Bacalaureat Psihologie 2017 | Sesiunea Iunie - Iulie

Subiectul I (30 de puncte)

Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Un bulgăre de zăpadă ţinut în palmă are ca efect o senzaţie:

a. proprioceptivă

b. exteroceptivă

c. de echilibru

d. indirectă

2. Ana are o imagine clară şi precisă a persoanei din faţa sa. Acest lucru pune în evidenţă proprietatea imaginii perceptive de a fi:

a. schematică, cuprinde doar însuşirile importante

b. sensibilă, este indirect proporţională cu acţiunea stimulului

c. primară, apare numai în relaţia directă cu obiectul perceput

d. secundară, apare numai pe baza unui proces cognitiv anterior

3. Andrei priveşte un peisaj şi, ulterior, îl desenează fără a-l mai avea în faţa ochilor. Procesul psihic cognitiv pus în acţiune este:

a. percepţia

b. senzaţia

c. reprezentarea

d. interiorizarea

4. Vlad spune întotdeauna adevărul. Din punct de vedere motivaţional, adevărul ca ideevaloare este:

a. o trebuinţă primară

b. o convingere

c. un motiv

d. un interes

5. Mimica pune în evidenţă o proprietate a proceselor afective. Aceasta este:

a. polaritatea

b. expresivitatea

c. mobilitatea

d. intensitatea

6. Orientarea spontană a privirii către sursa unui zgomot foarte puternic este declanşată de mecanismele atenţiei:

a. expectative

b. postvoluntare

c. voluntare

d. involuntare

7. Ioana este recunoscută de colegii săi ca fiind capabilă de a lua decizii pe baza chibzuinţei proprii şi de a-şi asuma conştient faptele sale. Prin urmare, ea este: a. perseverentă b. promptă c. independentă d. nehotărâtă

8. Ca element stabil al conduitei unei persoane, ceea ce o caracterizează şi o diferenţiază de o altă persoană, personalitatea:

a. se formează începând cu vârsta şcolarităţii, sub influenţa educaţiei formale

b. este nativă, fiind un dat genetic

c. se formează începând de la naştere

d. debutează în adolescenţă, odată cu începutul procesului de maturizare

9. Structurile motivaționale care desemnează orientarea selectivă şi relativ constantă a persoanei spre anumite obiecte, fenomene, evenimente sau domenii de activitate sunt:

a. motivele

b. interesele

c. trebuinţele

d. concepţia despre lume şi viaţă

10. Maria a obţinut locul I la concursul de nataţie organizat de şcoala sa. Bucuria resimţită de aceasta este considerată:

a. emoţie

b. viciu

c. dispoziţie afectivă

d. pasiune

Rezolvare:

1 – B

2 – C

3 – C

4 – B

5 – B

6 – D

7 – C

8 – C

...

Subiectul al II-lea (30 de puncte)

A. În coloana din stânga sunt enumerate forme ale limbajului, iar în coloana din dreapta sunt numerotate enunţuri adevărate referitoare la acestea. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga şi cifra corespunzătoare din coloana din dreapta.

a. Limbajul intern1. Ia forma schimbului de replici, în care fiecare interlocutor așteaptă ca celălalt să-și încheie mesajul.
b. Dialogul2. Se adresează celor din jur, fie pe cale orală, fie în scris.
c. Monologul3. Este o formă de comunicare verbală unidirecțională, dar care valorifică feedback-ul auditorului.
d. Limbajul scris4. Reprezintă o deprindere intelectuală complexă, care se formează numai printr-un proces organizat de învățare.
 5. Se desfășoară ca vorbire cu sine, fiind un mijloc de elaborare a ideilor, judecăților și raționamentelor sau o modalitate de anticipare și coordonare a acțiunilor voluntare. 12 puncte

 

B. Citiți, cu atenție, textul de mai jos: Uneori, imaginaţia poate afecta negativ fidelitatea memoriei, mergând de la alterarea calitativă parţială a materialului memorat până la confabulaţie. Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe:

1. Menționați două procese psihice la care face referire, în mod explicit, textul. 4 puncte

2. Precizați trei caracteristici ale unuia dintre procesele menționate la punctul 1. 6 puncte

3. Construiți un exemplu prin care să ilustrați unul dintre procedeele imaginației. 4 puncte

4. Argumentaţi, în aproximativ cinci rânduri, ideea potrivit căreia memoria are un caracter selectiv. 4 puncte

Rezolvare:

A.

a – 5,

b – 1,

c – 3,

d – 4

B.

1. Cele două procese psihice la care se face referire în text sunt: imaginația și ...

Subiectul al III-lea (30 de puncte)

Citiți, cu atenție, următorul text:

Mircea Vulcănescu era exploziv şi scânteietor. Avea o capacitate ameţitoare, enciclopedică de a aduce mereu noi argumente,...Cred că dacă s-ar fi însumat toate argumentele aduse de Mircea Vulcănescu în timp de un ceas pentru descifrarea unui cuvânt de manuscris, ne-am fi putut trezi cu treizeci de argumente deosebite, de unghiuri deosebite de abordare a intenţiei profesorului, şi în acest timp prin faţa noastră s-ar fi desfăşurat ceva ca un curs de gândire universală. S-ar putea spune despre mecanica gândirii lui Mircea Vulcănescu ceea ce Valéry spusese cândva despre metoda lui Leonardo, şi anume că, ajungând dinaintea unei prăpăstii, Leonardo nu se întreba: ,,Ce-i de făcut?’’, ci desena podul care trebuia construit! La fel pentru Mircea Vulcănescu: soluţia exista în problemă.

[...]Mircea era de o inteligenţă sclipitoare, de o cultură vastă, un erudit, cu o memorie remarcabilă, de o agilitate surprinzătoare (a învăţat să facă scamatorii ca să-şi distreze prietenii şi copiii)..., cu toate ferestrele şi uşile spiritului şi inimii deschise către semeni, cu toate acţiunile conduse cu o profundă siguranţă în gândirea neamului său, cu bunăcredinţă, generozitate, dăruire de sine până la sacrificiul conştient. Mi-a fost dată plăcerea şi uimirea de a-l vedea trecând dintr-o lume de preocupări în alta, de la o problemă profesională la alta, dintr-o preocupare ştiinţifică la una artistică, de la un etaj spiritual la altul, pentru a se afla la acelaşi nivel cu interlocutorul său, peste tot fiind la el acasă, peste tot iradiind cultură, siguranţă, o politeţe impecabilă şi un farmec fascinant.”

        (Ştefan J. Fay în Sokrateion sau mărturie pentru om, Humanitas, Bucureşti, 1991)

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe:

A. Menţionaţi, conform teoriei lui C. G. Jung, tipul temperamental al lui Vulcănescu. Precizați, din text, două idei/afirmații prin care să justificați răspunsul dat. 6 puncte

B. Considerați că Vulcănescu era un bun orator? Precizați, prin apel la text, un motiv prin care să susțineți răspunsul dat. 4 puncte

C. Textul precizează faptul că, pentru Mircea Vulcănescu, soluţia exista în problemă. Menționați un motiv care susţine acest fapt. 6 puncte

D. Prezentați, în aproximativ jumătate de pagină, caracterul lui Mircea Vulcănescu, conform teoriei lui G.W. Allport, evidențiind o trăsătură cardinală și două trăsături principale ale caracterului acestuia. 10 puncte

E. Formulaţi un argument prin care să respingeţi afirmaţia potrivit căreia caracterul este imuabil, neschimbător. 4 puncte

Rezolvare:

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bacalaureat Psihologie 2017 | Sesiunea Iunie - Iulie

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.