Bacalaureat Psihologie 2018 | Sesiunea august

Aici găsești rezolvarea celor 3 subiecte ale examenului de Bacalaureat la Psihologie care a avut loc în August 2018.

Subiectul I

Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos.

Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Imaginea senzorială este:

a. complexă şi schematică

b. simplă şi primară

c. simplă şi secundară

d. secundară şi schematică

2. Imaginea perceptivă a foii de hârtie din fața mea:

a. este primară

b. este săracă în conținut

c. este o imagine panoramică

d. cuprinde atât însușiri concrete, cât și însușiri abstracte

3. Când ne reprezentăm o figură geometrică, mecanismele verbale:

a. împiedică integrarea imaginii formate în gândire și imaginație

b. împiedică integrarea imaginii formate în procesele cognitive superioare

c. pot constitui un instrument de transformare a imaginii

d. nu joacă niciun rol

4. Un adolescent care afirmă că are nevoie de un computer performant, își exprimă o trebuință:

a. primară (înnăscută)

b. a cărei nesatisfacere îi periclitează în mod cert integritatea fizică

c. secundară (dobândită)

d. imposibil de satisfăcut

5. Trăirile afective foarte intense, stabile, de lungă durată, care antrenează întreaga personalitate a individului sunt:

a. afectele

b. pasiunile

c. dispozițiile afective

d. emoțiile

6. Atunci când un elev, care și-a format deprinderea de a scrie corect, notează o definiție dictată de profesor, este prezentă preponderent atenția:

a. involuntară

b. postvoluntară

c. interioară

d. voluntară

7. Andrei este recunoscut de colegii săi ca fiind tenace, capabil să-şi menţină efortul voluntar atât timp cât este necesar pentru atingerea scopului fixat. Prin urmare, Andrei este:

a. prompt

b. independent

c. perseverent

d. mobil

8. Personalitatea:

a. se modifică în mod radical sub impactul unor influențe tranzitorii sau accidentale

b. nu poate fi modificată deloc, de niciun fel de influențe

c. este un concept ce se aplică tuturor ființelor

d. are un caracter sistemic

9. În prima săptămână de școală, Andrei și-a făcut toată tema la matematică, dar a fost certat, de către profesor, pentru că a greșit un exercițiu. În a doua săptămână, a dat lucrare de control la matematică, a fost atent și a rezolvat corect toate problemele. A fost însă sancționat pentru că a avut o pată de cerneală pe lucrare. Motivația folosită, de către profesor, în acest caz a fost una: a. pozitivă

b. negativă

c. cognitivă

d. intrinsecă

10. De când a aflat că a fost admisă la facultate, Ioana este veselă și entuziastă în tot ceea ce face, starea ei fiind un exemplu de:

a. afect

b. pasiune

c. trăire afectivă de proveniență organică

d. dispoziție afectivă

Rezolvare:

  1. B
  2. A
  3. C
  4. C
  5. B
  6. B
  7. C

...

Subiectul al II-lea

A. În coloana din stânga sunt enumerate forme ale memorării, iar în coloana din dreapta sunt numerotate enunţuri adevărate referitoare la acestea.

Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga şi cifra corespunzătoare din coloana din dreapta. 

Memorarea voluntară1.Se caracterizează prin aceea că întipărirea informaţiilor se realizează fără ca noi să intenţionăm, să ne propunem în mod special acest lucru.
Memorarea involuntară2. Este efectuată în lipsa înţelegerii, ducând la o învăţare formală şi nu este persistentă în timp.
Memorarea mecanică3. Este procesul psihic cognitiv superior de elaborare a unor idei sau proiecte noi pe baza selectării, combinării şi recombinării experienţei anterioare.
Memorarea logică4. Este bazată pe înţelegerea sensurilor şi a semnificaţiilor materialului de memorat.
 5. Este realizată conştient, pe baza unui scop.

