Bacalaureat Psihologie 2017 | Sesiunea specială

Aici găsești rezolvarea celor 3 subiecte, conform baremului emis de Ministerul Educației, pentru examenul de Bacalaureat 2017 - Sesiunea specială la disciplina Psihologie care a avut loc în data de 8 Iunie.

Subiectul I

Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. (30 puncte)

  1. Senzațiile care furnizează informații despre obiectele și fenomenele lumii externe sunt:

a. proprioceptive și kinestezice

b. de foame, de sete și de durere

c. vizuale, auditive, olfactive, gustative și cutanate

d. interne și de echilibru

    2. Percepția este o imagine contextuală pentru că:

a. se formează numai în prezenţa obiectului concret, prin acţiunea acestuia asupra analizatorilor

b. cuprinde în ansamblul ei atât însuşirile importante, cât şi pe cele de detaliu

c. este imaginea unui obiect concret

d. se realizează concomitent cu imaginea celorlalte elemente aflate într-un context spațiotemporal

    3. Cuprinzând în structura lor însuşiri comune şi caracteristice pentru o întreagă clasă de obiecte, reprezentările pregătesc şi favorizează:

a. operaţiile de generalizare realizate de gândire

b. fluenţa verbalӑ a limbajului

c. sistemul memorării rapide, intuitiv şi voluntar

d. sistemul gândirii lente, involuntar și deductiv

    4. Dimensiunea procesuală a gândirii care descrie modul cum sunt prelucrate și procesate informațiile este exprimată de:

a. înțelegere

b. reprezentare

c. repetare

d. percepție

    5. De cele mai multe ori, numerele de telefon, numele de persoane, datele istorice, denumirile geografice, formulele, denumirile latinești ale plantelor sunt reținute pe baza memorării:

a. logice

b. mecanice

c. postvoluntare

d. afective

    6. Procedeul de transpunere imaginativă a cuiva în gândirea, simţirea şi acţiunea altcuiva este:

a. reveria

b. analogia

c. substituirea

d. empatia

    7. Ca procedeu rezolutiv, euristica desemnează un ansamblu de:

a. modalităţi de lucru bazate pe reguli precise, cu eficienţă sigură

b. strategii standardizate de rezolvare a problemelor

c. strategii antirutiniere de lucru ale gândirii

d. modalităţi de rezolvare a unor tipuri bine precizate de probleme

    8. Din punct de vedere psihologic, inteligenţa reprezintă:

a. latura relaţional-valorică a personalităţii

b. o aptitudine generală

c. un ansamblu de aptitudini speciale

d. latura energetică a personalităţii

    9. Capacitatea de a menţine atenţia asupra aceluiaşi obiect, timp îndelungat desemnează:

a. stabilitatea atenţiei

b. mobilitatea atenţiei

c. distributivitatea atenţiei

d. volumul atenţiei

   10. Procesul psihic de reglaj superior realizat în vederea biruirii obstacolelor şi realizării scopurilor conştient stabilite este:

a. atenția

b. voința

c. memoria

d. afectivitatea

Rezolvare:

1 – C

2 – D

3 – A

4 – A

5 – B

6 – D

7 – C

....

Subiectul al II-lea

A. În coloana din stânga sunt enumerate calităţi ale memoriei, iar în coloana din dreapta sunt numerotate enunţuri adevărate referitoare la acestea.

Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga şi cifra corespunzătoare din coloana din dreapta.  (12 puncte)

a. Exactitatea sau fidelitatea reactualizări        1. Pune în evidenţă faptul că cele memorate sunt conservate corect, într-o formă acceptabilă, pentru o perioadă îndelungată de timp.
b. Rapiditatea întipăririi2. Cantitatea de material cu care putem opera.
c. Volumul3. Exprimă faptul că engramarea se realizează cu mare economie de efort şi de repetiţii, repede.
d. Elasticitatea sau mobilitatea4. Capacitatea de a acumula cunoştinţe mereu noi, de a le organiza și reorganiza pe cele vechi, de a le uita pe cele inutile.
 5. Indică gradul de precizie, de corectitudine şi acurateţe a recunoaşterii şi reproducerii.

