Bac Sociologie 2020 | Sesiunea iunie-iulie

Aici găsești rezolvarea examenului de Bacalaureat la Sociologie care a avut loc în sesiunea iunie - iunie 2020.

Subiectul I

Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. O formă de căsătorie specifică societății tradiționale este: 

a. căsătoria din dragoste 

b. căsătoria ca strategie patrimonială 

c. uniunea consensuală 

d. concubinajul 

2. Biserica este o instituție: 

a. juridică 

b. socială 

c. politică 

d. economică 

3. Regimul democratic se caracterizează prin: 

a. pluralism politic 

b. unificarea puterilor în stat 

c. încălcarea Constituției 

d. limitarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor 

4. Practica prin care o persoană este dezavantajată în societate, din cauza apartenenței acesteia la o anumită etnie, este o formă de: 

a. altruism 

b. consens 

c. hărțuire 

d. discriminare 

5. Conflictul social dintre salariați și angajator poate duce la: 

a. stereotipuri 

b. greve 

c. prejudecăți 

d. victimizare 

6. Ocuparea unor funcții publice prin relații preferențiale este o faptă de: 

a. corupție 

b. meritocrație 

c. recompensă 

d. conformism 

7. Vizita la muzeul de istorie pentru completarea cunoștințelor dobândite în cadrul orei de la clasă este o formă de educație: 

a. formală 

b. informală 

c. nonformală 

d. incorectă

8. Principiul supremației constituționale prevede că: 

a. statul decide liber în problemele sale interne și externe 

b. legea fundamentală într-un stat este Constituția 

c. cetățenii nu sunt egali în fața legii 

d. puterile statului sunt unificate 

9. Un grup de persoane care derulează constant activități de voluntariat, de protejare a animalelor își pot legifera activitatea înființând: 

a. o biserică 

b. un grup informal 

c. o societate comercială 

d. o organizație non-guvernamentală 

10. O formă gravă de infracțiune este: 

a. traficul de ființe umane b. minciuna 

c. tulburarea liniștii publice 

d. aruncarea, pe stradă, a deșeurilor

Subiectul al II-lea

A. În coloana din stânga sunt enumerate concepte privitoare la socializare, iar în coloana din dreapta sunt numerotate enunţuri adevărate referitoare la acestea.

Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga şi cifra corespunzătoare din coloana din dreapta. 

a. Socializare anticipativă1. Desemnează comportamentul prosocial, în acord cu modelele oferite de societate. 
b. Resocializare 2. Constă în excluderea unei persoane de la beneficiul unui anumit drept din cauza unor caracteristici precum vârsta, religia sau trăsăturile fizice
c. Socializare pozitivă 3. Pregătește individul pentru etapele următoare ale vieții sale, ajutându-l să joace mai eficient unele roluri sociale viitoare. 
d. Socializare negativă 4. Se produce, în anumite situații, în instituții totale. 
 5. Este în conflict cu normele sociale, incluzând comportamentele deviante. 

B. Citiți, cu atenție, textul de mai jos: 

Unele studii indică asocierea comportamentului infracțional, într-o anumită măsură, cu patologii sociale sau personale, ca sărăcia, locuințe proaste, cartiere mizere, lipsa facilităților recreaționale, familii necorespunzătoare și demoralizate, instabilitate emoțională ... Alte studii au demonstrat că indivizi din clasa socioeconomică înaltă încalcă legea, deși nu trăiesc în sărăcie, săvârșind infracțiuni de corupție, cum ar fi: mita, traficul de influență, primirea de foloase necuvenite ...” 

(Vlăsceanu, L., coord., 2011. Sociologie. Iași, Ed. Polirom)

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe: 

1. Formulați ideea principală a textului.          2 puncte 

2. Explicaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, modul specific în care interacţionează două concepte sociologice la care face referire textul. 10 puncte

3. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia contactul individului cu comportamente deviante în cadrul grupurilor din care face parte l-ar putea determina să săvârșească infracțiuni. 3 puncte 

4. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la relația dintre socializare primară și delincvență juvenilă. 3 puncte 

Subiectul al III-lea

Răspundeţi fiecăreia dintre următoarele cerinţe: 

1. Precizaţi înțelesul noţiunii de conflict interstatus. 4 puncte 

2. Menționați două caracteristici ale grupului primar. 6 puncte 

3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii de interviu şi de chestionar, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. 10 puncte 

4. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, un posibil eșec de rol în societatea contemporană. 4 puncte 

5. Argumentaţi, în aproximativ zece rânduri, afirmaţia potrivit căreia grupurile pereche (de egali) oferă copiilor contextele necesare manifestării lor independente, în afara controlului părinților. 6 puncte

Rezolvare

Subiectul I

  1. b
  2. ....

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bac Sociologie 2020 | Sesiunea iunie-iulie

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.