Bacalaureat Psihologie 2017 | Sesiunea August - Septembrie

Aici găsești rezolvarea celor 3 subiecte ale examenului de Bac Psihologie sesiunea de toamnă 2017. Citește mai jos rezolvarea corectă și integrală a examenului de Bac din 2017.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Informaţiile despre consistenţa, duritatea, asperitatea obiectelor sunt obţinute prin:

a. senzaţiile gustative

b. senzaţiile vizuale

c. senzaţiile auditive

d. senzaţiile tactile

2. Procesul psihic care redă totalitatea informaţiilor despre însuşirile concrete ale obiectelor şi fenomenelor, în condiţiile acţiunii directe a acestora asupra analizatorilor este:

a. senzația

b. gândirea

c. percepția

d. reprezentarea

3. Procesul/fenomenul psihic care integrează produsele reprezentării în gândire şi imaginaţie este:

a. limbajul

b. atenția

c. motivația

d. percepţia

4. Stimulul motivaţional care conduce către realizarea performanţei şi autodepăşirii se numeşte:

a. motiv

b. nivel de aspiraţie

c. dorinţă

d. trebuință

5. Proprietatea de a trece de la o fază la alta în procesul de formare a sentimentelor se referă la:

a. expresivitatea proceselor afective

b. polarizarea proceselor afective

c. subiectivitatea proceselor afective

d. mobilitatea proceselor afective

6. Opusul mobilităţii atenţiei este:

a. distragerea

b. rigiditatea

c. stabilitatea

d. concentarea

7. Operaţia fundamentală a gândirii utilizată în mod prioritar pentru a caracteriza o categorie de obiecte şi fenomene prin ceea ce au ele esenţial este:

a. comparaţia

b. particularizarea

c. abstractizarea

d. extrapolarea

8. Un aspect caracteristic al temperamentului este exprimat de faptul că:

a. trăsăturile temperamentale nu pot fi evaluate valoric

b. omul nu este responsabil de reacţiile sale în diferite împrejurări

c. poate fi complet modificat prin educaţie

d. temperamentele nu se exprimă în activitatea psihică şi în conduita morală a subiectului

9. În calitate de componente ale laturii relaţional-valorice a personalităţii, atitudinile sunt:

a. formate din elemente dobândite şi înnăscute

b. întotdeauna înnăscute

c. întotdeauna dobândite prin învăţare

d. formate uneori din elemente dobândite

10. Produsul imaginaţiei creatoare se caracterizează prin:

a. noutate şi originalitate faţă de datele de la care se porneşte

b. caracter riguros şi conservator

c. fidelitate faţă de informaţiile din experienţa anterioară

d. caracter generalizator și conservator

Rezolvare:

  1. D
  2. C
  3. A
  4. B
  5. D
  6. B
  7. C
  8. ...

Subiectul al II-lea (30 de puncte)

A. În coloana din stânga sunt enumerate procedee ale imaginaţiei, iar în coloana din dreapta sunt numerotate enunţuri adevărate referitoare la acestea. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga şi cifra corespunzătoare din coloana din dreapta.

a. Adaptarea1. Se produce atunci când se creează o nouă structură prin combinarea unor elemente sau părți aparținând unor obiecte diferite.
b. Aglutinarea2. Este o transpunere imaginară în plan perceptiv, intelectiv, afectiv, în altceva (o altă persoană, obiect, fenomen etc.).
c. Tipizarea3. Constă în aplicarea unei idei, element, principiu funcțional într-o nouă situație.
d. Empatia

4. Constă în aplicarea noțiunilor, principiilor și legilor generale în analiza, interpretarea și explicarea realului.

5. Presupune extragerea trăsăturilor caracteristice unui grup de persoane, trăsături care sunt individualizate într-un personaj.

 

12 puncte

B. Citiți, cu atenție, textul de mai jos:

Memoria nu înseamnă numai acumularea de informații, ci şi organizarea şi chiar structurarea lor, prin aceasta raportându-se la gândire, la operaţiile acesteia.

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe:

1. Menționați două procese psihice la care face referire, în mod explicit, textul. 4 puncte

2. Precizați trei caracteristici ale unuia dintre procesele menționate la punctul 1. 6 puncte

3. Construiți un exemplu prin care să ilustrați utilizarea strategiei euristice. 4 puncte

4. Argumentaţi, în aproximativ cinci rânduri, utilitatea memorării logice. 4 puncte

 

Rezolvare:

A.

A – 3,

B – 1,

C – 5,

D – 2

B.

1. Textul face referire la următoarele două procese psihice: memoria și gândirea.

2. Trei caracteristici ale memoriei sunt: selectivitatea,

...

Subiectul al III-lea (30 de puncte)

Citiți, cu atenție, fragmentul de text - Mircea Cărtărescu, Pururi tânăr, înfășurat în pixeli

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe:

A. Considerați că Nichita Stănescu era o persoană arogantă? Precizați, prin apel la text, două motive prin care să susțineți răspunsul dat. 8 puncte

B. Textul precizează, faptul că Nichita Stănescu a avut o voință calmă de a-și trăi destinul de „mare poet”. Menționați, pe baza textului dat, două motive care susţin acest fapt. 6 puncte

C. Prezentați, în aproximativ jumătate de pagină, caracterul lui Nichita Stănescu, conform teoriei lui G.W. Allport, evidențiind o trăsătură cardinală și două trăsături principale ale caracterului acestuia. 10 puncte

D. Formulaţi un argument prin care să respingeţi afirmaţia potrivit căreia caracterul este neutru din punct de vedere moral. 6 puncte

Rezolvare:

...

Textul de mai sus este doar un extras. Numai membrii pot citi întregul conținut.

Obține acces la întregul eBook.

Ca membru al Liceunet.ro, beneficiezi de acces la întregul conținut.

Achiziționează un abonament acum

Deja membru? Log in

Bacalaureat Psihologie 2017 | Sesiunea August - Septembrie

[0]
Produsul nu are încă un review - poți fi primul care înregistrează un review.