Rezolvare:

a. – 5

b. – 3

c. – 2

d. – 4

B. Citiți, cu atenție, textul de mai jos:

Gândirea oferă idei şi date asupra realului şi, totodată, ghidează într-o anumită măsură, transformările imaginative.

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe:

1. Menționați două procese psihice la care face referire, în mod explicit, textul. (4 puncte)

2. Precizați trei caracteristici ale unuia dintre procesele menționate la punctul 1. (6 puncte)

3. Construiți un exemplu prin care să ilustrați unul dintre procedeele imaginative. (4 puncte)

4. Argumentaţi, în aproximativ cinci rânduri, rolul înţelegerii în rezolvarea de probleme. (4 puncte)

Rezolvare:

1. Textul face referire la următoarele procese psihice: gândirea și imaginația.

2. Trei caracteristici ale gândirii sunt: caracterul ...

Subiectul al III-lea

Citiți, cu atenție, următorul text:

Avea puţini prieteni, căci suferea de acel soi de asociabilitate care se trage din prea multă toleranţă şi înţelegere. Gusturile lui nediscriminatorii, disparate, îl excludeau din grupurile care se formează pe baza dezgusturilor. Curiozitatea şi pasiunea lui, care ignorau frontierele şi clanurile, făceau din el un apatrid în propria lui ţară. Într-o lume în care opinia publică este îngrădită în răspunsul la sondaje între da, nu şi fără opinie, Antoine nu voia să bifeze nici o rubrică. A fi pentru sau împotrivă era pentru el o insuportabilă limitare a unor întrebări complexe, în plus, avea o uşoară timiditate la care ţinea ca la un vestigiu al copilăriei. Avea impresia că o fiinţă omenească este atât de vastă şi de bogată, încât nu există vanitate mai mare pe lumea asta decât să fii prea sigur pe tine şi faţă de necunoscutul pe care îl reprezintă lumea. La un moment dat, îi fusese teamă să nu-şi piardă stropul de timiditate și să intre în tagma celor care te dispreţuiesc dacă nu-i domini; dar, cu o voinţă îndârjită, a izbutit să o păstreze ca pe o oază a personalităţii lui. Chiar dacă încasase răni multe și adânci, asta nu-i înăsprise cu nimic caracterul; îşi păstra intactă sensibilitatea foarte mare, care, asemeni unui phoenixian trup de mătase, renăştea mai pură ca niciodată de câte ori era şifonată şi lovită. În fine, dacă, în mod rezonabil, credea în el însuşi, se străduia să nu se creadă prea deştept, să nu accepte prea uşor ceea ce gândea, căci ştia cât de mult le place vorbelor minţii noastre să ne fie pe plac şi să ne încurajeze păcălindu-ne.

                                                     (Martin Page, M-am hotărât să devin prost)

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe:

A. Menţionaţi, conform teoriei lui C.G. Jung, tipul temperamental al lui Antoine. Precizați, din text, două idei/afirmații prin care să justificați răspunsul dat. (6 puncte)

B. Considerați că Antoine era o persoană insensibilă? Precizați, prin apel la text, un motiv prin care să susțineți răspunsul dat. (4 puncte)

C. Textul precizează faptul că Antoine era un apatrid în propria lui ţară. Menționați două motive care susţin acest fapt. (6 puncte)

D. Prezentați, în aproximativ jumătate de pagină, caracterul lui Antoine, conform teoriei lui G.W. Allport, evidențiind o trăsătură cardinală și două trăsături principale ale caracterului acestuia. (10 puncte)

E. Formulaţi un argument prin care să respingeţi afirmaţia potrivit căreia caracterul este înnăscut. (4 puncte)

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bacalaureat Psihologie 2017 | Sesiunea specială

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.