...

Subiectul al II-lea

30 de puncte

A. În coloana din stânga sunt enumerate concepte privitoare la aspecte metodologice ale cercetării sociologice, iar în coloana din dreapta sunt numerotate enunţuri adevărate referitoare la acestea. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga şi cifra corespunzătoare din coloana din dreapta. 12 puncte

a. Experimentul 

 

b. Observația 

 

c. Ancheta 

 

d. Analiza documentară 

1. Constă în obținerea informațiilor cu ajutorul organelor de simț pentru a descrie sistematic și obiectiv fenomenele sociale. 

2. Presupune întocmirea unui tabel cu numere întâmplătoare sau utilizarea unui pas statistic. 

3. Constă în manipularea controlată a unor fenomene sociale, pentru a le înțelege. 

4. Este utilizată atunci când se recurge la studierea, cu ajutorul unor tehnici riguroase, a unor arhive, statistici etc. 

5. Presupune colectarea de informații solicitând oamenilor să răspundă la întrebări, prin interviuri sau chestionare.

B. Citiți, cu atenție, textul de mai jos: 

Procesul de socializare fundamentează sentimentul de apartenență la grup. Devenirea copilului ca ființă socială nu ar fi posibilă în afara interacțiunii cu un grup social. Asimilarea și integrarea unor valori și norme sociale comune fac posibilă înțelegerea reciprocă și cresc solidaritatea între membrii grupului. 

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe: 

1. Formulați ideea principală a textului. 2 puncte 

2. Explicaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, modul specific în care interacţionează două concepte sociologice la care face referire textul. 10 puncte 

3. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia cu cât elevii vin mai des în contact, în mediul școlar, cu comportamente culturale diferite, cu atât aceștia devin mai toleranți cu semenii lor. 3 puncte 

4. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la ideea potrivit căreia evoluția societății a determinat apariția unor transformări profunde la nivelul funcționării familiei, ca instituție socială. 3 puncte

Rezolvare

1 – c

2 – d

3 – b

4 – b

5 – a

6 – c

7 – a

...

B. 

2.

Două concepte sociologice la care se face referire în text sunt: socializare și grup social. Textul se referă chiar la modul în care aceste două concepte interacționează, menționându-se că socializarea fundamentează sentimentul de apartenență la grup, facilitează înțelegerea reciprocă și crește solidaritatea dintre membrii grupului. Socializarea, adică procesul prin care un individ uman se formează ca ființă socială, are loc exclusiv în cadrul grupurilor. După naștere facem parte din familie și începem procesul de socializare primară. Părinții ne învață ...

...

Subiectul al III-lea

30 de puncte

Răspundeţi fiecăreia dintre următoarele cerinţe: 

1. Precizaţi înțelesul noţiunii de status social. 4 puncte 

2. Menționați două caracteristici ale grupurilor formale. 6 puncte 

3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii de anchetă sociologică şi de interviu, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. 10 puncte 

4. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, modul în care un eșec de rol se poate manifesta la nivel școlar. 4 puncte 

5. Argumentaţi, în aproximativ zece rânduri, afirmaţia potrivit căreia modul în care se realizează efectiv relațiile sociale depinde și de mărimea grupurilor. 6 puncte

Rezolvare

...  

3.

Ancheta sociologică este o metodă de cercetare în sociologie care presupune obținerea de informații prin chestionarea populației. Persoanele selectate sunt rugate să răspundă la un set de întrebări, fie prin intermendiul interviului, fie prin acela al chestionarului. Astfel, interviul este o tehnică prin care sunt colectate informațiile necesare anchetei. Pentru ca rezultatele cercetării sociologice să fie cât mai relevante, este necesar să fie aleasă o tehnică potrivită cu subiectul cercetării. În acest sens, interviul își dovedește eficiența în...

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bac Sociologie 2021 | Sesiunea iunie

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.