 

B. Citiți, cu atenție, textul de mai jos: Între limbaj şi gândire există o unitate indisolubilă, produsele gândirii, noţiunile, judecăţile şi raţionamentele exprimându-se prin cuvinte, propoziţii şi fraze; dar limbajul şi gândirea nu se identifică, aceleaşi idei putând să fie comunicate prin diferite forme de limbaj. Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe:

1. Menționați două procese/fenomene psihice la care face referire, în mod explicit, textul.

2. Precizați trei caracteristici ale unuia dintre procesele/fenomenele menționate la punctul 1. 

3. Construiți un exemplu prin care să ilustrați una dintre funcţiile limbajului.

4. Argumentaţi, în aproximativ cinci rânduri, faptul că înţelegerea este funcţia esenţială a gândirii. 


Rezolvare:

A.

a-5, b-1, c-2, d-4

B.

1. Două procese/fenomene psihice la care face referire textul sunt: limbajul și gândirea.

2.Trei din caracteristicile gândirii sunt: caracterul...

....

Subiectul al III-lea

Citiți, cu atenție, următorul text:

(…) Conversaţiile lui Carol I se reduceau aproape exclusiv la probleme militare şi politice. Prefera să stea singur, să se plimbe prin pădurile din jurul castelului Peleş, care constituia mândria vieţii lui. (…) Carol I era un om distant, rece, mândru, protocolar, fiind preocupat în permanenţă să asigure prestigiul şi măreţia dinastiei sale. Nu a avut prieteni, nici favoriţi, nici amante. (…) Era meticulos şi exact, în tot ce făcea, căutând să impună colaboratorilor săi acelaşi stil. Punctualitatea lui era proverbială, ca şi cadoul pe care-l făcea multor români: ceasul. (…) Era mic de statură, dar umbla ţanţos, mereu cu fruntea sus, avea un mers viu de militar. De aceea părea înalt şi dominator. Vorbea tare, de parcă întotdeauna dădea ordine. (…) Viaţa de familie a lui Carol a fost lineară, calculată, fără evenimente imprevizibile. (…) Carol I avea plăcerea de a domina, era avid de putere, pe care nu accepta să o împartă cu altcineva. A interzis soţiei sale să se amestece în politică şi nici măcar pe moştenitorul tronului nu-l informa despre problemele la ordinea zilei şi deciziile pe care urma să le ia. (…) Carol I era adeptul „monarhiei active” şi nu s-a mulţumit să gireze prin semnătura sa deciziile guvernelor şi ale miniştrilor, ci a manifestat spirit de iniţiativă, a venit cu propuneri şi soluţii pentru realizarea cărora a stăruit cu o perseverenţă deosebită. A reuşit să învingă numeroase piedici şi împotriviri, dar nu s-a descurajat, a ştiut să folosească o gamă largă de metode şi mijloace pentru a-şi atinge scopul. (…) A reuşit să se impună în faţa miniştrilor precum un comandant oştirii sale. I.G. Duca relata cum a decurs ceremonia de investire a guvernului liberal, în ianuarie 1914. Regele a apărut îmbrăcat în uniforma militară, iar fiecare ministru a rostit formula jurământului, după care semnau şi se aşezau aliniaţi, în ordinea vechimii.

(Ioan Scurtu, Portrete în paralel: Carol I – Ferdinand, Revista Historia, Anul VII, Nr. 66, iunie 2007)

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe:

A. Menţionaţi, conform teoriei lui C.G. Jung, tipul temperamental al regelui Carol I. Precizați, din text, două idei/afirmații prin care să justificați răspunsul dat. 6 puncte

B. Considerați că regele Carol I era o persoană puternică? Precizați, prin apel la text, un motiv prin care să susțineți răspunsul dat. 4 puncte

C. Textul precizează faptul că regele Carol I era o persoană perseverentă. Menționați două motive care susţin acest fapt. 6 puncte

D. Prezentați, în aproximativ o jumătate de pagină, caracterul regelui Carol I, conform teoriei lui G.W. Allport, evidențiind o trăsătură cardinală și două trăsături principale ale caracterului acestuia. 10 puncte

E. Formulaţi un argument prin care să respingeţi afirmaţia potrivit căreia orice trăsătură de personalitate reprezintă o aptitudine. 4 puncte

Rezolvare:

A. Conform teoriei lui C.G. Jung, Carol I  are un tip temperamental ...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bacalaureat Psihologie 2018 | Sesiunea august

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.